PDA

View Full Version : Религия и Обреди на старите българиtankistabg
02-09-2008, 08:08
РЕЛИГИЯТА НА СТАРИТЕ БЪЛГАРИ

(Според "Български летописи - Д.Т.")

Сравнително най-пълни и точни сведения за религията на старите българи са сведенията на Гази Баба (1262г.) Неговият съвременник, Кул Гали (1242 г.), отбелязва своята нерешителност да описва “човешките заблуждения”, защото даже и разговорът за тях е грях (том. ІІІ, стр.110). Възникнала от митове, легенди и предания, религията на старите българи придобива характер на основен закон, конституция (митология, филосо-фия и законодателство - б.а.) с наименование “ТОРЕ”, със следните съставни части: "Религиозна митология, Обряди, Основен закон."

МИТОЛОГИЯ

(т. ІІІ, стр. 110-113 - частични извадки)

Цялата вселена е създадена от върховния бог Тангра. Тя се състои от три свята: горен или небесен свят, среден или земен свят и долен или подземен свят. Средният свят е видимата част на вселената, а другите са невидими. После Тангра създал добрите и злите алпи (АЛП = ДУХ = БОГ). В началото Тангра създал два алпа първо поколение (мъжки и женски) - Берген и Уран. Берген (Буран, Мар…), алпът (духът) на хаоса, природните катастрофи, слънцето…можел да приема образа на гигантски дракон. Алп-бика Уран (женският дух) на живота и любовта…можел да приема образа на жерав, лебед, змия…

По волята на Тангра от тях произлезли алпите от средно поколение: Тама - алп на планините, сушата и тъмнината; Улят - алп-бика на мора и болестите; Джил - алп на ветровете; Кубар - алп на бурите, мълниите и небесните води (дъждовете); Самар (Сабан, Амур, Карга…) - алп на светлината, плодородието и изобилието; Кермес (Бай Терек…) - алп на горите; Арча (Ерми, Артиш…) - алп-бика на девствеността и горските животни; Чак Чак (Ашна…) - алп-бика на полските растения, която по волята на Тангра е възникнала от утринна капка роса...

Сред алпите от трето поколение най-известни са: Су-Анаси (или Хатин, дъщеря на Тама и Улят) - алп-бика на водните животни; Аждаха (син на Тама и Улят) - алп на разврата и прелюбодеянието; Шурале (син на Тама и Улят) - алп на сушата и смъртта; Кук Куян (Ташбаш, син на Тама и Улят) - алп на пътищата, търговията и разбойничеството; Тун-Бури (син на Кубар) - алп на удавниците; Бури (Барин, син на Кубар) - алп на победата и славата; Янгър (син на Кубар), алп на дъжда и славата; Булат (Мал Могер, Булюмар, Малмиш, Баламир, син на Тама и Улят) - алп на скотовъдството, който можел да приема образа на гигантски бик; Киш-Тархан (Тайгас) - алп на зимата (дядо Мраз); Боян (Джок, син на Кермес покровителстван от Арча) - алп на изцелението, гаданието и шаманството и др….Тама-Тархан, Аждаха, Улят и Шурале са се считали за зли, нечисти алпи, а Шурале по-късно е назоваван Шейтан, Дявол и Сатана…

Плътта на хората е създадена от тялото на Тама-Тархан. Затова в плътските желания на хората и постъпките им в изпълнение на тези жела-ния има низост и злина. Тези желания и постъпки омърсяват душите на хората. След смъртта на човека, неговата душа е подложена на проверка между Земята и Небето. Ако омърсяването на душата не е голямо, тя се пречиства и въздига в небето. Ако душата е претоварена с мърсотия и зло, тя пада в подземния свят (Тама) и се превръща в зъл дух - йореги. Затова трябва да се живее така, че низките мисли и постъпки да са колкото се може по-малко…Всички хора се раждат равни, но в последствие по волята на Твореца, получават различни наклонности и се занимават с различни работи. Според силата на дарованието на Твореца, способностите и въз-можностите на хората стават по-богати или по-бедни, но са длъжни, всеки честно да се занимава със своите работи, да не бъдат завистливи и да не се обиждат взаимно…

Представителите на едно от войнствените течения на разбиранията за ТОРЕ - “маджари”, са го разбирали така: Тангра е сътворил невидимия свят, а целия видим свят и човека, с негово разрешение, е сътворил Шура-ле. Само душата на човека е сътворена от Тангра. За да могат душите след смъртта на човека да се издигнат в небето при Тангра и да получат от Твореца вечно блаженство в невидимия свят, трябва напълно да се откажат от всичко плътско и да спазват пълно равенство между хората. Не трябва да има подчинение, държава, чиновници, войска, завист, пари, богатства и бедност, лично имущество, даже жените трябва да бъдат общи. …Маджарите забранявали войната …и убийството на животните, но убивали богатите и бесели кам-бояните (шамани = свещеници - б.а.)…

Тези идеи, с добавката на някои християнски молитви, възприел Худаяр и създал ереста Богомилство.

ОБРЕДНОСТ

(т. ІІІ, стр. 113-119 - частични извадки)

В дълбоката древност главните молитви са били две: зимна и лятна. Лятната молитва с молба към Тангра се е наричала Джиен, а зимната…в чест на духовете на предците - Нардуган или Мардукан. Тази молитва се водела от избрани келбири (колобри)…които на гърдите си имали изоб-ражение на Тангра…По време на молитвата гледали в небето с вдигнати нагоре ръце… Народът считал слънцето, луната и звездите за очите на Тангра, за това се молели при изгрев слънце. За колобри се избирали царе-те или членове на царската фамилия.

Гази Баба описва лятна молитва, на която е присъствал. Кармат (мястото на молитвата) е на висока поляна, оградена с нисък плет с три врати: източна - Тангра Капа, северна - Кук Капа и южна - Ер Капа. Запад-ната била затворена за злите духове. В средата на Кармата (поляната) рас-тели красиви дървета, а най-красивото от тях назовавали свещено дърво - Бай Терек. Следва описание на ритуала… (том ІІІ, стр.114-117), като в края се раздава храна от жертвените животни: бял кон, бял бик и бяла ов-ца. Храната се приготвяла върху три големи огнища.

Зимната молитва Нардуган се провеждала в десетия месец и за-почвала от хора с маски на лицата и с най-причудливи облекла (кукери). Те излизали по улиците на селищата и със силни викове и музика про-гонвали нечистите духове. Всички били въоръжени с тояги, вили, брадви, дървени саби, копия и рогати шлемове. Някои от тях теглели шейна, в която от всеки дом изхвърляли някакви стари вещи. Те били убедени, че изхвърляйки тези вещи, се освобождават от натрупаното в дома през годи-ната зло. С оръжията чукали пред всеки дом, а после, влизайки вътре, го опушвали с димящи факли понеже нечистите духове се страхували от то-зи дим. Процесията, завършвала при гробището, където обесвали чучело на Тама Тархан с ритуални песнопения, след което запалвали огньове и ги прескачали. Накрая всичко приключвало с всеобщо веселие (том ІІІ, стр. 119).

ОСНОВНИ ЗАКОНИ ТОРЕ

Записани по волята на Кансюбиги Урус Айдар от тебир Шамс

(по данни на Кул Гали и Гази Баба)

(том ІІІ, стр. 119-124 - частични извадки)

...............................

Чл. 4. Ако някой властител или боян (религиозен служител) тайно приеме друга вяра, то те се убиват. Ако прост българин приеме друга вяра и скрие това, то той се лишава от цялото имущество, носа и ушите, подлежи на бой и изгонва-не от рода. Ако някой българин открито приеме друга вяра, то той се лишава от всички звания, от цялото имущество и престава да бъде член на рода, но не се изгонва и не се наказва като безчестен човек...

Чл. 6. Юрганите (бюрганите) и кам-бояните, загубили своята (гадателска) сила и уличени в лъжа на народа, нека ги бесят на дърветата.

Чл. 8. …За измяна (на държавата) се убиват не само виновните, но и техните най-близки родственици…

Чл. 10. Каган, кан-сюбиги (император), капаган (глава на правителство), багаил тархан (предводител на знатните), и ещергу (ичугру) багаил, изпълнява-щи задълженията на иджик (върховен съдия) се избират на Великите Кинеши (събори)...

