PDA

View Full Version : Теория на паритеCSKAFENKA
06-21-2008, 07:54
Видях че в помагало го има като тема и ще ми трябва,така че някой, който има регистрация там ще го помоля да ми го копира =D>

tedi_sunny
06-21-2008, 08:54
Теория на парите Лекция 1.


Парите са неотделен елемент от развитието на пазарното стопанство.Те са органически свързани с пазара,те са неговият инструмент.С развитието на пазарното стопанство нараства и ролята им.Парите,заедно със стоките,са най-старите и фундаментални икономически категории,покрай които винаги е имало известна загадка и мистерия.Парите са един от фундаменталните символи на циливизацията,най-великото творение на човека
Първоначално думата пари (pecunary) се счита,че произхожда от латинската дума pecus,което означава добитък.Следователно парите са органически свързани със стоковото производство и размяната,те осигуряват,образно казано,обмяната на веществата в.................,опростяват пазарите връзки,движението на огромни стокови маси и парични капитали,стимулират развитието на производителните сили.Парите са езика на пазарното стопанство и както човекът не може да се храни без езика си,така и пазарното стоанство не може да функционира без парите.
Парите са историческа категория.Те,най-рано от всички други феномени на стопанския живот,са привлекли вниманието на човешката мисъл.Австрийският икономист Карл Менгер пише,че от Ксенофонт,Платон и Аристотел до начлото на 20 век на парите са посфетени повече от 5-6 хиляди книги.Предполага се,че през целия 20 век те са удвоени или утроени и въпреки това твърде малко знаем за тях.Загадката на феномена пари продължава да съществува и сега,защото увеличението на количеството пари в отделното лице го прави по-богато,но увеличението на парите в пазарното стопанство като цяло с нищо не го прави по-богато,напротив,води до инфлация и други.
Сложността на парте се обяснява с тяхното необичайно свойство да въплащават в себе си способността да се разменят за всички други стоки.
Анализирайки състоянието на съвременната парична мисъл може да се каже,че съвременната наука за парите не е съумяла да обоснове теоретично прехода към нов тип обръщение,основано на кредита и кредитната емисия.Трудностите са свързани с ред причини:1) парите се намират в процес на постоянна еволюция на развитие и затова опитите да се променят закономерностите на добре изучените стари форми на парите в съвременното парично обръщение не носи успех;2) теорията за парите не разполага с разработена класификационна база за изследване;3) разбирането на съвременните пари извън тяхната връзка с кредита,с финансите,с вътрешния държавен дълг ,е невъзможно и неправилно.
За произхода на парите има две концепции : рационалистическа и еволюционна.
Рационалистическата концепция обяснява произхода на парите в резултат между съглашението между хората за тяхното създаване..Изхожда от това,че парите са творение на държавата.Затова е известна и като държавна теория за парите.Следователно парите съществуват не по природа,а са установени(Аристоте също смята така).Господства до средата на 18 век когато в резултат на екологичните разкопки е окончателно опровергана.
Еволюционната теория счита,че парите са резултат на еволюционния процес,при който въпреки волята на хората се е стигнало до отделянето на някои видове стоки от обществената стокова маса.Това са стоките,които са започнали да изпълняват функцията на всеобщия еквивалент-пари.Неговото предназначение е:
- за изменение стойността на стоките
- за обслужване на тяхната размяна
Тази теория счита,че парите са спонтанен еволюционен преди всичко неосъзнат продукт на размяната.Следователно закономерностите на стоковото производство обръщение обективно е довело от случайната пез пълната до всеобщата форма на стойността до всеобщия еквивалент,каквито са парите.
Изискванията са стоките да итговарят на пет свойства:
1-портативност(лесен превоз)
2-дълговечност
3-делимост
4-стандартизираност
5-познаваемост
Основната функция на парите е да съхраняването на покупателната способност и именно затова са станали средство за размяна.Отначало функциите на парите са се изпълнявали от отделни стоки,впоследствие-от благородните метали и след това-парично.
Изпълнението на парите от благородните метали се е дължало на техните свойства,които притежават:
1-високи стойности в малки количества
2-лесно приносими
3-делимост
4-еднородност
5-съхраняемост(благородните метали не корозират)
Исторически дълго време благородните метали изпълняват функцията на парите във вид на монети.Постепенно монетите са изместени от паричнте знаци.Връзката между паричните знаци и златото се осъществява чрез мащаба на цените,т.е. количеството злато,което по законодателен път е прието за парична единица в една страна.Така в 1934г. На американския долар е фиксиран мащаб 0,888671 грама злато.,35$=1 троиункция.През 70-те години на 20 век под натиска на Франция,която пожела и обмени всички излишни долари за злато.

