PDA

View Full Version : Помощ по етика и правоbebygirl
02-14-2009, 14:04
Какви са възгледите на Карл Маркс???

Sintya
02-14-2009, 14:52
Марксизмът е свързан с имената на Карл Маркс и Фридрих Енгелс.Те създавата това учение , развиват основни идеи за обществото .К.Маркс живее през периода 1818-1813г. Роден е в гр.Трир - Германия .Известно е че той е от еврейски произход .Баща му е адвокат и за да може да практикува професията си се налага да приеме христянството . Има широки интереси от философия ,литература,изкуство .защитава дисертация на гръцките философи Демокрит и Епикур.Неговото желание е да се занимава с научни изследвания , но родителите му , по-точно майка му смята , че тези занимания не са сериозни.Баща му го подкрепя в по-голяма стеоен , но Маркс през целия си живот се занимава с научната си кариера.Отначало пише статии , по-късно книги .В творчеството му се обособяват 2 периода :
1.От 1841г. , когато пише първите си произведения до 1848г.
2.От 1848г. до края на живота му .
През първоя период пише съчинения като "Икономико-философки ръкописи", "Нищета на философията " , "Немска идеология " , "Светото семейство" .Някои от тях пише в всеавторство с Енгелс.Едно от общите им произведения е "Манифест на икономическата партия " .Това произведение те пишата по поръчение на една организация наречена "Съюз на справедливите ". И по-късно това произведение се превръща в програмен документ на тази организация .И тъй като събранията на организацията са тайни , още през този ранен период и Маркс и Енгелс стават обект на внимание от страна на провинцията .По-късно поради възгледите , които развива ,Маркс повече живее в Лондон. За да ме бъде последван от властите .През втория период пише основното си съчинение "Капиталът" той се състои от 3 тома и само едно е издадено докато Маркс е жив, а другите 2 тома излизат след смъртта му от редакцията на Ф.Енгелс .През втория период пише и други произведения "Към критика на политическата икономика" и "Увод".Това са 2 произведения , които доголяма степен съдържат идеи на Маркс за обществото и неговото развитие .Ф.Енгелс живее през периода 1820-1895г. Роден е в град Бармен Германия .Произхожда от семейство на фабрикант и поради това материалните му ценности са големи .По-късно често помага на Маркс финансово .Но семейството на Енгелс е религиозно , семество което цени деспотизма на бащата , а по желание на бащата се налага младия Енгелс още преди да е завършил гимназия да започне да ръководи фирма .Още съвсем млад е изпратен в Англия той се запознава с проблемите на работниците м с техните условия на труд и пише произведението си "Положението на работническата класа" в Англия .Това произведение Енгелс превежда редица данни за неговото ниво на живот .Маркс и Енгелс се срещатат , когато те са коресподенти на вестник , но в първия момент се приемат като опоненти и едва по-късно установяват своите възгледи , които ги свързват.Така започва сътрудничеството между тях , което продължава през целия им живот .Маркс и Енгелс започват да разработват проблемите на обществото от различни аспекти .Ранните произведения на Маркс са с обща философска ориентация - "икономико- философски ръкописи" .Така той достига до конкретните социални проблеми по пътя на философските различия .Една от темите , с които се занимава е темата за очуждението .Той стига до извода , че капиталистическото общество съществуеа очуждение между хората на различни общества .Очуждението е в личните отношения , но също така спрямо вещите , а и в труда и на пазара.Когато човек е заобиколен от много вещи , той желае да притежава повечето от тях, защото потребностите му нарастват .Освен това наблюдава живота на другите около него , реакциите на хората , а той човека да желае да притежава повече вещи , повече блага .Но материалните възможности са ограничени и така постепенно човека започва да гледа на вещите , които не може да си позволи като на свят които господства над него .Това е едния аспект на очуждението .Другия е в процеса на труда .Човек се труди по материални причини , за да получава средства за живот .Поради това често професията , която извършва не съответсва на способностите му и заниманията с нея са му неприятни .Така трудът също потиска човека , не съдейства за развитие на неговите качества , а що се отнася до пазара при Маркс се разглежда повече проблема на производителя .Всеки производител на някаква стока получава оценка за нейното качество на пазара .Именно там той разбира дали хората , потребителите се нуждаят от тази стока , доколко тя удовлетворява техните потребности ., ако не удовлетворява , стоката няма да бъде купувана и скоро този производител ще се разори .В капиталистическото общество няма как производителя да знае дали пазара има нужда от неговата стока , дали някои друг непроизвежда подобна стока и не е конкурент в този смисъл .Пазара се превръща в сила , която господства над човека .На един по-късен етап от творчеството си Маркс предлага изхода от това очуждение , да бъде преминаването на частна собственост в обществена.При друг тип обществено отношение ще бъде възможно в по-голяма степен хората да се ориентират към такъв вид труд , който съответсва на способностите им . Така трудът ще им носи удовлетворение и това до известна степен ще доведе до намаляване на очуждението на труда. Но дори когато труда продължава да е неприятна дейност , поради намаления работен ден ще се увеличи времето , което хората ще отделят за дейности , които са им приятни , които ги интересуват.Така Маркс предвижда новото общество да се характеризира с по-кратък работен ден . По негово време се работи 10-12 ч. Проблемите на пазара могат да се решат с планиране , като предварително се знае какви са потребностите от определен вид стока и в колко количества тя е необходима за да се удовлетвори потребностите на потребителите . Ранните произведения на Енгелс са областта на икономиката , на икономическите отношения .Става дума за произведението "Положението на работническата криза", а по-късно Енгелс започва да пише по по-общи проблеми , а Маркс посвещава дълги години от живота си на капитала , произведението в което преобладават икономически проблеми .Така между тях винаги съществува своебразно разделение на труда .И като цяло те успяват да развият , да разработят редица идеи за обществото .