PDA

View Full Version : Търся доклад по Химия на тема "Мед и Сребро"alek200
04-24-2008, 16:56
Може ли някой да ми намери информация за Мед и Сребро ?

sexa_na_kompleksa
04-24-2008, 17:20
Виж това:

Сребро:

1.Име
Сребро (от латински argentum) метал на Луната

2.Саморъчен подпис; Ag
звезден знак


3.Снимка

4.Адрес
IБ група V период Z = 47

5.Място на раждане
968 година

6.Родители
император Оттон I Велики (912–973)

7.Генетичен код
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s1
Ag•

8.Зодия
d – елемент

9.Склонност към: отдаване на електрони (редуктор)

10.Степен на комуникативност +1, +3

11.Пол метал

12.Анатомия
Метална кристална решетка, делокализирана връзка

13.Външен вид; отличителни белези
Бял, със силен метален блясък, мек и ковък. Спада към тежките метали, като сред тях той е с най – висока електро– и топлопроводимост.

14.Умения - слабо активен

*общи – взаимодейства с О2 в присъствие на H2S (при висока температура), с неметали (халогенни елементи), със соли.

*специфични – взаимодейства с киселини (окислители – k.H2SO4 , HNO3) на етапи, с метали образува сплави, съединенията му лесно образуват комплекси

15.Силни страни; образование; квалификация; трудов стаж
Среброто има множество приложения: използва в електронните продукти, както и в бижутерията, за сребърно – цинкови батерии(с голям капацитет), за изсичане на монети, за посребряване на огледала, някои от съединенията му имат приложение във фотографията и медицината(поради антисепричното му действие).

16.Влияние върху:
В по – големи количества има отровно действие. При натрупване по кожата и слизестите ципи им придава синкав цвят и води до болест наречена – аргирия.

17.Посетени страни
Среща се както в самородно състояние,така и във вид на сулфид (аргентит -Ag2S). заедно със сулфидните руди на други метали.
Главни източници на сребро са медните, медно-никеловите, златните, оловните и оловно-цинковите руди на Канада, Мексико, Перу, Австралия, САЩ, и др. Може да се намери в комбинация със сяра, антимон, арсен и др.

18.Формиране като личност
Получава се при преработка на оловни и цинкови руди с примес от сребърен сулфид. При металургична преработка от оловния сулфид се получава течно олово, съдържащо сребро. Тогава в стописла се прибавя цинк, той разтваря среброто, като образува пяна. Тя се събира, а цинка се отделя чрез дестилация. Полученото сребро се пречиства с електролиза.

19. Роднини и приятели
AgCl, Ag2S, AgNO3, Ag2O, AgI

[Ag(NH3)2]OH , K2[Ag(CN)2]

Сребърен нитрат AgNO3 известен като адски камък. Използва се като дезинфекциращо средство и при изгаряне на израстаци по кожата(брадавици), за огледала и посребряване.
Сребърен бромит AgBr. Използва се във фотографията, киното и телевизията, като светлочувствителен материал.

Сребро

Символ Ag
Атомен номер 47
Химическа серия преходен метал
Група, Период, Блок 1Б, V, d
Външен вид бял, със силен метален блясък
Свойства на атома
Атомна маса 107,868 u
Атомен радиус (calc) 160 (165) pm
Ковалентен радиус 153 pm
Радиус на ван дер Ваалс 172 pm
Електронна конфигурация [Kr] 4d10 5s1
e- на енергийно ниво 2, 8, 18, 18, 1
Кристална структура кубична
Физични свойства
Агрегатно състояние твърд

Плътност 10 490 kg/m

durexz
03-31-2012, 20:22
Някой има ли доклад за мед?

crazygirl13
04-07-2012, 16:02
МЕД
(Cuprum)


Означение:Сu
Атомен номер:29
Атомна маса:63,55
Атомен радиус:0,126
Йонизационна енергия:7,73
Електронно сродство:1,9
Електронна конфигурация:1s22s22p63s23p63d104s1
Степен на окисление:+1, +2

