PDA

View Full Version : Петиция - АЗ СЪМ! За всяко дете - семейство05-17-2007, 15:43
До Президента на Република България
До Министър-председателя на Република България
До Председателя на Народното събрание на Република България
До Парламентарно представените партии в Република България
До всички кметове на населени места в Република България
До Българските медии


ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ


Препоръки за намаляване броя на децата в домове и осигуряване възможности за тяхната по-добра интеграция в обществото


Настоящите 9 препоръки са резултат от Кръглата маса „Аз съм – за всяко дете семейство“, проведена на 16 май 2006, в БТА, София. В работните групи, изготвили препоръките взеха участие 25 социолози, педагози, психолози, директори на домове, медиите, осиновители, представители на институциите и др.

1.Увеличаване финансовия и човешки капацитет на системата за закрила на детето, което да включва: 1) Увеличаване на броя на социалните работници работещи по случаи в Отделите за закрила на детето; 2) Изграждане на обучителна квалификационна и преквалификационна програма за социалните работници, работещи с деца и семейства; 3) Осигуряване на ежемесечна супервизия за социалните работници по случаи с деца и семейства в риск.

2.Развитие на алтернативни социални услуги за деца и семейства в подкрепа на бременността, доброто родителстване и подкрепа на семейството. Разработване специализирани програми за увеличаване на капацитета на неправителствените организации и други юридически лица, които да се развият като доставчици на социални услуги. Разработване на подобни програми и за местните власти, които да делегират и наблюдават и контролират качеството на предлаганите услуги за деца и семейства.

3.Учредяване на специализирани детски съдилища, които да разглеждат незабавно случаите, в които има деца при разводи, осиновяване, отнемане/ограничаване на родителски и други мерки по закрилата на децата, както и разглеждане на дела на малолетни и непълнолетни с противообществени прояви.

4.Национална информационна кампания на ДАЗД за превенция на нежеланите бременности – ангажиране на медиите, институциите и бизнеса в социално отговорна дейност в дългосрочен план.

5.Облекчаване процедурите за осиновяване.

6.Граждански контрол върху специализираните институции и социалните услуги за деца и семейства. Налагане на по-строги санкции при неизпълнение от различни инстанции на програми и държавна политика, по-голяма прозрачност на дейността и отчетност на различните институции. Насърчаване доброволчески инициативи и дейности.

7.Подпомагане на родителството - достатъчно финансово обезпечаване на младите и най-вече на самотните родители, нормативно уреждане за трудово обезпечаване на самотните родители. Образоване на родителите, облекчения за тях и в същото време търсене на отговорност и санкции при системно нарушаване правата на детето.

8.Преструктурирането и реформиране на съществуващата мрежа от домове трябва да продължи – включването на домовете за деца от 0 до 3 години в реформата, позиционирането им в големите градове, интеграция в обществото, възпитаване на толерантност и отговорност, да се смесват децата от училище с тези от домовете.

9.Създаване на Министерство на децата и семейството – една институция, която да се грижи за децата и да координира всички аспекти на отглеждането, възпитанието и здравето на децата.

Forslor
05-17-2007, 21:50
Веднага ще им предам , щом ги видя ! Да се надяваме скоро да объркат и те раздела ... за да ги информирам.