PDA

View Full Version : доклад - електро-химична корозияadrenalinkavt
02-11-2009, 15:05
имам да права доклад на тема електро-химична корозия , помагайте :? :-)shadow4e
Заглавията трябва да са описателни

Tedi4ka
02-11-2009, 15:21
6.Електрохимична корозия. Видове. Механизъм – аниодни и катодни процеси. Корозия с водородна и кислородна деполяризация.
Електрохим. корозия се извършва винаги , когато метала се намира в контакт с електролит. Не е от значение нито видът, нито количеството на електролита. Единствено и дост. усл. е на мет. повърхност да има възможност за извършване на анодна реакция, чиито потенциал е по-отрицателен от този на катодната реакция.
При потапянето на метал в р-р на собствени йони на гранич. повърхност (мет. – електролит) се установява неравнов. или корозионен потенциал.
Механизъм на ел. хим. корозия – състои се от три основни процеса:
Аноден процес – под действието на диполните молекули на водата, положителните йони от възлите на мет. Кристална решетка преминават в р-ра като хидратирани йони. В метала остават некомпенсираните електрони. n/e ? MN+.n.e + mH2O a MN+.m.H2O (Ia>I?)
Движ. на електр. от анодния към катодния участък и съответно движ. на йоните в р-ра.
Катоден процес – електроните на катодния участък се приемат от в-ва наречени деполяризатори, които се съдържат в корозионнатата среда.D +n.eaD.n.e (I?>Ia)
След известно кратко време, сумата от скоростите на всички анодни проц. = сумата от скоростите на всич. катодни процеси. На повърх. на метала корозионния потенциал получава постоянна с-ст и се нар. стационарен потенциал.
Катодния процес при корозия е прието да се нарича деполяризация, а в-вата които приемат електрони са деполяризатори. Забелязва се че на повърхността на метала се образуват и действат многобройни галванични елементи, наречени корозионни или галванични елем. съед. на късо.
Когато корозионния галваничен елемент може да се наблюдава визуално, той се нарича – макрогалваничен елемент, а когато не може – микрогалваничен. Такива елементи се образуват в металите при наличието на примеси.
Корозия с водородна и кислородна деполяризация
Анодния процес при корозия е винаги разтваряне на метала в анодния участък.
На катодния участък електроните могат да се приемат от водородни йони и тогава казваме, че се извършва короз. с електронна деполяризация. Когато електр. се приемат от кислородни молекули, тогава се извърш. короз. с кислородна деполяризация. Възможно е едновременно Н-йони и О2-молекули да приемат електрони на катодния участък и тогава казваме, че се извършва корозия със смесена деполяризация.
Ако се направи изчисление за с-стите за водородния и кислородния електрод в целия интервал от рН с-ти, се забелязва, че потенциала на О2 електрод е с около 1V по-положителен от този на водорода. Това озн., че би трябвало да се извършва корозия само с О2-депол. В действит. поради различен състав на корозионната сред, То, възникване на Н-сврхнп. Или О2- сврхнпр., в практиката се наблюдават и двата вида корозия.
В кисела среда обикновено се извършва корозия с Н-депол. По този начин кородират всички метали с по-отрицателен потенциал от Н. От голямо значение е наличието на примеси с по-положителен потенциал от този на осн. метал. В такъв случаи възникват микрогалванични елементи, където ролята на аноден участък изпълнява основния метал, т.е. той се разтваря.
Всички фактори, които намаляват водородното свръхнапр. ускоряват скороста на корозия и обр.
Корозията с О2-депол. Се извършва в неутрална среда. По този начин кородират металите, чиито потенциал е по-отрицателен от този на кислородният електрод. Металите с по-положителен потенциал изобщо не кородират. Те се разтварят само в присъствието на комплексообразуватели (пр. цианид).
Скоростта на корозията с О2-депол. се определя от концетрационната катодна поляризация. Причина за това е, че съдържанието на кислород, който се получава от разтварянето му от въздуха е много малко. Освен това и неговата скорост на дифузия до катодния участък е също малка. Затова всички фактори увеличаващи дифузията на О2, като То, разбъркване и др, увеличават скоростта на корозия.


7.ТЕОРИЯ ЗА СТРОЕЖА НА КОМПЛЕКСНИТЕ СЪЕДИНЕНИЯ. почти всички молекули атоми или йони са способни да съществуват самостоятелно могат да се свързват помежду си да образуват сложни агрегати наречени комплексни съединения. Характерно за комплексните съединения е че във воден разтвор те се дисоциират като образуват така наречения комплексен йон. Той представлява стабилна групировка от атоми свързани с ковалентни връзки. Той също може да не се дисоциира или да се дисоциира в значителн степен .
К3[ Fe (CN) 3KT Fe(CN)-2]
При съединения наречени двойни соли дисоцияцията протича
KAl(SO4) 2 K++Al 3++ 2SO4-2
С помоща на специални методи е установено че в разтвора на КАl(SO4) освен тези прости йони има и следните комплексни йони
TAl(SO4) следователно принципна разлика м/у комплексни съединения и двойни соли няма. Строежа на комплексните съединения не може да бъде обяснен с класическите представи за валентни връзки, това е наложило създаването на теории за строежа на комплексните съединения. Първата такава теория е теорията на Венер. Съгласно тази теория комплексните съединения се състоят от централен атом или йон наречен комплексо образувател. Около комплексо-образувателя са групирани определен брой йони или атоми, наречени лигандиЛигандите и комплексо образувателя образуват вътрешна координационна сфера на комплексното съединение наричано още комплексен йон заряда на този комплексен йон представлява алгебричната сума от зарядите на образуващите го йони. Лигандите и комплексообразувателя са свързани с ковалентна връзка. Броя на лигандите се определя от така нареченото координационно число. Най често срештани числа са 4,6,8 а от нечетни 3,7.
Заряда на комплексния йон се компенсира от заряда на йона във вътрешната координационна сфера. Тези йони са свързани с комплексния йон с йони връзки. Наименованието на комплексните съединения се образува като се започне с наименованието на йона от вътрешната сфера, цифрата показваща бр. На лигандите, наименованието на лиганда, наименованието на комплексообразувателя.Теорията на Вернер се основава на следните два постулата: I присъединителната способност на елементите не се изчерпва с насищането на валентните им сили.
Fe,Co,Cr,+3 валентност и с халогенните елементи образуват следните съедине.


В този случай съгласно теорията на Вернер се появяват три”главни” валентни сили, тези метали могат да пресъединяват още три халогенни атома при което се получават


Тоест тази теория допуска че се извършва преразпределение на валентните сили.
II. Както главните така и допълнителните валентни сили имат определена неточност с пространството което съществува не само в твърдо състояние но се запазва и във разтвори.

TEARS
02-11-2009, 16:01
6.Електрохимична корозия. Видове. Механизъм – аниодни и катодни процеси. Корозия с водородна и кислородна деполяризация.
Електрохим. корозия се извършва винаги , когато метала се намира в контакт с електролит. Не е от значение нито видът, нито количеството на електролита. Единствено и дост. усл. е на мет. повърхност да има възможност за извършване на анодна реакция, чиито потенциал е по-отрицателен от този на катодната реакция.
При потапянето на метал в р-р на собствени йони на гранич. повърхност (мет. – електролит) се установява неравнов. или корозионен потенциал.
Механизъм на ел. хим. корозия – състои се от три основни процеса:
Аноден процес – под действието на диполните молекули на водата, положителните йони от възлите на мет. Кристална решетка преминават в р-ра като хидратирани йони. В метала остават некомпенсираните електрони. n/e