1. Място в периодичната система и строеж на атома
Медта се намира в 1Б група и в 4 период.Електронната обвивка на атомите на медта съдържа 29 електрона, които са разположени в четири слоя.Атомният и радиус е по-малък от този на калия и калция от същия период.Това е причина в сравнение с тях медта по-трудно да отдава електроните си и да проявява по-малка химична активност.При химичните взаимодействия характерната за групата в която се намира степен на окисление е +1.Това се определя от относителната стабилност на d10-конфигурацията, характерна за строежа на предпоследния електронен слой.Част от d електроните обаче също могат да участват във формирането на химични връзки.Затова медта е характерна +2 степен на окисление.
2. Просто вещество и физични свойства
Медта е мек метал с червеникав цвят.В силно диспергирано състояние оцветяването е друго.Диспергирането става в стъкла и керамика, на които придава съответните окраски.Характерни свойства на простото вещество:
Плътност:8,96 g/cm3
Температура на топене:1083 0С
Температура на кипене:2595 0С
Стандартен електроден потенциал:+ 0,35 v
Електросъпротивление:1,67
Медта е един от металите с най-малко електросъпротивление, което говори за достатъчен брой токови носители-електрони, и за сравнително слабо разсейващо действие на йоните от кристалната решетка.Оцветяването на метала е свързано с малката разлика в енергията на електроните, заемащи d-състоянията и s- и p-състоянията от най-външния електронен слой.Поглъщайки светлината от видимата или ултравиолетовата част на спектъра, тези електрони се възбуждат и минават в последния електронен слой.Медта например абсорбира лъчи от зелената и синята част на спектъра.
Медта се характеризира с висока електропроводимост, топлопроводимост и ковкост.Тя е жилава и разтеглива.Може да се изтегли на много тънка жица, както и да се разплеска на много тънки листа, които пропущат светлината със зеленикав цвят.В сух въздух блясъкът се запазва, което показва, че формиралият се окис, главно Cu2O, пази метала от по нататъшно окисление.В присъствие на влага и агресивни газове, като SO2, CO2 и др.,с времето се покрива със зеленикава покривка от основен меден карбонат известена като „патина”.При повишаване на температурата към 100 0С окисната покривка е смес от Cu2O и CuO, а при по-висока температура-само от CuO.
3. Химични свойства-медта е елемент със слаба редукционна способност, химичната и активност е сравнително малка от алкалните метали.В съответствие с мястото си в РОАМ не взаимодейства с водата и не се разтваря в неокислително действащи киселини:HCl, p.H2SO4 и др. но при достъп на кислород се разтваря в тях.С изключение на C, N2 и H2,реагира с останалите неметали.На въздуха медта е устойчива, а при нагряване взаимодейства с О2.
• Взаимодействие с кислород-При нагряване на медта във въздуха се получават двата оксида на този метал-Cu2O (жълт или червен) CuO(чер).При слабо нагряване на метала се получава CuO , а при нагряване над 1100 0С-Cu2O.Всъщност при тази температура протича и разлагането на CuO:
2Cu+O2→2CuO

4CuO→2Cu2O+O2
• Взаимодействие с неметали- с хлорни и бромни пари реагира с огнени явления.Обаче с флуор реагира над 500 0С, над която температурната покривка от CuF2 вече не предпазва метала.Реагира с S, P, As, Sb, Se, Te и др. като се образуват съответните съединения.Със силиций реагира при доста висока температура.Ако в цилиндър, пълен с хлор, на дъното на който има пясък, се внесе сноп нажежени медни жички, наблюдава се получаването на капки от стопен жълтозелен меден дихлорид.Процеса протича с отделянето на светлина и топлина:
Cu + Cl2 → CuCl2

crazygirl13
04-07-2012, 16:02
• Взаимодействие със съединения.С водата не реагира и при сгряване, но от H2S почернява поради процеса:

