.

Форма на прокариотите

Форма на прокариотите

Формата на бактериите е генетично детерминиран признак. Определя се от  клетъчната стена, която  при повечето бактерии се здрава  и със сложна структура.Бактериите, които няма клетъчна стена  (микоплазмите) нямат и  строго дефинирана форма. Формата е относително постоянен признак, но може да варира в проявлението ви в определени граници. Формата е таксономичен признак със значителна стойност и задължително се определя и посочва формата при идентификацията на бактериите.

Основни морфологични типове:
ФОРМА НА КЪЛБО –КОКИ
ФОРМА НА ЦИЛИНДЪР - ПРЪЧКОВИДНИ БАКТЕРИИ
ОГЪНАТИ ПО ФОРМА БАКТЕРИИ
БАКТЕРИИ С ИЗРАСТЪЦИ
НИШКОВИДНИ БАКТЕРИИ
РАЗКЛОНЯВАЩИ СЕ БАКТЕРИИ

ФОРМА НА КЪЛБО – КОКИ  (coccus- зърно )
В зависимост от размерите обикновено се делят на :
- Микрококи
- Макрококи

В зависимост от посоката  на плоскостта на делението и броят на клетъчните деления могат да разграничат шест основни типа коки:
- Монококи – клетките са обикновено разположени поединично. Обикновено те са със дребни размери, т.е. представляват микрококи. Грам (+)  и сапрофитни.
- Диплококи – (Diplococcus) – те се делят в една плоскост
В групата на диплококите се срещат доста патогенни видове  причинители на пневмония, трипер, менингит и други.

- Стрептококи (streptos – верижка ) Streptococcus 
Верижките на стрептококите могат да бъдат  различно дълги.
Това са широко разпространени бактерии, преобладаващата част от тях са сапрофити
Сред тях се срещат и доста условно патогенни или патогенни видове.

- Тетракоки – Tetracoccus
Коки съединени по четири, тъй като се делят в две взаимно перпендикулярни плоскости.

- Сарцини (Sarcio- съединявам  ) – Sarcina
Коките се делят в три взаимноперпендикулярни плоскости
Образуват пакетчета от различен, но четен брой клетки- 8, 16, 32. Широко разпространени в околната среда, типични сапрофитни бактерии. Често пъти са силно пигментирани – жълти, червени.

Стафилококи ( Staphylos – грозд ) – Staphylococcus-
Коките се делят в различни плоскости и се образуват струпвания от клетки силно наподобяващи гроздове.
Тези бактерии са широко разпространени в околната среда, някои са сапрофити, но има и патогенни видове.

Обикновено те причиняват гнойни възпаления – Staphylococcus aureus.

ФОРМА НА ЦИЛИНДЪР - ПРЪЧКОВИДНИ БАКТЕРИИ
Пръчковидните бактерии могат да бъдат с различни размери.
Различават се съществено по краищата на цилиндъра: заоблени краища, изострени, леко закръглени и други.
Причинителят на антракса  е типична пръчка с перпендикулярни краища. Причинителят на дифтерита има силно заоблени краища

Причинителят на чумата  има силно заострени краища
Обикновено се разполагат поединично
Могат да се срещат по двойки – диплобацили
Могат да образуват различно дълги верижки от клетки – стрептобацили

Типични представители на пръчковидните бактерии са родове
Bacillus
Pseudomonas
Eschericha

ОГЪНАТИ ПО ФОРМА БАКТЕРИИ
Имат формата на спирала
Различат се по  броя на извивките на спиралата.
Групират в три основни типа:
 
- Вибриони- приличат на запетайки.
Имат ¼ завивка на спиралата.
Типичен представител е род Vibrio.
 
- Спирили – силно разтегната спирала.
Могат да бъдат значително дълги.
Типичен представител  е род Spirillum

Силно нагънати бактерии
Те се групират в няколко групи в зависимост от характера на извивките и характера на краищата. Когато са вълнообразно извити се наричат пиронеми. Когато са силно нагънати със заострени краища, приличащи на трион – трепонеми.

- Когато са силно разтегнати със заоблени краища – лептоспири.
Значителна част от огънатите бактерии са сапрофитни видове
Срещат и силно патогенни

БАКТЕРИИ С ИЗРАСТЪЦИ
Наричат се още простекобактерии.
Имат различен брой израстъци – от 1 до 8, разположени по   различен начин, типичен за всеки отделен вид.
Типични представители на тази група са бактериите от род Caulobacter, род Gallionella

НИШКОВИДНИ БАКТЕРИИ
Бактерии, които образуват верижки (трихоми) от цилиндрични, кръгли или дисковидни клетки.
Тези бактерии често пъти се наричат трихомни бактерии.
Типични представители са бактериите от родовете
Beggiatoa
Thiothrix
Simonsiella.

РАЗКЛОНЯВАЩИ СЕ БАКТЕРИИ
Изградени са от нишки , наречени хифи с дебелина от 0.5-1.5 мкм
Хифите  образуват гъста мрежа , наречена мицел.
Често се означават  като мицелни бактерии.
Типични представители на нишковидните бактерии са актиномицетите.

ПОЛИМОРФИЗЪМ
Бактерии, които  притежават различни форми в зависимост от условията на средата или фазите на развитие.
- род Mycobacterium.
Млади култури - типични пръчки
След 72 ч. - стават кръгли
Десетдневна култура -преобладаващата част са типични коки.
- род Arthtobacter.
Млади клетки- типични микрококи
Под влияние на някои фактори на средата - различни форми 
на буквата Т, Р V, W  и други.
- род Azotobacter
Млада възраст са макрококи
С напредването на възрастта  -едри, кръгли клетки с неправилна форма – цисти.
- род Rizobium
В млада възраст са тънки пръчки или микококи
След попадането им в корените на симбионтното растение и формирането на грудките  се променят, придобиват най-разнообразни форми .
Такива клетки често пъти се означават като бактероиди.

БАКТЕРИИ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНА ФОРМА
Това са бактериите които няма клетъчна стена.
Те нямат строго определена форма и могат да бъдат силно вариращи.
Типични представители на тази група са микоплазмите.


Реклама Инвестор.БГ


Вход и регистрация
Влез или се регистрирай за да пишеш...