Чл. 11. Числото на багаили и багаини – участници във Великите събори, да не превишава 500. Всички те получават звание боляри… нека числото на дворцовите боляри да бъде ограничено - 30, а вътрешните или платени боляри - 12 и нека те да носят званието мен-багаили (велики багаили).

Чл. 13. Синовете на кагана или кан-сюбиги от наложниците не принад-лежат на царския род, а принадлежат на рода на своята майка.

Чл. 15. Облаганото с данъци население да плаща в хазната двадесета част от общото имущество.

Чл. 16. Канът има право да взема десятък от търговците…

Чл. 21. …Съдебните жалби се разглеждат от иджик (съдия).

Чл. 25. При всички случаи трябва да се плати откуп за невестата, даже ако е взета насила…Ако при опит за похищение на невеста е убит похитителят или някой от приятелите му, то за това никой не носи отговорност.

Чл. 30. Задължително преди битка да се извърши молебен към Тангра…и Кубар за техния дар за победа… след победоносна битка…да се извърши молебен за благодарност…

Чл. 32. Войните, проявяващи неуважение към своето оръжие, …се лиша-ват от него.

Чл. 36. Телата на загиналите велики войни на врага не бива да се зариват в земята - душите им остават на нашата земя и те ще отмъстят… Техните тела трябва да се изгарят…

Чл. 37. Пленените не подлежат на убийство…

Чл. 38. Убиец се предава на родствениците на убития, а те сами решават дали да го убият или да му позволят откуп за неговия живот …ако неговите родственици помолят и им бъде разрешен откуп то откупът за убиец-мъж е 1000 овце или 100 камили, или 300 коня, а за жена, за вдовица, по-малко…

Чл. 44. Крадецът е длъжен да върне откраднатото в десеторен размер…

Чл. 45. Ако на крадеца му е за първи път и се закълне да не краде, да му се вземе дължимото (по чл. 44), ако е за втори път, освен дължимото по тази кражба, да му бъдат отрязани носа и ушите и подложен на бой… като безчестен човек. При трети случай, освен дължимото, да му пречупят двата крака.

Чл. 51. …Бременната жена се освобождава от наказания…Жена, която има деца, при раздяла на имуществото получава не само своята част, но и частта и за децата… Бащите на децата могат да бъдат различни, а майката е една. Нека децата не забравят това и да се кланят пред майката, преди да приветстват бащата (том. ІІІ, стр.119-123).

Забележка: Настоящата материя, която привеждаме се отнася и за българите от Дунавска България през периода VІІ-ІХв.

Структурата на управлението на старите българи, а съответно и на Киевско-Волжка и на Дунавска България, отговаряло на конституционно-парламентарна монархия, при строго спазване принципа за родствена нас-ледственост по мъжка линия на върховната власт. Забелязват се и изклю-чения, при които родствената наследственост на властта, при определени обстоятелства, след парламентарно решение, се възлага на женското нас-ледие в рода или на нейния син. Подобни случаи в държавната практика на Дунавска България са владетелите: кан Корамджест (Кормисож ІІ), син на Бозок (внучка на кан Аспарух) и баща Уран от рода Укил; вторият та-къв случай е кан Бунек (Винех), син на Зухра (правнучка на кан Аспарух) и баща Урус Буг.

След смъртта на византийския император Теофил, в Дунавска България настъпила промяна на държавната отговорност, като вместо кан Пресиян бил въздигнат брат му Борис. Главният фактор за тази промяна е Кармат от родословието на Кубар (том ІІІ. стр.9Cool. Това станало във времето на Папа Сергей ІІ.

Чрез "Български летописи - Д.Т." би могло да се възстанови загубената част от истината за българската история.

SunnyG
02-09-2008, 09:43
Интересена информация...В моето село се спазва обреда с кукерите и всяка година се провежда,но чесно казано никога не съм знаела от къде произлизат.Тези ритуали се спазват и в други държави,за Италия знам със сигурност,но е хубаво да се знае,че празника е произлязал от българите :)

tankistabg
02-09-2008, 09:55
Кукери има в Бавария Унгария България и Памир. А може и в Италия... все пак алцековите българи са били около 200 000 човека.

Facelessman
02-09-2008, 10:18
Похвално е,че има българи като теб,които се интересуват от националното си минало а,не някакви си помаци и негъро и туркофили.

lsd43
02-09-2008, 15:45
Още нещо ,което не много свързно с темата .Знаете ли че Венеция не основана от италянците а е основана от славянското племе Венети !

Виенското колело също е българско изобретение още през османско владичество един австрийски журналист посетил България е описал нещо като прототип на виенското колело в България . :)

tankistabg
02-09-2008, 17:37
това за виенското колело е вярно, но българите нямат нищо общо с Венетите! Венетите са предците на сервите. Българските предци са (пра)българите

lsd43
02-09-2008, 18:54
това за виенското колело е вярно, но българите нямат нищо общо с Венетите! Венетите са предците на сервите. Българските предци са (пра)българите

Знам просто исках да изтъкна факта ,че повечето западноевропейци отричат ролята на славяни и българи в Европейската и изобщо световната история като цяло .Да те питам ти коя версия за произхода на Българите споделяш ,тази че сме били част от армията на Атила или някоя от другите ,вярно че те са страшно много хипотези ,но ми е интересно какво е мнението ти?

lsd43
02-09-2008, 19:01
Друго ,което ми е интерсно ,повечето древни езичества са имали богат пантеон от богове ,но (пра)българският маниер се е различавал сериозно ,смисъл вярвали сме в Тангра,а останалите същества са били на много по- низша степен почитани ,маниера на Прабългарската религия много ми напомня на този на еврейте ,струва ми се доста сходен,според теб възможно ли е да сме имали контакти с еврвите,или сме взаимствали вярата си от аменци и други ранно -християнски народи ,просто ми е интересно!

tankistabg
02-09-2008, 19:36
Аз не само вярвам, аз знам че сме с ирански произход.
За значението на българите за оформяне на европеиската цивилизация Помня думите на нашия унгарски брат които казва:

Българската Държава на Духа се простира от Бяло до Балтииско море, и от Адриатическо море до Урал. Тоест едно огромно пространство.

На въпроса дали сме били в съюза на Атила, то мога да кажа че има сигурни сведения че сме били в този съюз. Нещо повече съюза се е ръководил от бял човек, защото Атила е бил Българин от рода дуло. Ако те интересува по подробно проблема потърси ето тази книга от 1920 година в народната библиотека:

Българска История - Том1 Атила на С.С.Шангов

има много интересни неща

tankistabg
02-09-2008, 19:44
Друго ,което ми е интерсно ,повечето древни езичества са имали богат пантеон от богове ,но (пра)българският маниер се е различавал сериозно ,смисъл вярвали сме в Тангра,а останалите същества са били на много по- низша степен почитани ,маниера на Прабългарската религия много ми напомня на този на еврейте ,струва ми се доста сходен,според теб възможно ли е да сме имали контакти с еврвите,или сме взаимствали вярата си от аменци и други ранно -християнски народи ,просто ми е интересно!
Не е възможно. А евеите са копирали религията си от египтяните.

mulgore
02-09-2008, 23:37
Обожавам хора,които се интересуват от миналото на Родината.. :)
Но утре ще прочета всичко,че сега ми се спи..

Архггг...писна ми от милиони теории за това какви сме и от къде сме.
Според мен никога няма да узнаем..

psychopath
02-09-2008, 23:40
^Аз знам,че съм българин :>

mulgore
02-09-2008, 23:43
То и аз съм българка/полу/..
Но имам супер голям интерес да разбера откъде идват корените ни..но има прекалено много теории и те те объркват..

psychopath
02-10-2008, 00:01
полу?!?! :shock:
ква друга кръв имаш?

mulgore
02-10-2008, 10:27
Сръбска и руска.. :)

tankistabg
02-10-2008, 10:50
Сръбска и руска.. :)

Ти верно ли? Защото не искам да те псувам и поругавам, а ти да си се шегувал?
ама сериозно - как е възможно да имаш едновременно сръбска руска и малко българск кръв?

mulgore
02-10-2008, 11:01
Сега точно тук ли трябва да го казвам..
Баща ми е полу руснак-полу българин,пък майка ми е полу българка-полу сръбкния..ето как.. :)

tankistabg
02-10-2008, 11:09
Копиле заеби бате...

