.

Запиши математика - пресметни успеха

Математическата наука се занимава с количествените отношения, структурите, пространството и измененията. На старогръдски матема означава „наука, знание, познание”, но още в Древна Гърция думата се използва и в смисъла на „математиче

Запиши математика - пресметни успеха
Мате
атическата наука се занимава с количествените отношения, структурите, пространството и измененията. На старогръдски матема означава „наука, знание, познание”, но още в Древна Гърция думата се използва и в смисъла на „математическа наука”.

Изследването на количествата започва с числата/естествени и цели/, и аритметичните действия с тях, обект на ариметиката. Свойствата на целите числа се разглеждат по – задълбочено от Теорията на числата. Изучаването на естествените числа, от своя страна, отвежда учените до идеята за трансфинитните числа, с които се дефинира формално безкрайността. 

Много математически обекти, като числовите множества и функциите, имат своя  вътрешна структура, проявяваща се при извършване на различни операции с тях. Някои клонове на Математиката, изучават тази структура. Комбинаториката например, изследва начините, по които обектите могат да се вместят в една или друга структура.

Математическото изследване на пространството води началото си от геометрията. Пространствените величини са основен предмет за аналитичната геометрия, диференциалната геометрия и алгебричната геометрия.   Диференциалната геометрия включва математическия анализ на многообразия, в частност векторния и тензорен анализ. В центъра на алгебричната геометрия е разглеждането на геометрични обекти като множества от решения на полиномни уравнения , както и изучаването на топологичните групи.

Математическата наука изучава и промените, които настъпват в реалността. Тя им дава количествено обяснение, като използва за тази цел концепцията за функциите. Така много свързани помежду си явления, мога да бъдат изследвани посредством зависимостта между тях.

Математика може да се изучава в „Софийски университет „Св. Климент Охридски”, „Технически университет – София /МЕИ/” „Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, , Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий”, Икономиески университет – Варна, „Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”  и др. Студентите по специалността придобиват познания в области като: Линейна алгебра, Аналитична геометрия, Компютърни системи и технологии, Английски език, Теория на числата, Механика, Структури от данни и програмиране, Компютърни мрежи, Информационни системи, Приложна математика, Теория на вероятностите и математическа статистика, Математически анализ и т.н.  Студентите специалност „Математика” получават фундаментална теоретическа и практическа подготовка. Завършилите придобиват професионално-квалификационна степен бакалавър. Те притежават силно развито аналитично и логическо мислене. Това ги прави способни бързо и лесно да събират и анализират статистическа информация. Затова освен като преподаватели, дипломираните математици могат да работят като статистици, изследователи, анализатори. Подходяща е комбинацията между Математика и някоя икономическа наука. Изчисляването на икономическите тенденции и зависимости и намирането на печелившите параметри на предприемаческата дейност са сред основните условия за финансова стабилност. Все по – престижна, в световен мащаб, става професията на инвестиционните консултанти, съчетаващи дълбоки математически и икономически познания. Въз основа на добре пресметнати риск и очаквана възвращаемост, тези специалисти насочват мениджърите към изгодните капиталовложения.

Реклама Инвестор.БГ


Вход и регистрация
Влез или се регистрирай за да пишеш...