2Cu + 2H2S + O2 → 2CuS + 2H2O

Медта реагира с разредените киселини само в присъствие на кислород:

2Cu + 4HCl + O2 →2CuCl2 + 2H2O

Медта взаимодейства с концентрирана азотна киселина, която действа като окислител при обикновена температура, както и с концентрирана сярна киселина при загряване:

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O + 2NO2

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + 2H2O + SO2

В разтвор на амоняк в присъствие на въздух се разтваря много бързо:

2Cu + 8NH3 + 2H2O + O2 → 2[Cu(NH3)4](OH)2

Стопена, разтваря незначително количество водород, но доста- въздуха, поради което при застиването си става пореста, защото го отделя. По тази причина медните съдове, детайли и др. не се леят, а се изковават или пресоват.
• Взаимодействие с метали- с металите медта образува сплави с важно практическо значение. Сплавянето се извършва в много случаи с отделяне на значително количество топлина, което показва че получените междуметални съединения са екзотермни.
Вид сплав Състав Изделия
Месинг Cu-65%, Zn-35% Дръжки на врати и прозорци, тръби, кранове
Обикновен бронз Cu-95%, Sn-5% Лагери, звънци, машинни части
Лагерна сплав (бабит) Cu-6%, Sn-83%,
Sb-11% Лагери за машини
Манганин Cu-84%, Mn-12%,
Ni-4% Реостати
Константан Cu-59%, Ni-40%,
Mn-1% Реостати, термодвойки