Какво прави глобализацията с народите. Яко мелезиране!

mulgore
02-10-2008, 11:12
И кое му е лошото да имаш няколко вида кръв,че не ми стана ясно? :)

lsd43
02-10-2008, 12:02
Аз пък имам арменска ,македонска и българаска ,ма съм си българин!

mulgore
02-10-2008, 12:31
Ми да..живея в България,говоря български и мога да се нарека българка..
Това,че имам руска и сръбска кръв не ме прави чудовище..

tankistabg
02-10-2008, 15:23
Ми да..живея в България,говоря български и мога да се нарека българка..
Това,че имам руска и сръбска кръв не ме прави чудовище..
не си чудовище а мелез.

Научно - Дегенерат.

Много кофти работа. И то си дотолкова мелез че дори не мога да кажа да си ходиш у русия или у сърбия, щото имаш още 1000 вида кръв. Е това е лошото на мелезите - нямат националност

mulgore
02-10-2008, 15:31
Що пък да нямам? :)
Сигурна съм,че има и хора със по 4-5 вида кръв и това не значи,че нямат националност.. :)
Аз си знам,че съм българка..родена съм тук,живея тук,изразнах тук,говоря български,уча за България..българка съм. :)
И ти нищо неможеш да ми кажеш...

Democrat
02-10-2008, 15:32
Ми да..живея в България,говоря български и мога да се нарека българка..
Това,че имам руска и сръбска кръв не ме прави чудовище..
не си чудовище а мелез.

Научно - Дегенерат.

Много кофти работа. И то си дотолкова мелез че дори не мога да кажа да си ходиш у русия или у сърбия, щото имаш още 1000 вида кръв. Е това е лошото на мелезите - нямат националност
Пич, в кой век живееш? :razz:
тц тц тц... света се глобализира. Вече няма значение кръвта ти, а какъв е ЧОВЕКА на който принадлежи.

RiseGirl
02-10-2008, 15:35
tankistabg по-спокойно :)

нещо не ти дава правото да я обиждаш

tankistabg
02-10-2008, 16:25
Аз не обиждам! Само констатирам че е мелез.

Синоними на мелез, са метис, мулат, хибрид, дегенерат, подчовек и прочие. Това не са обиди а термини.

И второ - Една капка катран разваля целия буркан мед! Същото е и с кръвта!

Не може мелезите да са българи! Българи са само чистокръвните българи.

mulgore
02-10-2008, 16:39
Само едно ще ти кажа и спирам да спамя..
Аз съм българка..ясно?
Живея тук,уча тук,израснах тук и обичам България..
Че ти не си съгласен с това не ме бърка.. :)

tankistabg
02-10-2008, 16:46
Абе ти си българска гражданка, ама не бих обиждал чистокръвните българки като ги приравнявам с теб!.

mulgore
02-10-2008, 16:48
Еми никой не те задължава да ги "обиждаш" по тоя начин,а и съмнявам се те да се обидят.. :-D

tankistabg
02-10-2008, 16:53
Ми мен ми е обидно! Все едно да кажеш че един хибрид между Лъв и Тигър(викът им лигъри) е чистокръвен Лъв. Пълна гавра. А в твоя случай не са смесени два, а даже ТРИ вида!

mulgore
02-10-2008, 16:59
Ама ти си супер глупав..
Какво оттова,че имам 3 вида кръв?А?
Какво те бърка тебе?Знаеш ли колко такива хора има по света?Със повече от 1 вид кръв,с повече от 2 и 3..д
Незнам защо изобщо се бъркаш..Вито ме попита и аз казах..
А ти от мухата направи слон..пууу.. :?

tankistabg
02-10-2008, 17:21
Не ме бърка. Мелезите също са хора! Но ме бърка че имаш дързостта да се наричаш българка! А си един мелез.

kindergarden
02-10-2008, 17:21
Според мен е трудно някой да бъде сигурен,че е "чистокръвен" българин.Плюс това,както вече казаха,светът се глобализира и е глупаво да се смятат тези,които имат смесена кръв,за по-малко от другите.Всички сме ХОРА едно и също сме

mulgore
02-10-2008, 17:22
За теб съм мелез,за другите съм българка и за мен също..
Ако не си съгласен нарежи се,гръмни се,обеси се..все ми е тая твоето мнение.. :)
Иии братчедката/по горното мнение/ е права..

tankistabg
02-10-2008, 17:30
Абе да...

Той и Аръш Фукарата, и Митко Щурия също са българи.... No comment просто!

mulgore
02-10-2008, 17:33
Офф...оставям те..
Не ми се спори..
Извод: За теб съм мелез,за всички останали българка+мен.. :)

Приятна ти вечер..

tankistabg
02-10-2008, 18:12
Ти си мелез защото имаш чужда небългарска кръв. Това си е научно установен факт. Мога да ти дам речникова дефиниция на мелез - човек с повече от 1 народност.

mulgore
02-10-2008, 18:14
Оф добре бе..като съм мелез върви се гръмни някъде а?
Ами ако почнеш да се занимаваш със всички мелези във България ще се разчекнеш а?
Хайде млъквай "родолюбецо".. :razz:

lsd43
02-10-2008, 19:41
Ти си мелез защото имаш чужда небългарска кръв. Това си е научно установен факт. Мога да ти дам речникова дефиниция на мелез - човек с повече от 1 народност.

Чистокръвни българи няма те са били отдава премесени със славяни ,гърци и турци ,тъй че Българите от Дунавска България са мелези между славяни ,българи и много други народи ,човек е такъв какъвто се чувства ,а аз се чувствам българин и обичам България ,а не някоя друга страна няма да те обеждавам ,че вече няма чистокръвни българи мнението си е твое ,но е факт че страната ни е претърпяла много нашествия в които прабългарите са били претопени ! Не може след близо 7 века робства(византийско и отоманско) да са останали чистокръвни българи най-малкото ,когато Аспарух е дошъл на тези земи е заварил славяни и малки групи траки ,тъй че прабългарите са били претопени и толкоз,сега сме нация плод на един съюз и трябва да се гордеем с това !

Disrespect
02-10-2008, 19:42
Аз не обиждам! Само констатирам че е мелез.

Синоними на мелез, са метис, мулат, хибрид, дегенерат, подчовек и прочие. Това не са обиди а термини.

И второ - Една капка катран разваля целия буркан мед! Същото е и с кръвта!

Не може мелезите да са българи! Българи са само чистокръвните българи.

ми че ти си малоумен...демек подчовек

ае на сапун ся

lsd43
02-10-2008, 19:51
Дори цар Самуил не е бил чистокръвен българин баща му е бил българин,но майка му е била арменка ,това че е бил мелез обаче не умаловажава то което е направил за България ,самият той се е наричал
българин и е бил такъв по твоята логика нека и не признаем Джон Атанасов който е имал Американска кръв ,приказките за абсолютно чистокръвната нация ми напомнят само за Хитлер живеем във времена където трябва да пазим това което са дали дедите ни независимо от каква народност са били те ,все пак благодарение на тях ни има!

mulgore
02-10-2008, 21:40
Абе оставяйте го тоя глупав нацист бе.. :?
lsd43 всичко което каза е вярно.. :)

psychopath
02-10-2008, 22:14
Марти, явно не ти е все едно ...щом цитираш всеки един коментар ;)

mulgore
02-10-2008, 22:22
Марти, явно не ти е все едно ...щом цитираш всеки един коментар ;)
Вито ядосвам се оттова,че ми казва каква съм и каква не съм..
А то няма това право.. :)

psychopath
02-10-2008, 22:27
Марти, явно не ти е все едно ...щом цитираш всеки един коментар ;)
Вито ядосвам се оттова,че ми казва каква съм и каква не съм..
А то няма това право.. :) По принцип е управлението е демократично...

tankistabg
02-11-2008, 07:21
Е то е ясно че мелезите ще се обиждат като някои им каже в очите че са плод на дегенерция и метисиране!

