.

Бактерии без клетъчни стени

Бактерии без клетъчни стени

L-форми
- Това са природно срещащи се форми без клетъчна стена
- Преминаването на бактериите в L-форми най-често то се индуцира от специфични агенти.
- Морфологията им е различна.
- Размерите им са от 0,2 до 50 мкм.
- Растат бавно, като се различават стабилни и нестабилни L-форми.
- Не чувствителни са към редица антибиотици.

Преходът към L-форми може да се разглежда като своеобразна форма на преживяване на неблагоприятните условия.

Микоплазми
- Силно изразен полиморфизъм.
- силно изразени вариации на размерите- 0.1  до 50 и повече мкм.
- Трислойна цитоплазматична мембрана с дебелина около 7,5 нм.
- Никога не са наблюдавани мезозоми
- В цитоплазматичната мембрана   се среща холистерол и други стерини
- Наблюдава капсула с липополизахаридна или полизахаридна природа.
- Нечувствителност   към пеницилини и цефалоспорини.
Аероби и факултативни анаероби, както и такива,  развиващи се при екстремни жизнени условия
- Паразити по човека и  животните
- Сапрофитни видове  в почвата, води, живеещи свободно или в симбиоза с бактерии, нисши гъби, растения, птици и човек.
- Много от паразитните форми предизвикват различни заболявания в растенията, животните и човека

Протопласти, Сферопласти - Форми с частично или напълно отсъстваща клетъчна стена
сферопласти- частично отсъствуваща клетъчна стена
протопласти-  пълно отсъствие на клетъчна стена

Получават се чрез третиране с лизоцим
- Имат кръгла форма
- Крайно чувствителни към външното осмотично налягане
- Метаболитно активни клетки
- Осъществяват обмяна на веществата
- Нарастват
- Не са в състояние да се делят


Реклама Инвестор.БГ


Вход и регистрация
Влез или се регистрирай за да пишеш...