tedi_sunny
06-21-2008, 08:55
ето и още нещо

Теории за същността и ролята на парите


1. Металическа теория за парите-създадена е от меркантилистите,които първи ни дават една сравнително пъл;на представа .Тя е класически механизъм и неометализъм.Главни теоретически постановления на класическия механизъм са:
1.1 признаването на златото и среброто като единствен вид богатство,т.е. отъждествяват общественото богатство с благородните метали
1.2 приемат златните и сребърните пари като пари по своята природа.
1.3 Според металистите парите изпълняват във вътрешния оборот мярка на стойността и съкровище,а във външноикономическия живот-функцията световни пари.Металическата теорияотрича възможността за замяна замяна на пълноценните златни пари от техните заместители,парищчните знаци във вид на книжни и кредитни пари.Положителното в тази теория е,че са разглеждали парите като стока (стокови паро) и са били защитници на стабилната валута,но в същото време са отричали еластичността на паричното обръщение и функцията на парите като разменно средство във вътрешния оборот.
През 60-те години на 20 век възниква неометализмът.Неговите представители са имали следните изисквания:
-възстановяване на златния стандарт
-повишаване цената на златото,която е изкуствено занижена чрез нейното фиксиране при формиране чрез машаба на цената на $.
-девалвация на долара
Постигнати са само второто и третото изискване.
2. Парите като техническо средство-Създател е А.Смит.Същността на тази теория се състои в това,че тя разглежда парите като техническо средство,което помага за обръщението на стоките и цялото им значение се свежда до възникването на паричното разменно средство.За Смит съществуването на парите е обусловено от големи затруднения,които съпровождат непосредствената размяна на стока срещу стока.Ето защо същността на парите се свежда до едно............................,което обяснявастоковата размяна.Най-евтините пари са книжните пари.За Адам Смит парите служат само за закупуване на стоки.
3. Номиналистическа теория за парите-възродена стара теория за средновековието,тъй като юристите,преди икономистите,теоретично са обяснявали обезценяването на............пари.Според тази теория парите са първа абстрактна единица за пресмятане и нищо повече.Приемането на парите като абстрактна единица или условен знак е дало и самото название на тази теория,тъй като названието на латински е nomin.Същността на тази теория се състои в това,че тя отрича стоковия характер на парите и счита,че те не притежават собствена субстанциална (вътрешна) стойност.За тази теория парите са абстрактно условни знаци за пресмятане на разменните пропорции между стоките в сферата на обръщението.Паруте са творение на държавната власт и функциите,които изпълняват се свеждат именно до сферата на обръщението.Тази теория има няколко варианта.Най-важен е вариантът на държавнататеория за парите с представител Георг Кнеп.Същността на тази теория се състои в това,че тя счита парите като творение на държавната власт и разглежда платежната им сила не като резултат от притежавана собствена стойност,а като такава,която е установена от държавата по законодателен път,Затова се нарича още и държавна теория за парите.
4. Количествена теория за парите и равничето на цените.-съществива 16-17 век,когато в Европа приижда мощен поток от злато и сребро от Америка.Представа затова,че парите влияят на равнището на вътрешната цена,европейците са разбрали още през 16 век,когато потокът от награбеното злато и сребро е на ................от нов свят.В резултат на това рязко се увеличава количеството на паритев обръщение.Ръстът на количеството на златото и среброто е съвпаднала с ръста на количеството на цените.Така 1630г. Английският историограф Томас Н. е написалследното:”Съществу ва единно,всеобщо мнение,че наличността на по-голямо количество пари в кралството прави английските стоки по-скъпи”.Тази мисъл е споменавана като доктрина а в следващите три столетия е споменаваа като класическа количествена теория за количеството на парите и равнището на цените.
Тази теория установява,че стойността на парите,независимо дали са метални или книжни и цените на СУ от количеството на парите в сферата на обръщение.Тази теория счита,че под влияние на изменението в количеството на парите в обръщение,стоковите цени се изменят правопропорционално,а стойността на парите обратнопропорционално.С увеличение на количеството на парите се увеличават стоковите пари,а стойността на парите пада.Първият мислител на тази теория са Шарл Монтескъо.Той е считал,че цената на стоката не се е определяла от стойността на стойността на стоките и парите,а от механичното отношение между обществената маса от стоки и общото количество на парите в страната.Той е твърдял,че при по-голямо количество на парите,цените ще бъдат по високи,а стойността на парите по-ниска и обратното.
Следващият представител е Дейвид Юм,който е считал,че върху цената на стоката оказва влияние не цялата маса от стоки и цялото количество пари в една страна,а само тези,които се наморат в сферата на циркулацията.Тази теория е затвърдвна от Рикардо.Парите са лишени от стойност и са само представители на стоките.Дори цените на стоките се увеличават или намаляват пропорционално на увеличението или намалението на количеството на парите.Следователно представителите на количествената теория приемат функцията на парите като разменно средство и игнорират останалите функции.
Тази теория в началото на 20 век е възродена от Фишер-най-големият икономист в Америка (Фридмън).Началото поставя с книгата “Покупателната сила на парите”.Стоките и парите имат субективна ценност,която обаче не може да се измерва.Тази празнота Фишер замества с категорията покупателна сила на парите..Според него тя се определя с количеството материално блага,корто може да се закупи с една парична единица и се определя както от стойността на стоката,така и от стойността на парите.тъй като за Фишер стойността не съществува,той определя покупателната сила на парите и цените на стоките както другите представители чрез съпоставяне на количеството парис количеството стоки в сферата на циркулацията.Според Фишер равнището на цените се определя от три причини:
- количеството на парите в онръщение
- скоростта на обръщение на парите
- обемът на търговията (количеството на стоките)
МV=PT
М – номинално количество пари
V - скорост на обръщение
Р –средна цена
Т – сделките (индекс на общото количество СУ)