За мен не си по добра от метисите в парагвай !

DisciplineAndOrder
02-11-2008, 13:37
Стига с тия глупости бе!

Виж в кой век живеем!

bruteca
02-11-2008, 13:40
Оф танкист ли си къф си земи млъкни...Кфо те интересува. Ти сигорен ли си че си изцяло българин.Все пак първите пра български племена идват от Азия. Това пак може да се определи като "дегенерация". Сега тихо

demons_of_my_soul
02-13-2008, 09:15
Е то е ясно че мелезите ще се обиждат като някои им каже в очите че са плод на дегенерция и метисиране!

За мен не си по добра от метисите в парагвай !

Човече респектирам те за това, че се ровеш също като мен в "Мъглата на вековете", но явно още се доста на зад с информацията...
Понятие като "Чист Българин" няма...
Съставът на днешното бълагрско население е предимно от три нации - Стари Българи, Траки, Славяни...
Тъпичко е от твоя страна да наричаш едно мимиче с убидната, турска дума "Мелез", след като тя носи в себе си кръвта на още два славянски рода...
А ти приятелю от къде си сигурен че си "чист българин" след като щом съществуваш значи предците ти са превили варт под робското иго и са се скатавали докато истинските българи са се биели и умирали из Балкана на развно със Срби, Гърци и доброволци Руси...
Не ме разбирай погрешно, аз самият съм гагаузки потомък... Сега сигурно ще почнеш да пишеш и против мен, защото вероятно не знаеш кои са гагаузите...
Прочети малко повече литература и тогава почни да нареждаш...
Липсва ти толерантност (тракийска черта).. води си изводи!

ThunderGoddess
02-13-2008, 15:51
Ми мен ми е обидно! Все едно да кажеш че един хибрид между Лъв и Тигър(викът им лигъри) е чистокръвен Лъв. Пълна гавра. А в твоя случай не са смесени два, а даже ТРИ вида!
Ти правилно ли се развиваш, бе човек, нещо си полудял според мен! Как може така да обиждаш момичето, бе, смотаняк такъв. Толкова си наивен да си мислиш, че в България има поне един човек, който да е с чиста прабългарска кръв ... тука е имало славяни, траки, хуни, византийци, османци, гърци, румънци и какви ли не още хора, които са правели семейства с коренното население на тази земя. Като си такъв отворко и се смяташ за голям българин, въври се пдоложи на ДНК тест и да видим до колко кръвта ти е чиста и е българска. И като се окаже, че не си чист българин, да те видя тогава. Ако искаш чисти българи, върви зад планината Урал, ако искаш и в Иран и там си ги търси и не се отваряй на хората! Даже напротив! Тя е по-добра от теб, защото обединява чертите на три славянски рода :P , а ти не :P

tankistabg
02-16-2008, 12:44
Гагаузите са българи, но сърбите и руснаците не са българи. Следователно смесването с тях научно се казва - МЕЛЕЗИРАНЕ.

И да - аз съм чист българин! Казвам го и го доказвам!

Защото Историята не е в книгите, а в кръвта която носим!

demons_of_my_soul
02-16-2008, 13:30
Искаш да кажеш, че ще прдставиш картон с пълно генетично изследване на кръвта си?
Ако ми докажеш че си чист българин без нито една капчица чужда кръв, от мен имаш аплодисменти :) щото ще се радвам че има такива хора, запазили кръвта си през вековете...!

idealnata_t
03-24-2008, 18:35
тъй като аз не съм националистка...искам да се развива българия но може би скоро ме4тата ми няма да се осъ6тестви затова съм склонна да отида ж 4ужбина.но по темата мисля 4е българия културата е доста древна и мн известна ...траките са оставили на българия една велика национална култура с която може само да се гордеем :)

Националист
06-08-2008, 18:34
1. Българите са чистокръвен народ голямата расова основа на българите е понтийскита раса. Траките и славяните са асимилирани от българите тоест има контактни отклонения тоест българите са ги асимилирали,които в 99% от случайте са с европеидната раса тоест 99% не са фатални всяка раса притежава този показател.Показателен факт за това са роднинските ни названия обичаите носийте основните ни думи и граматическите ни особености в езика ни.А с турците и гърците почти няма смесване.


2. Между 2 или повече близки народи няма метистация(мелизиране,баст радизация) ,а консолидация(обединение) сърбите и руснаците(поне повечето от тях) са от бялата раса .Така ,че не виждам какъв е проблема.
Така,че момичето не е мелез.

ThunderGoddess
06-08-2008, 19:22
Гагаузите са българи, но сърбите и руснаците не са българи. Следователно смесването с тях научно се казва - МЕЛЕЗИРАНЕ.

И да - аз съм чист българин! Казвам го и го доказвам!

Защото Историята не е в книгите, а в кръвта която носим!
Туй ти казвам. Тесвай си кръвта, ма. :D :D . И сърбите и руснаците са ХОРА умникоууу. Мелез щеше да бъде, ако една човекоподобна маймуна се размножи с човек, това вече е мелез. Доколкото знам руснаците и сърбите не са човекоподобни маймуни, а хора. Не знам какъв ти е проблема. Знаеш ли, че чистите породи каквото и да е било не са хубаво нещо? В смисъл генетически са много уязвими, а всчки животни (вклювчаемо ние) съчетавайки няколко различни породи (раси, народи) ставаме по-добри :P . Както казах - тя е по-добра от теб от биологична гледна точка :)
Пак ти казвам танкистчо, не го карай на шесто чувство толкова много. И аз като малка си мислех, че съм осиновена, ама нейсе :D :D :D

ThunderGoddess
06-08-2008, 19:25
1. Българите са чистокръвен народ голямата расова основа на българите е понтийскита раса. Траките и славяните са асимилирани от българите тоест има контактни отклонения тоест българите са ги асимилирали,които в 99% от случайте са с европеидната раса тоест 99% не са фатални всяка раса притежава този показател.Показателен факт за това са роднинските ни названия обичаите носийте основните ни думи и граматическите ни особености в езика ни.А с турците и гърците почти няма смесване.


2. Между 2 или повече близки народи няма метистация(мелизиране,баст радизация) ,а консолидация(обединение) сърбите и руснаците(поне повечето от тях) са от бялата раса .Така ,че не виждам какъв е проблема.
Така,че момичето не е мелез.
Глупости. Достатъчно е само едно доказателство, за да те оборя. Около 30% от българите са със светли очи. От коя понтийска раса на горно нанадолнище са ги взели :lol: :lol: . Стига с туй чисто, не сме чисто. Примирете се, че прабългарите не са имали оръжия за масово унищожаване, нито пък ядрени бомби, с които да изтрепят до крак траките и славяните и да направят на съвеем друга и далечна от тяхната територия държава с чист етнически произход.

Националист
06-08-2008, 21:23
30% а останалите 70% Плюс това очите не са най-важния расов признак те говорят само за асимилацията(претопяванет ) на някой светлоок народ (славяните).За твое сведение българите са един от най-еднородните народи в Европа.

Из "Неизменният антропологичен облик на Българите"

Изследванията на д-р К. Дрончилов върху телесните размери на 175,437 новобранци (не ми се занимава да печам целите таблици, ако си любопитен потърси материалите,това важи и за нещата по-долу, публикувам директно изводите от изследванията) показват, че Българите принадлежат към средноръстовия тип със склонност към по-висок, защото процента на високите е малко по-голям от процента на ниските, освен това трябва да се има под внимание, че изследванията са правени върху новобранци, които все още не са завършили своя растеж.

Вариационния ред показва правилно разпределение на хората по височина, което говори за расова изравненост по отношение на този белег.

Д-р Петър Ганев пък има интересни изследвания върху размерите и формата на главата, черепа и лицето:

Вариационните редове за ширината на черепа, за височината на лицето и за индексите на лицето, показват правилно разпределение на индивидите и говорят за изравненост.

Вариационните коефициенти за всички измерения показват изравненост, коефициентите за ширината на черепа, за ширината на лицето и за индекса на черепа у Българите в Македония показват една още по-голяма изравненост на тези белези.