Всички летливи медни съединения багрят безцветния пламък било в зелен, било в син цвят.Те са отровни. Смъртната доза е около 4-5 гр. Отравяния от мед са редки поради това, че малки количества предизвикват повръщане.
4. Съединения на медта
• Съединения на едновалентната мед.Те са устойчиви, малко разтворими във вода.Наричат се купросъединения
Купроокис Cu2O.Това е минералът куприт. Има червен цвят, във вода е малко разтворим, но се разтваря много в присъствие на амоняк или халогеноводороди, поради образуването на комплексни съединения.Разтваря се отчасти в концентрирани разтвори на алкални основи и в кислородсъдържащи киселини например H2SO4, но получената сол се разлага на меден сулфат и мед. Получава се при термичното разлагане на медния оксид. Редуцира солите на златото и платината до елементарен метал. Купроокисът се употребява в керамиката, стъкларството, за мазане на външни части на кораба, за изготвяне на купроокисни токоизправители.
Купрохидроокис CuOH.Представлява бяла утайка, която действа редукционно. При сгряване се обезводнява до купроокис. Получава се при електролиза на разтвор от NaCl при медни електроди.
Купрохлорид CuCl.Представлява бяла кристална маса, която на въздуха зеленее поради окисляването си.Малко разтворим във вода и органични разтворители, разтваря се в разтвари на амоняк като се образува комплексно съединение.Разтвора е безцветен, но на въздуха синее.Абсорбира етин при което се получава експлозивно вещество.Купрохлоридът се употребява в газовия анализ за изготвянето на разтвори.
Купросулфат Cu2SO4.Получава се от Cu2O H2SO4. Представлява бял прах, който веднага се разлага от водата на Cu и CuSO4.Но получен под формата на комплекса [Cu(NH3)2]2SO4 е относително устойчив.
Купросулфид Cu2S.Това е минералът халкозин. Получава се ат CuS, като се сгрява със сяра във водородна атмосфера.Черна кристална маса, известна в две полиморфни форми.
• Съединения на двувалентна мед.Наричат се куприсъединения.Хидратира ият куприкатион е син на цвят, поради което разредените водни разтвори на куприсолите са в син цвят.
Куприокис CuO.Получава се при окисляването на медта при високи температури, но не и над 1050 0С или пък при термичното разлагане на карбоната, нитрата или хидроокиса.Представлява черен прах.Поради това, че при сгряване отделя кислород употребява се като окислител при високи температури на органични вещества.Малкоразтворим във вода.Разтваря се в киселини, амоняк и отчасти в концентрирани алкални основи.Употребява се в медицината, стъкларството емайлната техника и др.
Куприхидроксид Cu(OH)2.Получава се при процеса
Cu+2 + OH-→Cu(OH)2 като синьозелена, гелна, трудно измиваща се обемиста утайка. Чрез сгряване не може напълно да се изсуши тъй като към 100 0С се разлага до CuO.Ако се утаи в присъствие на амоняк получава се кристален Cu(OH)2, който по-лесно се измива и се разлага над 100 0С.Прясно получен меден дихидроксид се разтваря в киселини, като се получават съответните соли, както и в амоняк при което се получава комплексно съединение [Cu(NH3)4](OH)2 известен под названието Швайцеров реактив, който разтваря целулозата и отново я утаява при разреждането.По тези причини той се използва при производство на химични влакна.
Куприхлорид CuCl2Получава се при действието на хлор върху сгрята мед. Малкоразтворим във вода и някои органични разтворители.В безводно състояние е тъмнокафяв и хигроскопичен.При сгряване се разлага равновесно:
2CuCl2 ↔2CuCl + Cl2
В присъствие на кислород протича процеса:
2CuCl2 + O2 →2CuO + 2Cl2 ,а при водни пари:CuCl2 + H2O ↔CuO + 2HCl
С амоняка образува синьо оцветено съединение [Cu(NH3)4]Cl2.2H2O
Куприхлоридът се употребява в пиротехниката, в медицината, като катализатор и др.
Куприсулфат CuSO4.Получава се по следния начин:
Cu + 2H2SO4 →CuSO4 + 2H2O + SO2
Във воден разтвор кристализира като CuSO4.5H2O известен като „син камък”, който при сгряване се обезводнява и до 250 0С отделя последната водна молекула.Безводен е бледосин на цвят при оводняването си той променя цвета си в синьо.При подходящи условия водните молекули могат да се заместят напълно или частично с амонячни молекули[Cu(NH3)4]SO4.H2O,
[Cu(NH3)3.H2O]SO4.H2O и др.С алкални сулфати дава двойни соли от типа M2SO4.CuSO4.6H2O.Употребява се в галванотехниката за помедяване, като електролит при някои галванични елементи, в земеделието и др.
Купринитрат Cu(NO3)2.Представлява сини много разтворими във вода кристали. Във воден разтвор в зависимост от температурата кристализира с 3, 6 или 9 молекули вода.При обикновени условия е стабилен Cu(NO3)2.3H2O.Безводната сол е бледозелена.Купринитратът е силен окислител. Употребява се за оцветяване на месинга в черен цвят, също за получаване на бои и др.
Куприсулфат CuS.Получава се по сух път: от меден прах и сяра или по мокър път:разтвор на куприсол се продухва със сереводород.Представлява черна утайка, разтворима само в азотна киселина.При сгряване се разлага равновесно:
4CuS ↔ 2Cu2S + S
Поради електропорводимостта си в последно време се изготвят сухи токоизправители на негова основа.
5.Разпространение.Среща се понякога в свободно състояние.Под формата на минерали се среща в значителни количества. По-значителни са: халкопиритът CuFeS2, халкозинът Cu2S, купритът Cu2O, азуритът и др. У човека тя е концентрирана в костите, зъбите и черния дроб. Ежедневната норма мед, която човек приема с храната, е около 0,005 гр.Ако това съдържание силно се намали, тогава се явява анемия, както и образуването на хемоглобина силно се нарушава.Смята се , че медта играе каталитична роля във вътрешноклетъчните окислителни процеси.

somniumtt
04-26-2012, 20:46
Брат отвори википедия там пише идеално