PDA

View Full Version : По география 8 класsnowgirl
04-08-2008, 14:21
Ако някой може да ми даде някакъв материал за видовете биоми, ще му бъда много благодарна! Също така ми трябва нещо и за Екзогенни сили и процеси... Който може, да помогне... :)

sexa_na_kompleksa
04-08-2008, 15:26
Виж това:

Съвременните тенденции в развитието
на Географската наука


Екзогенните процеси са свързани с външните геосфери и протичат върху земната повърхност под влияние на различни фактори. По-бързото им протичане моделира релефа, като разрушава скалите, пренася и отлага разрушените матириали и по този начин създават нови, по-малки по обхват форми на релефа – морфоскулптори. Екзогенните процеси са: Ерозия, абразия, екзарация, дефлация и окарстяване.
1) Ерозия се нарича действието на течащата вода. Тя представлява разрушаване на скалите, пренасяне на разрушения материал и натрупване на тези скални материали. В следствие на разрушаването на скалите и пренасянето на разрушения мятериал, се образуват ровини, долове, долини и речни тераси, а в следствие на натрупването се образуват наносни конуси, тераси и равнини.
2) Абразия е действието на морската вода. Морската вода „обработва” крайбрежната скала на едно ниво. В резултат на това се образуват интересни, причудливи скални форми. Абразията започва с рушене на високите крайбрежни брегове, продължава с пренасяне на разрушените скални частици и завършва с акумулация на разрушен материал в по-ниската част а бреговете. В следствие на рушенето на бреговете се образуват прибойни ниши и морски тераси. В следствие на акумолацията на разрушения материал по ниската част на бреговете, се образуват пясъчни коси и плажни ивици.
3) Действието на ледниците се нарича екзарация, тоест рушене и заглаждане на скалната повърхност, както и пренасяне на разрушения материал и акумулация на скален материал. Това се отразява на релефа като се образуват шлифовани и надраскани скални повърхнини, които са циркуси (Креслободобна негативна форма),трогови (коритовидни), долини и моренни валове.
4) Действието на вятъра се нарича дефлация, което представлява механично рушене на скалите, пренасяне на разрушени материали и акумулация на скалния материал. Това се отразява на релефа като пясъчни или каменисти пустини, скални гъби, скални ниши. От акумулацията на скалния материал се получават дюни, валове, бархани (сърповидни дюни).
5) Окарстяване се нарича химичното действие на водата. Този процес, представлява химичното разтваряне на скалите, които съдържат калциев карбонат(варовици, мрамори). Формите на релефа, които са в следствие на този процес, се делят на две групи: Повърхностен карст (въропи и попори) и поджемен карст (пещери и др.).
Екзогенни геоложки процеси.Изветряне на скалите

В зависимост от факторите и хода на промените има два вида изветряне:физично и химично.
Физичното изветряне от своя страна се поделя на температурно и механично.
Физичното изветряне се изразява в чисто механично дезинтегриране на скалите и преместване на частиците.
Температурното изветряне се причинява най-често от големи колебания на температурата.При нейното повишаване скалните тела се разширяват, а при понижаване частиците се свиват.В резултат на тези процеси най-лесно се разрушават полиминералите.Температур ото изветряне е най-силно изразено в пустинните области.Там температурните разлики са в рамките на 50-70 С
Механичното изветряне се извършва под действието на водата.Тя попада в пукнатините на скалите и при отрицателна температура замръзва като увеличава обема си 10-11% и така причинява разрушаването на скалите.Този процес е характерен за полярните области и високите части на планините.
При химичното изветряне се изменя химичния състав на скалите.Tо е резултат от химичната активност на водата,кислорода ,въглеродния диоксид,органични и неорганични кисилини.Процесите,които се извършват са следните:
1.окисление
-то е резултат от действието на кислорода разтворен във вода или въздуха.Най-податливи са минералите.Често окислението се изразява в превръщането на нисковалентни във високовалентни съединения.
2.хидратация
-това е процес на образуване на нови съединения или минерали.
Ca SO4 + H2O  Ca SO4 H2O
/ анхидрит/ / гипс/

3.разтваряне
-най-често това е разтвор на вода в природни условия.В нея се намират разтворени различни вещества, които могат да повишават или понижават химичната реактивност т.е разтворителната способност.Най – разтворими са сулфатите, карбонатите.Степента на разтворимост на вода зависи от типа климат.При сух и горещ климат степента на разтворимост е ниска.
4.хидролиза
- тя съпроважда разтварянето и води до разрушаване на кристалната решетка и образуване на минерали, които съдържат ОН радикали.На хидролиза са подложени силикатите , които са най-широка разпространени в природата.
Продукти от изветрянето на скалите:
- елувии
- делувии
- почви
В почвите участват няколко основни компонента:минерални вещества,хумус и новообразувани неорганични вещества.Върху вида на образуваните почви влияние оказват релефа, климата, вида на изветряните скали и организмовия свят.

snowgirl
04-08-2008, 15:52
Благодаря ти :-)