Според известната таблица на Denicker Българите се разпределят по следния начин:

1. Dolichokephal - Дългоглави 6.7%

2. Mesokephal - Средноглави 37.8%

3. Brachikephal - Ширикоглави 37.7 %

4. Hyperbrachikephal - Свръхширокоглави 17.8 %

От процентното разпределение в тези четири групи се вижда, че в сравнение с големите по численост народи Българите са по-изравнени в това отношение.

По отношение на пигментацията - изследванията показват, че Българите с кестенява коса са над 83% от населението. При цвета на очите има два максимума, по-големия принадлежи на тези с кафеви, а друг значително по-малък е на хората със сини очи.

Националист
06-08-2008, 21:24
Последни данни за антропологичните типове срещащи се в България:
70% Понтид - Източносредиземноморски
20% Динарид и Алпиноид
5% Туранид
5% Нео Данубиан


Из "Неизменният антропологичен облик на Българите"

Националист
06-08-2008, 21:25
Понтийския тип се среща и сред Волжките българи:

Антропологический облик татарИстория научного изучения физического облика татар насчитывает более ста лет и начало его относится к 70-80-м годам XIX в., когда в 1869 г. при Казанском университете образовалось Общество естествоиспытателей. Инициатором этих исследований выступил известный ученый и педагог П.Ф. Лесгафт, определивший важность изучения антропологического состава народов Среднего Поволжья и Приуралья для выяснения вопросов их происхождения. Реальное воплощение идей П.Ф. Лесгафта было осуществлено на практике преподавателем Казанского, а затем и Томского университета Н.М. Малиевым и его учеником С.М. Чугуновым. Антропологическое изучение населения сопровождалось сбором краниологического (черепного) и палеоантропологического материала с последующим его использованием в качестве исторического источника по проблемам этногенеза местных народов. Работы этих исследователей заложили фундамент и определили основные направления для будущих изысканий в области этнической антропологии татар (Алексеев, 1963).Первая работа по соматологии татар была опубликована в 1879 г., в ней дается описание физического облика касимовских татар (Безенгер, 1879). В 1886 г. И. Бла-говидовым публикуются материалы по антропологии симбирских татар, а в 1891 г. Ю. Талько-Гринцевич представил данные по татарам Уфимской губернии (Благо-видов, 1886 (г.); Талько-Гринцевич, 1891). В 1904 г. вышла из печати докторская диссертация А.А. Сухарева по исследованию татар Казанского уезда (Сухарев, 1904). Более частной проблеме - о пигментации татар Лаишевского уезда - посвящена статья М. Никольского (Никольский, 1912). Итоги по изучению антропологии поволжско-приуральских татар в дореволюционный период подведены в обзорной статье М.М. Хомякова (Хомяков, 1915).Исследования по антропологии сибирских татар связаны с деятельностью известных к тому времени казанских антропологов Н.М. Малиева и С.М. Чугунова, переведенных в Томский университет. Если Н.М. Малиев занимался в основном антропологическим обследованием местного коренного населения, то С.М. Чугунов уделял большее внимание изучению и сбору палеоантропологического и краниологического материала. Результаты этих работ нашли отражение в 15 выпусках "Материалов по антропологии Сибири", вышедших из печати с 1893 по 1905 г. (Розов, 1959). С прекращением их научной и педагогической деятельности исследования по антропологии сибирских татар практически сходят на нет и носят случайный характер (Дебец, 1948).В антропологическом отношении слабо изученными оказались астраханские татары. Из работ дореволюционного периода в путевых записках П.И. Небольсина приведены визуальные описания антропологического облика карагашей, относящихся к монголоидному типу, а в работе медико-статистического характера А. Далингера исследованы рост и окружность груди у татар Астрахани (Небольсин, 1852; Далингер, 1887).

Главным выводом антропологических обследований конца XIX - начала XX в. явилось положение о смешанности татар в расовом отношении.Следующий этап в изучении антропологии татар в основном связан с многолетней научной деятельностью Т.А. Трофимовой. Ей впервые удалось провести со-матологические исследования основных групп татарского народа по единой методике. Так, в 1929-1936 гг. в рамках антропологической экспедиции Института антропологии МГУ проводилось изучение физического облика поволжско-приураль ских татар (Трофимова, 1949).В 1937 г. в составе Западносибирской экспедиции ею исследованы группы тобольских и барабинских татар (Трофимова, 1947). Результаты этих экспедиций нашли отражение в ряде статей и обобщены в монографии "Этногенез татар Поволжья в свете данных антропологии", где впервые не только дана исчерпывающая характеристика физического облика татар и выделены основные антропологические типы, но и предпринята попытка на основе имевшихся к тому времени палеоантропологических материалов проследить этапы расогенеза татар в тесной увязке с этнополитической историей (Трофимова, 1949). К сожалению, в послевоенные годы исследования по соматологии татар практически прекратились, не считая попутного изучения некоторых групп мишарей и сибирских татар (Алексеева, 1963; МагЬ, 1970; Розов, 1961). В связи с расширением археологических работ в эти годы акцент антропологических исследований сместился в область изучения палеоантропологического материала, что позволило наметить в общих чертах этапы сложения физического облика татарского народа и выявить его этноге-нетические истоки (Трофимова, 1956; Акимова, 1964, 1968, 1973; Алексеев, 1969, 1971; Постникова, 1987; Яблонский, 1987; Ефимова, 1991; Багашев, 1993; и др.).В последние десятилетия наряду с традиционными методами антропологических исследований (соматология, краниология и палеоантропология) стали входить в широкую практику исследования по дерматоглифике, одонтологии, серологии, генетике и др. Эти методы, в той или иной степени, были апробированы при исследовании всех групп татар за исключением астраханских (Рынков, 1965; Хитъ, 1983, 1990; Ефимова, Томилов, 1990; Рафикова и др., 1990; Шнейдер и др., 1995).Обобщая итоги более чем столетнего изучения антропологического облика татар, отметим их расовую неоднородность как внутри основных этнических групп, так и между ними, что, вероятно, отражает специфику их расогенеза и этногенети-ческих связей. Так, в составе поволжско-приуральских татар выделяются четыре основных антропологических типа.*

Понтийский тип - характеризуется мезокефалией, темной или смешанной пигментацией волос и глаз, высоким переносьем, выпуклой спинкой носа, с опущенным кончиком и основанием, значительным ростом бороды. Рост средний с тенденцией к повышению.*

Светлый европеоидный тип - характеризуется суббрахикефалией, светлой пигментацией волос и глаз, средним или высоким переносьем с прямой спинкой носа, среднеразвитой бородой, средним ростом. Целый ряд морфологических особенностей - строение носа, размеры лица, пигментация и ряд других - сближает этот тип с понтийским.*

Сублапоноидный тип (волго-камский) - характеризуется мезо-суббрахикефалией, смешанной пигментацией волос и глаз, широким и низким переносьем, слабым ростом бороды и невысоким, среднешироким лицом с тенденцией к уплощенности. Довольно часто встречается складка века при слабом развитии эпикантуса.*

Монголоидный тип (южно-сибирский) - характеризуется брахикефалией, темными оттенками волос и глаз, широким и уплощенным лицом и низким переносьем, часто встречающимся эпикантусом и слабым развитием бороды. Рост, в европеоидном масштабе, средний.Каждый из этих типов ни в одной из групп не выражен в чистом виде, но реальность их в составе татар подтверждается накоплением признаков соответствующих типов в отдельных территориальных группах. Только европеоидный тип с относительно светлой пигментацией не имеет отчетливой географической локализации в составе татар и может предполагаться лишь в виде примеси. По данным Т.А. Трофимовой среди всех исследованных татар преобладает темный европеоидный (пон-тийский) тип (33,5%), затем - светлый европеоидный (27,5%), сублапоноидный 24.5%) и, наконец, монголоидный (14,5%) (Трофимова, 1949. С. 231).

