PDA

View Full Version : БЛАГОТВОРНОТО ВЛИЯНИЕ НА НАЦИЗМА (НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА)Kavhanatuvigibolg
04-03-2008, 20:28
........БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛСОЦИАЛСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

.............................--отдел пропаганда--
..........................Правото да носиш оръжие
..................... ОСНОВНО ПРАВО НА АРИЕЦА

Някои могат да сметнат тези мои редове за доста крайни, НО ЕДИН НЕВООРЪЖЕН НАРОД Е КРАЙНО БЕЗПОМОЩЕН!!! Явява ли се притежаването на оръжие едно от неизменните права на човека? Или това е привилигегия характерна за определен кръг избрани.
Особено актуален става този въпрос на фона на предявените към националсоциализма претенции, състоя щи се в това, че при идването на власт, на национал соцалистите, то ще бъдат ограничени редица права.
И ДЕЙСТВИТЕЛНО!!! Националсоциализма тхвърля редица фиктивни или откровено разрушителни за обществото правови норми, имащи днес ореола на неотменяеми и законни. Безусловно извън национал социалистическите реалности ще се окажат абортите, пропагандата на еднополовата „любов”, чуждестран ната емиграция, дегенеративните видове изкуства.
НАВЕРНО НАЙ-БОЛЕЗНЕНИЯ ВЪПРОС ЗА ЕВРЕЙСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ И ЛИБЕРАЛНИТЕ АБСТРАКЦИИ—СТОИ ВЪПРОСЪТ ЗА ВСЕОБЩОТО ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛНОСТТА НА ВЛАСТТА. Елемантарните аспекти на човешкия социум, фактически изклю чва правовото действие на този инсттитуция-не разгле ждаща въпроса принципно. Нищо, че многоми лионната тълпа, като едно цяло, не може да бъде съзнателна,така че трезво и отговорно да се разбират с еденици от народа. В края на краищата демократи ческите, избори в повечето случаи са един ритуал по предаване на властта по наследство. Управляващите ако са с памет за миналото и трезви в ума, не биха позволили никота да им бъде отнета властта.
НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА ЩЕ ОТМЕНИ ВСЕОБЩОТО ИЗБОРНО ПРАВО. Ще го предаде в партийните структури, където придвижването на кадрите към властта ще бъде според волеизлиянието на малцината компетенти и отговорони хора Ще се накърнят ли свободите ! Да безусловно, Националсоциализма изключва редица граждански свободи. Тълпата ще бъде лишена, от възможността да чете еврейските автори, да се звери пред картините на еврейските драскачи Пикасо и Шагал, тоест ще и бъде отнета възможността да деградира.Тълпата няма да може да използва разните там унищожителни контрацептиви (освен презер ватива), така ще и блъде отнето правато на аборт–тоест на самоунищожение.Тълпата няма да има вече никога възможност да избира управниците си, и ще бъде лишена, от възможността да бъде лъгана и да прави глупости. То тогава къде е гаранцията, за социалната ориентировка на новата власт, къде е гаранцията, че тя няма да стане антинародна. Националсоциализма дава такава увереност. Отнема йки много вредните и ненужни свободи, ТОЙ ОБАЧЕ ИМ ДАВА ПРАВО ДА БЪДАТ ГОДПОДАРИ В СОБСТ ВЕНАТА СИ ДЪРЖАВА. Право да чувствата доверие във властта и да и се доверяват. И това право се нарича ПРАВОТО ДА НОСЯТ ОРЪЖИЕ.
ВЪОРЪЖЕНАТА НАЦИЯ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОСТАВЕНА НА КОЛЕНЕ. Над въоръжения народ неможе да бъде осъществен геноцид. У въоръжената нация не може да отнемеш социалните гаранции и прдобивки, не може да я лъжеш или да я заставиш да плати нов данък, например за въздуха, както е сега.
Така, че въоръжената нация, не може да не я слушаш, и не може да не я уважаваш!!!
Нея не може да я разгониш с водни струи ,от водометите, или с гумени куршуми, защото тя има истински. Представителите на тази нация не може да унижиш или да бъдат бити, от еврейските милиционе рски банди. И не можеш да и изключиш отоплението или осветлението.ЗАЩОТО ТАКАВА НАЦИЯ НОСИ СВОИТЕ ПРАВА, В ПЪЛНИТЕЛЯ НА СВОЕТО ОРЪЖИЕ!!!
НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА НЕ МОЖЕ ДА ЗАПРИЛИЧА НА ОНЕЗИ ДЕБИЛНИ,партии, ЧИИ ТО ЧЛЕНОВЕ ЗАСТАВАТ ПОД ЛОЗУНГА „СЛУГИ НА НАРОДА” (НАЛИ НИКОЙ НЕ СЕ ЗАБЛУЖДА ВА В ТОВА), А СЪЗДАВАТ В СВОЯ НАРОД ЧУВСТВОТО, ЧЕ СА МУ ГОСПОДАРИ. ЕВРЕЙС КАТА ДЕМОКРАЦИЯ И ТЕЗИ НЕГОДНИЦИ, КО ИТО УПРАВЛЯВАТ ДНЕС СЪДБИНИТЕ НА НА ШИЯ НАРОД РАЗБИРАТ САМО---- ОТ ЕЗИКА НА СИЛАТА!
За това В БЪДЕЩА НАЦИОНАЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ свободата на притежание и носене на оръжие ще стане неотменимо прово в живота на обществото. Защото днес какви са дежурните аргументите на тези демократски креслювци против насенето и прите жанието на оръжие: „Рязко ще се увеличи престъпността”, „страната ще бъде залята от вълнна на тероризъм”, „това не подхожда на уникал ния български манталитет”, „всички ще се застрелят един друг”. И прочие несъстоятелни брътвежи, макар разглеждайки световния опит се оказва обратното. Там където нацията е въоръжена, то престъпленията са най-малко. Така, че свободата, която всички жадуват и за която умряха хиляди и хиляди българи, съществува до тогава докато носенето и притежа ниито на оръжието се смята за естествено и неотменимо право.
Във всички древни цивилизации е било задължи телно носенето на оръжие, от свободните граждани, на робите е било забранено да носят оръжие. САМО РОДЕ НИЯ, КАТО СВОБОДЕН ИМА ПРАВО НА СОМООТБРАНА, А ЗАЩО ЛИ НИЕ БЪЛГАРИТЕ НЯМАМЕ ТОВА ПРАВО. ДАЛИ ЗАЩОТО НИ СМЯТАТ ЗА РОБИ? ВЕРОЯТНО Е ТАКА!!!
Нетърпимостта към концепцията за притежаване на оръжие винаги била отличителен белег на деспотичните режими. Противопоставящи себе си на народа. Когато в Турция приемат закон за забрана на оръжието, то година след това започват етническите чистки. Така или иначе днес в България гражданското оръжие е забранено.
Единствените изразители на интересите на българския народ това сапредставителите на българската национал социалистическата партия ДАРЯВАЙКИ ПРАВОТО НА РЕДОВИЯ БЪЛГАРИН ДА НОСИ ОРЪЖИЕ, НЕИЗБЕЖНО ЩЕ СПОСОБ СТВА РАЗВИТИЕТО В НАС НА ЧУВСТВОТО ЗА СОБСТВЕНО ДОСТОЙНСТВО И СОЦИАЛНА ОТГО ВОРНОСТ ПРЕД ОБЩЕСТВОТО. КАЧЕСТВА СВОЙСТВЕНИ ЗА ГОСПОДАРЯ, А НЕ ЗА РОБЪТ.
Млади арийски братя въоръжавайте се!!!

Днес българският народ сам трябва да реши ще защитава ли той сам своята Родина от разни чуждорасови политически водачи, които въобще не ги е еня за нас българите, те по-скоро подготвят расовата смърт на българите и България. Подгот вяйки подмяната на расовите морални ценности с някакъв мъгляв “безметежен “,”етнически модел” обявен едва ли не за “чудо”, който има за цел да под мени историческата ни гордост. Етническата толеран тност е расово нехайство и със сигурност национално самоубийство. Тази лъжеистория има за цел чрез държавно-политическа индоктринация да създаде един национален мит, чужд на българите, но удобен за неговите грабители евреите и техните слуги от масонските ложи (под масонски ложи се разбира всички политически партии). Опитът да ни натрапят чужд държавен модел унищожавайки нашата арийска същност, от тези лакейски правителства, става като се създава измамното впечатление, че видите ли, те “българските” правителства били избрали европейския път на България. Създава се измамното впечатление, че всички решения, които се вземат в “името на народа” и от “народните” избран ници са решения на правителството. Всъщност това са нареждания на техните господари от САЩ, НАТО, ЕС, МВФ. Нито едно българско правителство не е избрало пътя към някакви митични организации и Европа, ами така са им наредили техните господари в чито грабителски ръце ни подхвърлиха тези лакеи. Но иди, че им го кажи на българските политици–прислужници, О! Те, така ще се разпалят, така ще се възмутят, ще ти привеждат купища примери за своята независимост, от еврейско-масонските ложи, че накрая сами ще си повярват. Ние националистите ще сложим край на тези лъжи и то в най-скоро време. Защото ако българския народ спи и не ми вярва, то другите европейски народи се надигат заставайки и намирайки основание в своята расова гордост и в сакралната нравственост на своите деди. Ние искаме да възвърнем биологическото достойнство на българина—това е нравствено оправданата ни цел.