Според марксизма обществото преминава от един етап към друг , и за характеризиране на този етап се използват понятията обществена икономика , фармация или начин на производство .двете понятия са тържествени за марксизма те се използват за характеризиране на обществените отношения на определен етап от развитието.В произведението "Към критика на политическата икономика.", "Увод", Маркс говори за 4 начина на производство през които минава обществото .Тези анчини на производство са разделени на 2 групи .В първата група се включват античния , феодален и буржоазен начин на производство , а другата група се състои от азиатски начин на производство .Това е начин на производство наблюдаван от Маркс и Енгелс в източните страни и той се характеризира с отношението между личността и държавата. Това са начини на производство , които възникват в развитието на Западните общества и следват переодично един след друг .Характерно за тези начини за производство е , че при тях между отделните групи от населението се наблюдават отношения на господство и подчинение.Промемят се само групите , но принципа се запазва .Така при античния на производство , това производство е подчинение между робовладелците и робите .При феодализма - крепостни цели и при буржоазния начин на производство , отношенията са между капиталистите и пролетариата или работническата класа .И трите начина на производство , една част от хората притежават собствеността , богатствата и благодарение на това могат да господстват над други членове на обществото .Като при буржоазния начин на производтсво работника отива на пазара на труда и там предлага работната си сила .Така при тези 3 начина взаимно са поставени отделни слоеве , групи на обществото.Друг е характера на азиатския начин на производство .Този начин на производство според Маркс и Енгелс в отделни страни с по-сух климат и там има нужда напояването на земите да се организира централно.Тъй като земеделските площи са големи , осигуряването на напоителни системи е скъпо , с тази задача с напояването се заема държавата .И така когатао отделния човек има някакви нужди например иска да наеме земя под наем той трябва да се обърне към държавата .Земята става държавна и така възникват отношенията между личността и държавата .Тези отношения са отношения на деспотизъм , на господство на държавата .Маркс не използва понятието социология , за да характеризира своите възгледи , макар че социологическия характер на отношенията , които разглежда е без порен .Идеята за взаимовръзката между различните социални сфери непрекъснато присъства в марксизма .По-късно възгледите на марксизма за обществото се наричат исторически материализъм .Социологията се разглежда като буржоазна .Социологията не се използва във възгледите на Маркс .Прехода от един начин на производство , към друг е съществен , става чрез борбата между производствени сили и производствени отношения .Всеки начин на производство има 2 страни , 2 елемента .Това са производствените сили и отношения .Производстввените сили са технологиите - различните материални средства под формата на предприятия , срещу машините в тях и хората които участват в производсвото , които създават благата.Производсвените отношения са всички отношения , които възникват в процеса на създаване на благата , на труда пред всичко това са отношенията които произтичат от собствеността върху средствата за производство , това са отношенията на господство , от собственика спрямо наемния работник или отношения на равнопоставеност или конкуренция между 2 -ма собственици .Към производствените отношения се отнасят всички отношения , които възникват в процеса на размяна на стоки , видове труд , процеса на потреблението на пазара .Когато обществото е стабилно между производстените сили и производствените отношения съществува равновесие , съответсвие , но двата елемента не се развиват равномерно .Производствените сили се развиват по-бързо от производствените отношения .На определен етап производствените отношения се превръщат в ограничения , спирачка за развитието на производствените сили .Има технологии , нови производства , но собсвениците неги внедряват и е нужно да се промени целия начин на производство , за да се осъществи известно развирие на обществото .Тогава настъпва революция .В този смисъл марксизма разглежда революция , като обективно обособен процес.Тя н е е хрумване на група хора , а просто обществото вече не може да се развива по предишния начин , нужда е се от промени .И така като се извърши революция се създават нови производсвени отношения , а те от своя страна разширяват възможностите за развитие на производствените сили .В историята на човечеството има феодална , буржоазна и сега предстои социалистическа революция .Между феодалната и буржоазната революция от една страна и социалната от друга съществуват някои различия .Основната разлика е че феодалната и буржоазната революция завършват със смяната на властта .Установява се нова власт , която да действа за развитие на новия начин на производство , преди всичко на новите производствени отношения .Социалната революция не може да завърши за завземането на политическата власт , защото производсвените отношения и по-точно формата на собственост , която тя утвърждава е принцип , но различна от формата на собсвеност , която утвърждават феодалната и буржоазната революция променят вид частна собсвеност с друг , а при социалната революция капиталистическата частна собственост , трябва собствените отношения и преди всичко на формата на собственост .Базата включва икономически отношения на обществото през определен период от неговото развитие , а надстройката това са политическите идеи - правните теории , религията , моралът , като цяло духовния живот на обществото , но също така тук марксизма включва различни институции , които се занимават със създаването и разпрозтраняването на тези идеи.Тази концепция за базата и надстройката , ако показват всяко общество , създава определени икономически отношения и съответващи на тях политически , правни и други възгледи .В надстройката се включват политически възгледи , философия , религия , морал .Към края на живота си енгелс обеснява , че марксизма не е искал да отирича ролята на настройката в обществото , а просто така се е получило в стремежа да се изясни значението на икономиката .Той пише писма за исторически материализъм .