При сопоставлении данных по соматологии поволжских татар с таковыми соседних народов выявляется общее типологическое сходство, различающееся по степени выраженности отдельных типов. Так, светлым европеоидным типом татары связываются с мордвой-эрзей, частично марийцами, удмуртами, чувашами и русскими. Сублапоноидный тип объединяет татар с удмуртами, мари и некоторыми группами русских. Темный европеоидный тип понтийского облика прослеживается у некоторых групп мордвы-мокши и отчасти у южных чувашей. Монголоидный компонент южносибирского типа, наиболее ярко выраженный у татар Арского района Татарстана, наблюдается только у тюркских народов данного региона - чувашей и башкир. Материалы по дерматоглифике, одонтологии, серологии и генетике народов Среднего Поволжья и Приуралья также выявляют общие черты в расогенезе населения данного региона.Таким образом, формирование антропологического облика поволжско-при-уральских татар и соседних народов шло в тесном этногенетическом взаимодействии, которое имело разную направленность и интенсивность в зависимости от конкретной исторической ситуации в данном регионе.

Среднее Поволжье и Приуралье, занимая географически выгодное положение между Европой и Азией, между лесом и степью и обладая богатыми биоресурсами, издревле являлось зоной контактов между народами, различающимися не только по происхождению, языку и культуре, но и по антропологическому облику. Так, судя по материалам палеоантропологии, первые контакты на генетическом уровне между лесным населением (представителями западных вариантов уральской расы) и жителями степной зоны, в целом характеризующимися европеоидным обликом, фиксируются уже в эпоху неолита и энеолита (Яблонский, 1992). В эпоху бронзы и раннего железа исследуемый регион становится ареной миграционных потоков, идущих как в широтном, так и в меридиональном направлении. В результате этих миграций и широких брачных связей между местным и пришлым населением шло формирование того антропологического типа, который выделяется среди поволжских татар как сублапоноидный. Этот тип в различных его вариантах является основным для местного финноязычного населения (Акимова, 1973; Ефимова, 1991).С началом тюркской эпохи и приходом болгар на Среднюю Волгу наблюдаются активные этнокультурные и этногенетические взаимоотношения между тюрко-язычными племенами и финно-угорским населением в рамках новообразованного государственного объединения - Волжская Булгарии. Эти ассимиляционные процессы, длившиеся более 300 лет, накануне монгольского завоевания привели к образованию новой этнической общности - волжских булгар.Анализируя краниологические серии волжских булгар домонгольского периода, можно выделить те морфологические комплексы, которые впоследствии прослеживаются в антропологическом облике современных поволжских татар. При этом следует сказать, что выявление прямых аналогий между антропологическим типом живого населения и типом, определяемым по костным остаткам, не всегда корректно (из-за несопоставимости признаков) и требует определенных допущений и специальных оговорок. Так, мезокефальный темный европеоидный (понтийский) тип, преобладающий у татар, и особенно у татар-мишарей, может быть связан с длинноголовым европеоидным типом, который был характерен для населения Хазарского каганата, проживающего на территории распространения так называемой салтово-маяцкой культуры. С упадком Хазарского каганата часть этого оседлого тюркоязычного населения, в основном алано-сарматского происхождения, переселяется на Среднюю Волгу, где оно становится одним из основных компонентов в составе волжских булгар и определяет ремесленно-земледельческий характер экономики Волжской Булгарии. Собственно болгары, связанные своим происхождением с тюркоязычными племенами Центральной Азии, Алтая и Южной Сибири, сыгравшими решающую военно-политическую роль в образовании ряда государственных объединений, в том числе и Волжской Булгарии, имели несколько иной антропологический облик. Он характеризовался в целом смешанными европеоидными типами с включением монголоидных элементов южносибирского морфокомплекса Данный тип прослеживается и в более поздних материалах по антропологии волжских булгар, являясь одним из основных в его антропологической структуре. Возможно, выделяемый среди поволжских татар незначительный монголоидный компонент происходит от ранних болгар и более поздних групп степного населения, главным образом кыпчакского происхождения, вошедших в состав домонгольских булгар.Сублапоноидный и светлый европеоидный компоненты в составе волжских булгар и татар, вероятнее всего, связаны с местным финно-угорским населением. Если сублапоноидный (субуральский) тип характерен прежде всего для населения прикамско-приуральских истоков, то светлый европеоидный был распространен, скорее всего, у западных и северо-западных групп древнефинского населения, активно контактировавших с древнебалтскими и славянскими племенами. Не исключено, что европеоидное население со светлой пигментацией проникало на территорию Волжской Булгарии из северных областей Древней Руси и из древнерусских княжеств в составе военных дружин, торговцев и ремесленников, растворившихся впоследствии в местной тюркоязычной среде.Завоевание монголами Волжской Булгарии и вхождение ее в состав Золотой Орды не внесли кардинальных изменений в физический облик волжских булгар и соседних народов. Вместе с тем влияние Золотой Орды на ход этногенетических процессов в Среднем Поволжье и Приуралье выражалось в целенаправленной политике ханской администрации по регулированию миграционных потоков, что не могло не отразиться на соотношении разных антропологических компонентов. В частности, произошло некоторое увеличение монголоидной примеси южносибирского облика в золотоордынский период и у тюркоязычного населения Среднего Поволжья и Приуралья.Немногочисленные антропологические материалы по эпохе Казанского ханства и последующим периодам также свидетельствуют о европеоидной основе казанских татар и об их генетической близости к предшествующему, булгарскому населению (Ефимова, 1991. С. 72; Алексеева, 1971. С. 254).

Таким образом, антропологическая структура татар Среднего Поволжья и Приуралья складывалась в главных чертах еще в домонгольское время, в рамках Волжской Булгарии. Основным фактором расообразования явилась метисация между пришлым, тюркоязычным и местным, финно-угроязычным населением. Политические, экономические, культурные и особенно языковые изменения, произошедшие на Средней Волге в золотоордынское время и в последующие исторические эпохи, не внесли существенных изменений в расовый облик местных народов. В то же время соотношение антропологических типов, выделяемых среди поволж-ско-приуральских татар, не всегда было одинаковым и менялось от конкретной исторической ситуации в данном регионе на протяжении последнего тысячелетия.Среди татар Западной Сибири выделяется несколько расовых типов. Так, уральский тип (монголоидный, с европеоидными особенностями) является основным для всех групп сибирских татар, занимающих северный ареал их проживания, и в качестве компонента прослеживается у более южных татар. Монголоидный тип южносибирского облика характерен прежде всего для татар Барабинской степи и в качестве примеси отмечается почти у всех сибирских татар, имея тенденцию к увеличению у южных, степных групп и к уменьшению у северных, лесных. Монголоидный компонент центральноазиатского типа зафиксирован только у барабинских татар, а своеобразный, так называемый чулымский тип отмечен лишь у некоторых групп тобольских и томских татар. И наконец, европеоидный тип (по мнению Т.А. Трофимовой, понтийского облика) больше проявляется у городских жителей и в меньшей мере у сельских.По основным расово-диагностическим признакам сибирские татары занимают промежуточное положение между населением лесной зоны Западной Сибири (носители уральского антропологического типа) и тюркоязычным населением Южной Сибири и Алтая-Саян (представители южносибирского морфотипа). Различное соотношение антропологических типов в расовом составе отдельных групп сибирских татар может указывать как на разные их генетические истоки, так и на характер генетических связей с окружающими народами.

Судя по языковым данным и материалам археологии, этнографии и письменных источников, ближайшими историческими предками сибирских татар явились кыпчакские тюркоязычные племена, часть которых в конце I тыс. н.э. освоила современные места обитания основных групп сибирских татар, вступая в различные связи с местным аборигенным населением. Проникновение тюркоязычных элементов в местную среду продолжалось и в более позднее время (Валеев Ф.Т., 1993; Коников, 1982). Однако палеоантропологические и краниологические материалы с территории расселения сибирских татар рисуют несколько иную картину формирования их антропологического типа (Багашев, 1993).Выделенный среди сибирских татар как основной уральский антропологический тип и так называемый чулымский могут быть связаны с местным угорским и самодийским аборигенным населением. Южносибирский монголоидный компонент, видимо, был привнесен степными племенами кыпчакского круга и поздними группами тюркоязычного населения из Южной Сибири и с Алтая. Монголоидные черты центральноазиатского происхождения, прослеживаемые у барабинских татар, являются, вероятно, следствием тесных контактов этой группы татар с калмыками в течение XVII в. (Трофимова, 1947. С. 209). Усиление европеоидных черт у сибирских татар - итог смешения с поволжско-приуральскими татарами и выходцами из Средней Азии, так называемыми бухарцами.

