.

Генетика на пола и кросинговър-основни понятия и определения

-Пол-  полът е съвкупността  от белези и  свойства , осигъряващи  възпроизводството  на вида и предаването  на наследствената  информация от  едно поколение  на друго. -Полови  хромозоми- това са г

-Пол
  полът е съвкупността  от белези и  свойства , осигъряващи  възпроизводството  на вида и предаването  на наследствената  информация от  едно поколение  на друго.

-Полови  хромозоми- това са група от гени, които определт пола на съответвния индивид.

- Видове полови  хромозоми- Х-хромозома  и У-хромозома

-Женските индивиди (хомозиготни)съдържат в клетките си две Х-хромозоми ,а мъжките индивиди (хетерозиготни) съдържат една Х-хромозома и една У-хромозома. Докато при пеперудите, птиците и някои риби случаят е обратен. Женските индивиди са  хетерозиготният пол, а мъжките-хомозиготният. Затова генотиповете  се бележат и с други букви:мъжки индивиди-WW , женски индивиди-WZ.

-Хомогаметен  пол- женски пол,  при който яцеклетките съдържат една и съща полова хромозома- Х-хромозома.

-Хетерогаметен  пол-мъжки пол.  Сперматозоидите  са два вида. Единият  съдържа Х-хромозома, а другият У-хромозома.

- Белези свързани  с пола (скачени)- дадени гени, определят  тези белези и  са разположени в половите хромозоми.

- Унаследяване на  кръст- белегът  на майката се  предава на синовете ,а  белегът на бащата-на  дъщерите.

-Хемизиготен  индивид- това  е диплоиден индивид,  съдържащ само  един алел на  даден ген.

  -Хромозомна теория- гените се намират в хромозомите и се предават от майчината клетка в дъщерните.

-Кросинговър-  обмяна на съответни участъци между несестрински хроматиди на хомоложни хромозоми, събрани в бивалент.

-бивалент-двувалентен

- сестрински хроматиди-  това са две  половинки, които са разположни успоредно. Те съставляват митотична хромозома и за разделени от участък наречен центромер.

-несестрински  хроматиди са половинки  от две хомоложни  хромозоми.

-хомоложни  хромозоми- двойки  еднакви хромозоми.

-Кросовърни-това  са гамети с хромозоми, които са претърпяли кросинговър.

-Индивиди  родителски тип-  те са развити  от гамети с  хромозоми, коит  оне са претърпели  кросинговър и  преобладават по  количество над  кросовърните.

-генетична  (хромозомна) карта-  последователността  на гените в една громозома и разстоянието между тях.

Реклама Инвестор.БГ


Вход и регистрация
Влез или се регистрирай за да пишеш...