PDA

View Full Version : Превод на текст от български на английски език?vidolaaa
12-11-2008, 22:21
Може ли някой да преведе този текст поне до половината на английски език? Опитах, но ми е трудно. Благодаря!
Животът е онова, което ни се случва, докато си правим планове какво да ни се случи. С всички онези мигове, които спират дъха ни. С всичките пропадания или пък възходи. С малките случки, прошепнати думи, разпилените мисли… С усмивката сутрин. Спокойното отпускане вечер в леглото. Тревожното въртене в съня.
Всичко е парченце от пъзела, наречен живот. Това са нещата от живота.
Стереотипи. Вървим напред, затворени в кухи фрази, изречени от някой друг. Описващи неговите неща. В които се опитваме да се припознаем. Да се припокрием някак с натрупаната чужда мъдрост.
Борим се за световен мир и безопасен секс. Обикновено отвоюваме мира с оръжие в ръка, с цената на смъртта на хиляди често невинни жертви. За да избягаме от бича на века, разхвърляме от небето презервативи над Африка. На същото място, където се хвърлят от въздуха пакети с храна и вода.
Търсим душевен баланс. Но с друго оръжие. Вадим тежките думи и лъжем къде сами себе си, къде околните. Думите са мощно оръжие. А някой много болят. Има ли смъртоносни думи? Навярно, онези, които убиват нещо в теб. Затова търсим пристан за душата. А защо просто не й сложим един презерватив? Тогава трябва да стане безопасно да си я носиш спокойно в гърдите.
Искаме да спасим природата. Да остане такава и за децата ни. Затова пък изписваме тонове хартия, направена от същите дървета, които обичаме в зелени плакати, че не ги даваме… Парадокси… спасяваме, унищожавайки. Ходим на митинг в защита на някакъв природен парк и в същото време погазваме три градинки. Разхвърляме празни бутилки и фасове, за да маркираме пътя на протеста.
Искаме да намерим себе си. Най-често като губим целенасочено всичките си ценности. Губейки се по пътя на намирането. Хубаво е когато все пак намериш някой друг в търсенето. И го прегърнеш здраво и не искаш да го пускаш никога.
Работим като луди по 15 часа, за да можем да живеем. Но всъщност излиза, че живеем, за да работим. Работата му е майката. В нея можеш да се скриеш от всички онези неудобни защо и защо. Трупаш опит, победи, печалби… за да се обърнеш един ден и да кажеш, че си на върха, но сам.
Губим малките неща в преследване на големите. Във военната философия може да е важно да спечелиш войната накрая. Но в живота не е така. Защото в живота войната не може да я спечелиш. Никой не излиза жив от живота. Смешно е. Но пък трябва да печелиш всяка мъничка битка. Със себе си. Със страховете си. Да постигаш желанията си. Да изпълваш копнежите си със смисъл. Истински. За онези три неща, които били задължителни в този живот.
Да мечтаеш. За едно невероятно пътуване. На другия край на света. Или към съществените неща, невидими за очите. Но зрими с душата. Да се научиш да обичаш не само себе си. Да се раздадеш заради някой друг. И раздавайки се да останеш цял. Защото давайки, получаваш в замяна топлината на заспиване и обичта на събуждане. Да бъдеш и да имаш. Не трябва да има противоречие между тях. Човек не трябва да се отказва от това „да има”, защото иначе потъпква желанието си „да бъде”.

Някакъв такъв трябва да е животът от нещата. Почти като танго. В името на нещата.

т.7. Заглавието на темата трябва да бъде описателно.
MusicIsThekey

hriseto_22
12-13-2008, 18:31
Ето ти превода но не знам дали съм го превела правилно

Life is what happens to us while doing what our plans happen. With all those moments that stop our breath. With all the confusion or ups. With smaller events, proshepnati words razpilenite thoughts? With a smile morning. Smooth allocation night in bed. Worrying rotation in a dream.
All pieces of the puzzle is called life. These are things of life.
Stereotypes. Go up prisoners in hollow phrases, sentences from someone else. Describing his stuff. In trying to pripoznaem. To pripokriem somehow accumulated foreign wisdom.
Fight for world peace and safe sex. Usually otvoyuvame peace with weapons in hand, with the price of the death of thousands of often innocent victims. To escape from bicha of the century, naked in heaven condoms over Africa. The same place where the air drop food packets and water.
Looking mental balance. But another weapon. Vadim heavy words and lie where yourself, where around. The words are powerful weapons. But some very pain. Does deadly words? Surely, those who kill something in you. So looking mole for the soul. Why not just get her a condom? Then should be safe to bring calm her chest.
We want to save nature. To remain so for our children. So do write tons of paper made from the same trees that love in the green posters that give them? Paradoxes? saved destroyed. Going to rally in defense of a natural park and at the same time trampling three shrubbery. Naked and empty bottles fasove to select the way of protest.
We want to find yourself. The most frequently targeted by losing all its values. Losing in the way of finding. It's good when you still find someone else in the search. And hold him tight and do not want to go ever.
We're working like crazy in 15 hours, we might live. But it appears that we live to work. His job is the mother. It can hide from all those awkward why and why. Carcass experience, wins, wins? to turn around one day and say that their top, but himself.
Loose small things in pursuit of big. Military philosophy may be important to win the war finally. But life does not. Because life war can not win it. Nobody comes alive on life. Is funny but must win every battle manichka. With them. With fears. To achieve their wishes. Kopnezhite to meet with meaning. Real. For those three things that were required in life.
To dream. For an incredible journey. On the other end of the world. Or material things invisible to the eyes. But zrimi with soul. To learn to love not only yourself. Razdadesh due to someone else. And distributed to stay intact. For giving, receiving in return the warmth of love of sleeping and awakening. To be and do. There must be no contradiction between them. Man must not refuse this? Have? Because otherwise potapkva desire? Be?.

Some one has to be the life of things. Almost as tango. In the name of things.

vidolaaa
12-13-2008, 23:53
Mnogo ti blagodarq!!! :)