MV=PY
MV + M1V1 = PY
M1V1 – безсрочни депозити
P = 9MV + M1V1)/Y

Количествената теория на кеймбриджката школа-Пит и Маршал.Две особености:
1-наред с функциите платежно средство и разменно средство изключително важна роля се отделя на функцията средство за спестяване и натрупване.
2- поведението на инд. Като притежатели на стоки и париM = KPQ
M – парична маса
P – дял от дохода в налични пари
Q – стокова маса

P = M/KQ

Различават се от функцията главно по скоростта,вместо нея има дял от дохода в налични пари (К) :
К = 1/V
Следователно,ако ако се замести К,който има обратен знак на V,ще се получи,че парите и паричната маса не се различават.
Другпредставител е Дж.М.Кейнс.Той създава вариант на регулативна количествена теория за парите.Възпр. от номиналистите,тезата за парите като законно платежно средство,а от кол-те тяхното постулатно съотношение между количеството на парите и стоките и през призмата на държавното регулиране извежда същността и значението на парите.Той разглежда парите като законно платежно средство,напълно откъснато от златото,но в същото време определя тяхната стойност с количеството на парите в сферата на обръщение и счита,че чрез държавното регулиране на количеството на парите и валутните курсове може да се регулира развитието на цялата икономика.Кейнс не определя стойността на парите с авторитета на държавата,а с количеството на парите,циркулиращи в сферата на обръщение.
PR = E – S
P-равнището на цените на предметите за потребление
R-количеството на предметите за потребление
E-паричен доход
S-спестявания

Следователно Кейнс не противопоставя цялото количество стоки.а,а само предметите за потребление в сферата на обръщение и записва,че:


О-общото количество на стоките

Следващи представители-чикагската школа (монетаризъм,неокласицизъм ).1956г. в САЩ излизат “Изследвания в областта на количествената теория на парите”

Следователно главна причина за нестабилността в икономиката лежи в паричната сфера.Затова монетаризма се приема реакция срещу ижорирането на парични фактори в стопанските процеси.Парите са важни за икономическото развитие.Те имат значение,което е станало като лозунг на съвременните кол/ци.Този подход се отличава от кейнсианския модел,където на преден план се намира влиянието на инвестициите и където основно влияние се отделя на фискалната политика.Следователно ‘Фридмън е започнал с рехабилитация на количествената теория на парите.За обозначаване на своите възгледи Фридмън въвежда терм. Монетаризъм.Следователно това не е теория за ролята,а за същността на парите.
M = KPY
M – съвк. парична маса
P – индекс на цените
К – отношението на паричния резерв към паричния доход
У – нац. доход в неизменни цени

CSKAFENKA
06-21-2008, 10:29
Мерси много :-)

tedi_sunny
06-21-2008, 15:16
моля :)

bianchi
03-11-2011, 12:34
МОЛЯ ВИ СПЕШНО да кажете откъде е взета тази информация??