Бъдещата българска армия ще се основава на българския, арийския расов тип, доказал през хилядолетията своята пригодност за военни дейст вия. Защо, тук става въпрос за война, военни дейст вия,”ЗА “БЪЛГАРСКАТА ВОЕННА ДОКТРИНА” НАМИРАЩА ОСНОВАНИЕ В БЪЛГАРСКИЯ АРИЙСКИ РАСОВ ТИП? И защо ние смятаме пацифистките внушения за вредни и вражески? Държавите, както и хората, не могат да съществуват независимо един от друг, особено държавите не могат да съществуват затворено всяка за себе си. Сключвайки договорни търговски отношения и съюзи между държавите, възникват спорове и несъгласия по всички въпроси, някър няване на интересите (Глупости са приказките за една глобална държава). Тези несъгласия пораждат вражди и омраза между две или повече държави. Ако спорът е маловажен той може и да се реши по мирен път чрез дипломатите или друга държава. Обаче, ако спорът е много сериозен, той може да се реши само и единствено с война. Колкото и да са убедителни нашенските демократи и пацифистки наивници, ние българите трябва да знаем, че никой не може да ни спаси от демографската експанзия на Афроазиатците, това е жизнено важен въпрос, който може да се реши само и единствено със сила, тоест с армия голяма и добре обучена, която може да влезе във война с всеки нашественик. Защото ако изчезне инстинктивната враждебност (което от гледна точка на Расовата теория е невъзможно), то тогава ще остане умишле ната враждебност, защото на земята има един народ, евреите, които като паразит се хранят само от войни включително и тяхната така наречена демократи ческа държавна уредба САЩ .
Борбата на европейските народи срещу САЩ не е за територии, пари, злато тя не е също и политическа, това е борба за свобода намираща основание в господарската същност на Бялата европейска раса. Тоест, борбата на европейците срещу Щатите и на Щатите срещу европейците е расова.
Те винаги ще предизвикват междурасови или междуетничиски катаклизми, които едва ли имат измерение в миналото. ВОЙНАТА СЛЕДОВАТЕЛНО СЕ ЯВЯВА КАТО КРАЙНО СРЕДСТВО ЗА УРЕЖ ДАНЕ НА ГОЛЕМИТЕ СПОРОВЕ МЕЖДУ ДЪРЖА ВИТЕ. Това обаче е малкото зло. Което даже може да се избегне с усилията на великите сили или междуна родни арбитри. Това е възможно, ако не съществу ваше най-важното нещо, РАСОВИТЕ РАЗЛИЧИЯ. Те се решават само и единствено с война. Когато расата на малоценните, семитите се увеличи още толкова, сега са около милиард, всякакъв дипломати чески, натиск на велики сили и прочие глупости не могат да отминат войната. Така,че необходимостта от една голяма добре обучена еднорасова армия е абсолютно задължителна. Днес битува мнение, че това НАТО създадено от евреите и ръководено от евреите може да помогне нещо. Като, че ли евреите някога са спасили своята държава, та сега щели пък нас да спасяват, а както виждаме днес евреите не могат да победят хора, които се бият срещу тях с камъни.ВОЙНАТА В БЪДЕЩЕ ЩЕ СЕ ЯВЯВА КАТО ЕДНА РАСОВА НЕОБХОДИМОСТ, Всяка една държава трябва да знае че може да и се наложи да влезе във война с някоя друга държава или раса. Това прави необходимо поддържането на въоръжена сила–ВОЙСКА. Една армия от мелези или разно расов елемент никога не може да бъде обединена под единен расово-нравствен национален идеал. Квх. Бъдещата българска армия ще се основава на българският расов тип. Днес ние ясно и целенасочено трябва да започнем създаването на БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА РАСОВА ВОЕННА ДОКТРИНА.
