PDA

View Full Version : биология



vanPersieFan11
10-30-2008, 07:13
здравейте,днес имам тест по биология и госпожата каза да намерим кои са мономерите на скорбялата и гликогена,много щяло да ни помогне,аз не знам и затова се надявам някой да помогне... :) и ако някой може да ми копне това тук> http://download.pomagalo.com/63135/test+po+biologiya+za+9+klas/

sweet_isabel
10-30-2008, 07:40
ТЕСТ ПО БИОЛОГИЯ ЗА 9 КЛАС



1.Околната среда се характеризита със следните екологични фактори:
а)абиотични;
б)оптимум,минимум,максимум;
в)антропогенни;
г)биотични;
д)кръговрат на веществата;
е)променлива температура.


2.Водата:
а)средообразуващи важен еколкогичен факторв сухоземнта среда;
б)е вътрешна среда в организмите
в)деиства като топлинен буфер,осигуряващотносител о постоянни условияза обитателите на водните басейни;
г)катосредообразуващ фактор влияе върхуорганизмите с количеството си.


3.Екологичната пластиочностна даден вид представлява:
а)свойството му да се приспособява към промените в действието на екологичните фактори;
б)отношението му към въздействието на различните екологични фактори;
в)свойството му да реагира на антропогенното замърсяванена природната среда;
г)способността му да живее при постоянни условия на средата.


4.Кое подреждане отразява вярно йерархиятана макросистемите?
а)биосфера-популация-екостистема;
б)биосфера-екосистема-полул;ация;
в)популация-екосистема-биосфера;
г)клетка-биосфера-екосистема.


5.Кои взаимоотношения са биотични?
а)фитоценоза;
б)конкуренция;
в)мутуализъм;
г)симибиоза;
д)фагоцитоза.


6.От посочените твърденияизберете тези,спомоща на които ще се получи пълно и точно определение за местообитание:
а)условията за живот в дадено местообитаниене са еднакви,но са сходни;
б)участъци от средата,в които има необходимите условия за животна ораганизмите се наричат местообитания;
в)в едно местообитание немогата да живеят индивиди от много видове;
г)биотопите са каонкретни участъцина местообитанието,където се срещат отделни видове.


7.Абиотичните екологични фактори се характеризират с:
а)колебание в стойностите им от минимум до максимум;
б)непроменливи стойности;
в)комплексно въздействие;
г)въздействие независимо един от друг.


8.За севтлолюбивите растения е характерно:
а)обитават открити добре огрявани от слънцето места;
б)за еазвитието им е необходимо малко количесто светлина;
в)такива растения са горската ягода и др.;
г)такива растения са бялата акация,дъбът,брезата и др;
д)имат рядка корона,по-дребни листа, в зелените им части се съдържа по-малко хлорофил.


9.Верни ли са твърденията:Температърния режим:
а)влияе върху разпределението на организмите в екосистемата...да не;
б)не влияе върху физиологичните процеси в организма...да не;
в)влияе върху размнойаването на организмите...да не;
г)определя пола на животните...да не.


10.Запишете при кои процеси СО2:
А)се повишава..............
Б)се понижава..............
Изборни отговори:
а-горене
б-дишане
в-гниене
г-вулканична дейност
д-фотосинтеза
е-ферментация


ОТГОВОРИ:
1.-а,в,г; 2.-б,в; 3.-а,б; 4.-б,в; 5.-б,в,г,д; 6.-а,б; 7.-а,в; 8.-а,г,д; 9.а-да,б-не,в-да,г-не; 10.-А):а,б,в,г,е Б):д.



заповядай :)

vanPersieFan11
10-30-2008, 08:04
да мерси а някой може ли да каже кои са мономерите на скорбялата и гликогена?

RiseGirl
10-30-2008, 12:14
Простите захари (например гликоза) са мономери на полизахаридите (гликоген, скорбяла) и др. :)