PDA

View Full Version : Европейски съюз и БългарияVampireGirl666
03-30-2008, 10:07
Даскалката по география ни даде съчинение на тема Предимствата и недостатъците след присъединяването на България в ЕС.Проверих в нета дали има нещо,но нищо не можах да намеря.Помагайте!Трябва ми за утре,но днес трябва да го пиша. :(

sexa_na_kompleksa
03-31-2008, 08:14
Виж това:

Ползи и загуби за българската индустрия от членството на България в Европейския съюз

Предизвикателствата, пред които е изправен съюза, са и наши – утвърждаване на ролята на Европейския съюз като глобален политически и икономически субект, развитие на обща европейска политика за сигурност и отбрана, окончателно въвеждане на единна валутна единица, оформяне на европейския социален модел и европейско пространство на свобода, сигурност и правосъдие.
Вярвам, че Европейският съюз е съюз на нации, които доброволно делегират суверенитет към институции на общностно ниво. България няма колебания, че това е сигурният начин да гарантира националния си интерес като го идентифицира с постиженията и интереса на един силен политически и икономически съюз. От нас зависи да направим тази истина близка, видима и естествена за обществото. Усилията в тази посока ще бъдат многократно възнаградени с ентусиазъм и обща воля за задълбочаване на интеграцията в условията на пълноправно членство. Всичко това оказва влияние и върху отраслите на българската индустрия.
Отрасълът машиностроене в България е изключително важен за националната икономика. Той обхваща производството на машини, на моторни превозни средства, трактори и други. Пълноправното членство в Европейския съюз оказва отражение върху отрасъла на машиностроенето.
Въпреки наличието на редица проблеми, например наличието на морално остарели мощности, липсата на достатъчно пазари за някои видове машини и други, отрасълът има капацитетни възможности и потенциал за развитие. Следва също така да се отбележи, че около 95% от предприятията в отрасъла са малки и средни предприятия, като повечето от тях са частна собственост.
Необходимо е да се посочи и нуждата от увеличаване на разходите за инвестиции.
Отрасълът на машиностроенето е добър пример за това как модернизацията и присъединяването към Европейския съюз могат да окажат негативно влияние върху броя на заетите в определена сфера. Всичко това, разбира се, е подчинено и на целта да се подобри конкурентноспособността в рамките на вътрешния пазар на Европейския съюз, включително и до внедряването на нови изделия, материали и технологии в сектора.
Един от най – важните положителни аспекти по отношение на новите изисквания в отрасъла на машиностроенето е въвеждането на по – строги изисквания за безопасност в различните подсектори.
Друг отрасъл на българската индустрия, който също има потенциал за развитие независимо от нарастващата конкуренция не само на европейския, но и на международния пазар е текстилният отрасъл на България. Този отрасъл е най – стария промишлен отрасъл в страната. Пред него съществуват възможности за разширяване на вътрешния и външния пазар. През последните години се наблюдава тенденция на растеж в производството, особено на текстилни изделия, облекло и обувки.
Засилва се тенденцията на увеличаване броя на предприятията в отрасъла, но и в този сектор една голяма част от предприятията трябва да се справят с остарели технологии и с необходимостта те да се заменят с нови, включително и във връзка с постигането на успешно прилагане на новите стандарти и изисквания.
Основната част от произведената продукция в текстилния отрасъл е предназначена за вътрешния пазар. Въвеждането на европейските норми и тяхното прилагане в България имат за цел да се уединят изискванията към текстилните продукти с тези в държавите – членки на Европейския съюз, да се подготви текстилната промишленост за свободно движение и предлагане в целия европейски пазар и да се въведат високите стандарти към текстилните изделия с оглед повишаването на степента на защита на потребителите. От, своя страна, по – високите стандарти имат финансови последици за бизнеса. По – добра защита на потребителите се постига и чрез въвеждането на европейското законодателство в областта на опасните химикали, където се посочват и веществата, забранени за употреба в текстилни изделия, имащи контакт с кожата. В тази връзка текстилния сектор в България ще бъде изправен пред все по – силна конкуренция на чужди пазари и следва да се концентрира в производства, в които има сравнителни предимства и традиции.
В последните години все по – голямо значение придобива опазването на околната среда, както на европейско, така и на национално равнище. Тази тенденция се засилва и от увеличената конкурентна среда на пазара.
Присъединяването на България към Европейския съюз е свързано, както с нови възможности за текстилния отрасъл, така и с нови разходи и предизвикателства. Компаниите, които успеят да си осигурят допълнително финансиране и да подобрят конкурентноспособността си, ще спечелят от членството в Европейския съюз, докато нестабилните компании може още повече да намалят пазарния си дял или да прекратят дейността си. Едни от най – печелившите от процеса на присъединяването са потребителите, които получават повече права и на които се осигурява по – добро ниво на защита.
България е транзитна държава и има нужда от добра инфраструктура. Българското правителство прие план за действие по инфраструктурни проекти до 2015г., който ще ускори развитието на изоставащи сектори като железопътния транспорт, магистралите и други.
Вярвам, че България има бъдеще в индустрията и не всичко принадлежи на сектора на услугите. Вероятно с най – голямо бъдеще са секторите на металообработването, химическата индустрия, производството на хранителни изделия. С подобряването на инфраструктурата повече предприятия ще се интересуват от България.