Расово осъзната и единна с национално-освободителното движение на Европа. В тази задача трябва да се включат социологията и военната наука. В анализа на военните проблеми трябва да се опираме на понятия като социален прогрес, социален ред, социална мобилност. На първо място стои завземането на политическата власт-политическият успех, като необходима цел. Ние разбира се няма да действаме в такива условия, както нашите велики предци. Но е ясно, че е нужен подвиг. Необходима е организация, от читави български националисти, готови да се жертват за своя народ. Тези хора трябва да бъдат способни да познават и да дават тласък на геостратегията. Армията не трябва да се създава по декрет или с “благословията" на чужди измислени и враждебни организации, както е НАТО-то или чрез реформи от предателите демократи. АРМИЯТА СЕ РАЖДА ВЪВ ВРЕМЕ НА ВОЙНА. Аз смятам,че войната, която днес ние националистите водим и след СЪЗДАВАНЕТО И УКРЕПВАНЕТО НА” ЛЕГИЯТА-СС”- „КРЪВ И ЧЕСТ”, ще прерасне в една наистина БЪЛГАРСКА РАСОВА, ОСВОБОДИ ТЕЛНА АРМИЯ. Затова трябва една общо-българ ска стратегия за изработване СТРАТЕГИЯТА НА ПОБЕДАТА. Победа икономическа, културна, но на първо място ВОЕННА. По нататък ние трябва да обсъдим тактиката на първите крачки по разработка и реализация на нашата стратегия на “БЪЛГАР СКАТА РАСОВА ВОЕННА ДОКТРИНА” в реално време и пространство. Преодолявайки кризата на демократическото управление ние националистите ще създадем ултра-съвременна държава със силна армия основаваща се на нови технологии и естетически принципи…
В КРАЯ НА КРАИЩАТА, В ТОЗИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ХАОС, НЯКОЙ ТРЯБВА ДА СЛОЖИ РЕД!!!
Воини, които живеят в национална държава, тачейки своите древни Богове, само този воин може да твори чудеса от храброст, само така възпитана Волята може да побеждава. Националния воин е самоотвержен служител на своята раса, на българския народ и нация, и дълбоко проникнат от тяхното самосъзнание. В геополитически смисъл ние Българите ще сме господарите на Балканския полу остров, като същевременно ще можем спокойно да изхвърлим от пределите на независимото си оте чество всеки, който се опита да нарушава нашите свещени арийски права и закони. Както е било и както ще бъде. (Хура Диви).
В една кървава битка за свобода се ражда желязната армия и свободният народ, а в една лентяйска, пасивна съпротива се ражда робът.
Болг-Кавхан
на
Българската-Национална-Арийска-Военна Академия
С МОЯТА ТЕТРАЛОГИЯ „ПЪТЯТ”,“ОСНОВИ НА БЪЛГАРСКАТА РАСОВА ТЕОРИЯ”, ”ГНЕВЪТ НА ТАНГРА МОГЪЩИЯТ” (или Завръщането на бълга рските национални богове) И ”БЪЛГАРСКАТА ВОЕННА ДОКТРИ НА”, АЗ СИ ПОСТАВЯМ ЗА ЦЕЛ ПРЕОДО ЛЯВАНЕ ДНЕШНИЯТ РЪСТ НА НАЦИОНАЛНО ПАТРИ ОТИЧНИТЕ ДВИЖЕНИЯ И КЛИШЕТАТА ПОРОДЕНИ ОТ СТАРИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ НОСТОЛГИЦИ. С ТЕЗИ КНИГИ АЗ ИСКАМ ДА ВЪЗПИТАМ В МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ СТРЕМЕЖ КЪМ НОВО КАЧЕСТВО, ЛИДЕР СТВО И ПРЕВЪЗХОДСТВО ПРИСЪЩИ НА НАШАТА РАСА. ЗА МЕН НАЙ-ГЛАВНАТА ЗАДАЧА Е ДА СЪЗДАМ ОСНОВИТЕ ЗА ЗАРАЖАНЕТО НА НОВ МЛАД ЕЛИТ ПОСТАВИЛ СВОИТЕ ЦЕЛИ ВЪРХУ РАСОВАТА ИДЕЯ, ИДЕЯТА ЗА ПРЕВЪЗХОДСТВОТО НА БЯЛАТА РАСА, ТОЗИ ЕЛИТ, КОЙТО ИДВА СЛЕД НАС ЗА ДА НИ СМЕНИ И ИЗВЕДЕ БЪЛГАРИЯ КЪМ БЪДЕЩЕТО ПОБЕДАТА И СВОБОДАТА !
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ!!!
ДА ЖИВЕЕ НАШАТА РАСА!!!
Мико Вълчев-Кавханът ювиги Болг
11660 год. Главна квартира

LSGirl
04-03-2008, 21:02
Има много верни неща .... Българския народ наистина е заспал.....БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!!!!