Таким образом, формирование антропологического облика сибирских татар шло на основе местного субстрата, на который на протяжении всего II тыс. н.э. наслаивался пришлый компонент различного этногенетического происхождения. Участие этого компонента в расогенезе сибирских татар не всегда и не везде было одинаковым, а в целом наблюдалась тенденция к его уменьшению с юга на север. Тюркизация местного края, проходившая в рамках Кимакского каганата, Золотой Орды и Сибирского ханства, не обязательно сопровождалась массовым переселением тюркских племен и ограничивалась, вероятно, политическим, экономическим и культурно-идеологическим воздействием на местное население.Среди входящих в состав астраханских татар Т.А. Трофимовой выделены три антропологических типа - монголоидный южносибирский, монголоидный цент-ральноазиатский и европеоидный. Если южносибирский тип прослеживается у по-волжско-приуральских татар в виде примеси, а у сибирских в виде самостоятельного компонента, то у карагашей он является основным. Остальные типы в чистом виде почти отсутствуют и отмечаются лишь в качестве примеси (Трофимова, 1949).Судя по лингвистическим данным и историческим источникам, карагаши до переселения в нижневолжские степи в конце XVIII в. входили в конгломерат ногайских племен, происхождение которых тесно связано с кыпчакским населением эпохи освоения южнорусских степей, Золотой Орды, а затем и Ногайской Орды (Арс-ланов, Викторин, 1995). Не противоречат этому антропологические и палеоантропологические материалы. Так, среди всех групп ногайцев были выделены те же самые антропологические типы, что и у карагашей (Трофимова, 1949). Небольшое различие объясняется концентрацией европеоидных признаков. По сравнению с ногайцами карагаши более европеоидны, что, вероятно, связано с их поздними контактами с окружающим европеоидным населением, татарами-переселенцами из Поволжья и Приуралья и выходцами из Средней Азии. Не исключено, что европеоидная примесь у ногайцев и карагашей генетически восходит к местному европеоидному населению, которое было включено в состав тюркоязычных племен при продвижении их с востока на запад. Монголоидные черты центральноазиатского происхождения, прослеживаемые у карагашей и, в большей мере, у ногайцев, могут быть результатом расогенеза южносибирского типа (смешение европеоидных и монголоидных типов, при превалировании последних), влияния монголоидного населения в рамках Золотой Орды и поздних связей с калмыками (Трофимова, 1949). Таким образом, в основе формирования антропологического облика одной из групп астраханских татар лежит южносибирский монголоидный тип, характерный для тюркоязычного населения степей Евразии.Резюмируя вышеизложенное, отметим, что территориальная приуроченность отдельных антропологических типов в составе поволжско-приуральских и сибирских татар отражает характер этногенетических связей между пришлым тюрко-язычным и местным, в основе финно-угорским, населением. Наиболее активное генетическое взаимодействие между этими компонентами происходит в рамках раннефеодальных государственных образований - Волжской Булгарии и Кимакского каганата. Сложение антропологического типа астраханских татар непосредственно связано с формированием южносибирского монголоидного типа, которое протекало в эпоху первых Тюркских каганатов к востоку от современного их местообитания. Последующий ход исторических событий не внес существенных изменений в антропологическую структуру населения. Таким образом, сложение физического облика татарского народа завершилось в основном задолго до их нынешнего этнического оформления.Что же объединяет в расовом отношении татар России? Во-первых, южносибирский и европеоидный антропологические типы, выделяемые у всех этнографических групп татар. Если первый тип во многом связан с ранней историей тюрок, то второй - с поздними этапами этногенеза татарского народа. Во-вторых, межрегиональные и межэтнические брачные связи татар ведут к нивелированию их физического своеобразия среди окружающих народов, в первую очередь русского, что является реальной историей наших и будущих дней.Научное пособие

«Татары»

отв.редакторы: Р.К. Уразманова, С.В. Чешко

рецензенты : к.и.н. Ш.Ф.Мухамедьяров к.и.н. Трепавлов

Институт этнологии и антропологии им.Н.Н. Миклухо-Маклая РАН

Институт истории Академия наук Татарстана

Москва «Наука» 2001 г.

Националист
06-08-2008, 21:27
Сравни дали българите не са доста хомогенни сравнение с другите европейски народи:
Sweden = 70% Hallstatt Nordic (Carleton Coon described Sweden as a refuge area for the classic Nordic race), 10% Borreby (most common in the southwest coastal region), 10% F

lsd43
06-09-2008, 07:54
тъй като аз не съм националистка...искам да се развива българия но може би скоро ме4тата ми няма да се осъ6тестви затова съм склонна да отида ж 4ужбина.но по темата мисля 4е българия културата е доста древна и мн известна ...траките са оставили на българия една велика национална култура с която може само да се гордеем :)

България се пише с главно "Б", а не с малка буква.

ThunderGoddess
06-09-2008, 08:53
Националист, и след всички тия данни ти каво каза? Едно голямо нищо. Казвам ти, че не можеш да твърдиш, че нещо е изчезнало и е претопено при положение, че го има. Като се разхождаш по улиците виж ранообразието от различния тен на хората, цвета на очите, косата, различните физически черти. Един народ, който е еднороден, не може да има такова разнообразие :) :) . Щяхме да бъдем като германците и шведите - с почти еднакви мутри, ама не сме. Говориш невъзможни неща, мечтаеш. Говориш, че траките (един от най-многобройните народи в античността, бтв) изведнъж е изчезнал. Претопил се е. Ама чакай, ве, пич, как тека? То това да не са ти индианци по време на експанзията на испанците? Едните да могат да гърмят с пушки, а другите да не могат. Дал си много интересно инфо, ама нейсе - не разбирам руски. Говорихме с теб в една тема за ДНК-то, нали? Казах резултатите от всички, които са се подложили. Нали? Тогава?

Националист
06-09-2008, 10:19
Кое това разнообрадие на коси 85% от хората са с тъмни коси ,а по-голямата част и с кафяви очи.
Как да ти го обясня траките и славяните не са изчезнали, а са се смесили с българите, но българите са преобладаващата част и са ги претопили и е останал расовия тип на българите ,който е преобладващ. А генетичните изследвания са още много малко разпросранени не може на 300 човека ДНК-то да отговаря на целия народ.Горе- долу така са разпределени типовете:

60-70% понтийски тип (българи и вероятно и траки но за траките няма данни)
10-15% динарски( траки)
10-15% алпийски (келти)
10% -други сред които неоданубиан (славяни ),нордически,туранид( монголци и турци) и др.

Националист
06-09-2008, 10:33
:D Германците ако са пример за еднородност Те са един от най-омешаните народи.

Germany = 25% Borreby (most common in the Rhine and Ruhr valleys and the north), 20% F

ThunderGoddess
06-09-2008, 11:26
На 300 човека, хубаво, прав си, щото теста струва 200 кинта все пак и не всеки може си го позволи. Обаче не смяташ ли, че е много каръшко, че от тия 300 човека 97% нямат достатъчно черти на арийци, че да се нарекат техни потомци? :D :D :D . Деа и късмета. За мен дефиницията за народ е общ език, обичаи, обич към родината и т.н. Всеки човек, който се грижи за България и наистина за нейното добро, за мен заслужава да бъде българин. Няма значение цвета на кожата, косата и т.н. А тези, които я напускат и я забравят и я заклеймяват, не трябва да се наричат българи, защото кръвта за мен не е достатъчен фактор, за да обичам някого като част от народа ми. Трябва и той да обича народа си. Кръвта няма значение. Стига да остане жива традицията и каквато и кръв да носят следващите поколения - арийска, тракийска, славянска ... няма значение ... просто да запазят това, което сме запазили и да продължат да го развиват и да го правят по-добро. Включаемо езика. Лично мнение. А в Германия има 98% германци, хората се чувстват единни, нямат примеси с етноси, с които да се мразят и просперират зат'ва ;)
Пст, к'ви са тия келти, деа? Сега и келти ли се оказахме? :D

Националист
06-09-2008, 18:14
Германците са много разнородни малка част от баварците имат дори монголоидни черти пренесени от хуните

