PDA

View Full Version : нормативен текстvanPersieFan11
10-26-2008, 14:22
здравейте.спешно ми трябва това което пише тук>>> http://zamunda.pomagalo.com/download/126510/#materialzaglavie само,че не мога да го изтегля ако някой може да моля да го изтегли и да го пейстне тук моля :)

Lysit0
10-26-2008, 14:26
Заповядай: :)

Нормативен текст

Поради функцията на нормативния акт, да фиксира правата и задълженията на участниците в правоотношенията, се налагаеднотипния, устойчив, задължителен модел за структурно и композиционно оформяне на нормативните текстове.Можем да кажем, че моделйт, по който се оформят тези текстове, е “твърд”, клиширан.По отношение на своята клишираност нормативните текстове най-силно се отличават от текстовете на художествената литература, при които авторът сам избира как да структурира и да композира своя текст.
Прието е структурно – композиционният модел на един нормативен текст да се оформя по точно определен начин.В началото на текста се формира заглавието му, след което се уточнява в кой брой на “Държавен вестник” е публикуван съответния текст, като се датират и направените по него поправки.Съдържанието на текста се разпределя тематично в глави, а ако текстът е по-голам по обем, главите се обединяват в отделни части.Съдържанието на всяка глава се разпределя в членове.Членът на свой ред може да се представи като набор от алинеи, които, когато се налага да бъде конкретизирано тяхното съдържание, се представя в отделни точки.
В първата глава на един нормативен акт, която обикновено носи заглавието “Общи приложения”, се представят основния параметър на текста и принципите, от които се изхожда в разработването на темата.В следващите глави, членове, алинеи и точки се разработва съществената информация за предмета на закона.Нормативния акт завършва с допълнителни разпоредби и преходни и заключителни разпоредби, в които се урежда начинът на прилагане на закона и се правят съответните уточнения.
Структурнитеелементи, които изграждат текста на нормативния акт, в правото се наричат хипотеза, диспозиция и санкция.
Хипотезата представя факти от действителността, при наличието на които се задава дадена правна норма.
Диспозицията представя съответстващото на правните норми фактическо положение, т.е. това, какви би трябвало да са дадените отношения, ако се спазват нормите.
Санкцията представя наказанието, което се предвижда при нарушаване на дадена правна норма.
Рядко в текста на един член от нормативен акт можем да разпознаем отчетливо изразени и трите структурни елемента.В повечет случаи поне един от тях се съдържа в текста непряко, подразбира се от текстовете на други чренове в нормативния акт или от други нормативни актове.Най-често пряко изразена е хипотезата, защото тя е предмет на съответния член.
Избърът на езикови средства за назоваване на основния предмет и на предметната област в текстовете от енституционалната сфера се обуславят от:
функциите на нормативния текст – да регламентира и да регулира отношенията на различни равнища в обществената йерархия
необходимостта информацията, която се обменя в тази среда, да се разчита еднозначно и непротиворечиво
Употребата на термини в нормативния текст е строго регламентирана – един термин в правото винаги е еднозначен, т.е. участва в различни контексти само и едно, точно определено дначение, представящо точно определено понятийно съдържание.
Най – често за термини в нормативния текст служат съществителни имена: република, власт, харта, конституция, норма и т.н.Във връзка с функцията на нормативния текст да регламентира, терминологично се употребяват и глаголни форми: защитава, осигурява, образува, отговаря, създава, определя и т.н.
Предмет на нормативните текстове са юридически понятия.Ето защо термините са основният елемент, изграждащ номинативните вериги в него.
Нормативните вериги в нормативен текст са еднообразни и се изграждат от:
термини, назоваващи понятие
местоимение, заместващо термина
Номинативните вериги не съдържат синонимни назования.За тях е присъщо честото повтаряне на термина, с който се назовава съответния предмет.Ако терминът е именно словосъчетание, допуска се след първата му поява в текста на документа да се направи уговорка, че терминологичният израз по-нататък в номинативната верига ще се замества с главната дума в словосъчетанието.
В нормативни текстове се употребяват глаголни форми за сигашно време
- събития, които протичат в момента на говоренето
- трайни, общовалидни събития
- минали събития, които се представят като сегашни
В нормативните текстове, които придставят норми, валидни за всекиго и с трайно действие в сферата на обществените отношения, се използва обобщено сегашно.
За нормативните текстове е присъща и употребата на изречения с глаголни форми за страдателен залог.
По-важният за смисъла на изречението предмет се означава в позицията на подлог, а за по-малко важният – в позицията на пряко или непряко допълнение, която по избор на говорещия може да бъде оставена и незапълнена.
В нормативния текст се употребяват съобщителни изречения, които обаче по функция се доближават до подбудителните, тъй като задават норми на поведение, които е задължително да се спазват.В синтактичната структура на правната норма може да се натрупат по няколко особени части и подчинени изречения в границите на едно сложно изречение.Това не е недостатък на стила на нормативния текст, а е продиктувано от необходимостта пълно да се представи съдържанието на нормата.

vanPersieFan11
10-26-2008, 14:37
мерси много Люси :-) :)

Lysit0
10-26-2008, 14:40
мерси много Люси :-) :)
Няма проблеми :)