Били ми казал какво разбираш под арийски черти.А то и българите нямат смешения с народи които мразят.Келти е имало на Балканите,а това ставаше въпрос само за 1 част от българите.
Самата понтийска раса е възникнала някъде около Черноморието.Прочети Джагфар Тарихъ обърни внимание на именците да видиш откъде са дошли. Явно ние сме техни наследници.А за славяните дори и антрополога славянофил Д-р Методи Попов не отрича ,че славянския тип почти не се среща сред българите.

kristo
06-10-2008, 10:52
Германците са много разнородни малка част от баварците имат дори монголоидни черти пренесени от хуните

Били ми казал какво разбираш под арийски черти.А то и българите нямат смешения с народи които мразят.Келти е имало на Балканите,а това ставаше въпрос само за 1 част от българите.
Самата понтийска раса е възникнала някъде около Черноморието.Прочети Джагфар Тарихъ обърни внимание на именците да видиш откъде са дошли. Явно ние сме техни наследници.А за славяните дори и антрополога славянофил Д-р Методи Попов не отрича ,че славянския тип почти не се среща сред българите.
Германците даже според мене може да се каже, че са в по-голяма степен славяни от нас. Само им вижте националния отбор и Лукаш Подолски, Мирослав Клозе и прочие "славяни", пък после нека ми обясняват, че не били смесени. Точно пък на запад има най-много смесвания на отделни народи и ние тук на изток можем с пълно право да се определим, като много по-изчистени етнически от тях и то се доказва категорично. Да, има различни типове българи, но те все са част от индоевропейската раса, а не са тюрки, монголци или нещо от рода. Тоест, дори и в българският компонент да са включени някакви други народности, то те със сигурност са от индоевропейската група, което означава, че са индо-иранци също като нас. Иначе за славянският и тракийският ген е очевидно, че българският е по-силен от тях и ги е претопил. Наистина в България няма светло руси хора, като славяните и с млечно бяла кожа, нито пък рижи като траките, но ако става дума и в Русия няма "класически" славяни, и в Полша, и в Украйна и другите набедени за славянски народности някак този тъй наречен славянски компонент май отсъства много сериозно. И това ме навява на въпроса доколко можа да се говори за съществуването на "славянска" раса и не е ли това група от индо-иранските народи, която говори на славянски език и оттам е определена за "славянска" в етнически смисъл, също както куманите са определени за тюрки само защото говорят тюркски език, а са си иранци. Пък и свединията на историци като Тацит, Прокопий Кесарийски и пр. говорят за различки типове "славяни". Едни от тях наистина са руси, но други са описани, като тъмно-кестеняви, червендалести и и т.н. Кой каквото и да си говори за славяните обаче, те очевидно не могат да бъдат определени като хомогенна маса и определен етнос. Днес обаче категорично може да се смята, че те са сродни на древните германци, келтите и балтите и дори, че са произлезли от общ етнос. Дори и да имаме "славянска" кръв в жилите си обаче това няма да е фатално, тъй като и те принадлежат към индоевропейската, респективно индоиранската група и това не би променило етническият облик на нас българите. А и българският ген е по-устойчив от тракийският, славянският и т.н.

kristo
06-10-2008, 11:08
На 300 човека, хубаво, прав си, щото теста струва 200 кинта все пак и не всеки може си го позволи. Обаче не смяташ ли, че е много каръшко, че от тия 300 човека 97% нямат достатъчно черти на арийци, че да се нарекат техни потомци? :D :D :D . Деа и късмета. За мен дефиницията за народ е общ език, обичаи, обич към родината и т.н. Всеки човек, който се грижи за България и наистина за нейното добро, за мен заслужава да бъде българин. Няма значение цвета на кожата, косата и т.н. А тези, които я напускат и я забравят и я заклеймяват, не трябва да се наричат българи, защото кръвта за мен не е достатъчен фактор, за да обичам някого като част от народа ми. Трябва и той да обича народа си. Кръвта няма значение. Стига да остане жива традицията и каквато и кръв да носят следващите поколения - арийска, тракийска, славянска ... няма значение ... просто да запазят това, което сме запазили и да продължат да го развиват и да го правят по-добро. Включаемо езика. Лично мнение. А в Германия има 98% германци, хората се чувстват единни, нямат примеси с етноси, с които да се мразят и просперират зат'ва ;)
Пст, к'ви са тия келти, деа? Сега и келти ли се оказахме? :D
Аз съм съгласен, че един българин от "славянски" или "тракийски" произход не е по-малко българин от чистите българи, пък и етническа чистота на 100% не може да има. Но ние българите поне на едно 70-75% със сигурност сме си българи, а не траки, славяни, тюрки или прочее глупости. А между другото като говориш, че българите сме шарени в антропологичен аспект, наскоро си купих приложение за европейското първенство и разгледах физиономиите на футболистите от отделните отбори. Мога да ти кажа, че шведите, германците и други уж "арийци" са с изключително разнородни физиономии. Има някой с по-широки лица, с по-големи, други с по-малки глави, някой са руси, други чернокоси, по-тъмни или по-светли, изобщо мешаница отвсякъде. И също така сравних антропологическия облик на руснаците с този на германците и шведите и почти не откривам съществена разлика, тъй като много си приличат. Така че това за чистотата на германската раса си е абсолютна легенда и фантазия в главата на такива дебили като Хитлер, който между другото има доста странна за арийска физиономия :D

tankistabg
07-04-2008, 09:50
абе какви българи от славянски произход? Къде са тези хора? защо аз не виждам такива? Няма никакви такива сламеноруси хораица с лунички по лицата!

Нито пък рижи/траки/!!!

kristo
07-04-2008, 11:56
абе какви българи от славянски произход? Къде са тези хора? защо аз не виждам такива? Няма никакви такива сламеноруси хораица с лунички по лицата!

Нито пък рижи/траки/!!!
Славянският расов тип очевидно е изчезнал не само в България, а изобщо във всички страни, набедени за славянски. А доколко и те са славянски също може доста да се поспори. И изобщо какво представляват т. нар. "славяни" и доколко изобщо има етнос славяни също е спорен въпрос. За мен лично това са общност от индоевропейски племена, къде смесени едни с други, къде не, наречени поради различни причини и на доста късен етап от историята със сборното название славяни. А това понятие има различен превод, тоест различно значение според произношението/словени, склавини, славяни/. Освен това са народи от древноирански произход и това се доказва от многото ирански елементи у славяните. Във всеки случай е прибързано да се говори за етнос славяни. По-скоро трябва да става дума за езиково-културна група, която е наречена така. А произхода й е преобладаващо ирански на тази група.

Nam3less
07-04-2008, 23:11
Какво значение има потеклото? Важно е какви сме ние, ако ще и цигани да сме можем като нормални хора да се държим. Няма нищо славянско и тракийско у нас, колко е смесен народът ни, колко войници са минавали и изнасилвали жените ни, единици са тия с чиста кръв от средновековието.

xaxa
07-05-2008, 00:17
Извод: За теб съм мелез,за всички останали българка+мен.. :)
ne kazvai vsi4ki :D

kristo
07-06-2008, 22:31
Какво значение има потеклото? Важно е какви сме ние, ако ще и цигани да сме можем като нормални хора да се държим. Няма нищо славянско и тракийско у нас, колко е смесен народът ни, колко войници са минавали и изнасилвали жените ни, единици са тия с чиста кръв от средновековието.
Е, ако сме цигани със сигурнос няма как да сме нормални хора, нали се сещаш :lol:.
Имаме славянско и тракийско, но е много по-малко от българското. Така че някакво незначително количество славяно-тракийска кръв не ни прави траки или славяни, защото ние сме българи и затова така се наричаме. И е гордост, че сме българи.
Колкото и войници да са минавали оттук, не са изнасилвали жените си, защото обикновено са яли бой от нас българите. И българите никога не сме се смесвали масово с турци, цигани или някакви подобни етноси. И да има единични случай на такива бракове в исторически план, това са единични случай от порядъка един на 2000.
Тъй че българите не сме мелези. А и славяните и траките са от ирански произход като нас. Те просто са отделни ирански племена. Но българите сме иранци и това е сигурно.