PDA

View Full Version : предпримачество тема по икономикаmuskol4eto
02-21-2009, 09:12
предпримачество тема по икономика Моля ви мн ми треа ми до утре мерси

SoFarSoG00d
02-21-2009, 09:18
1.Предприемачество и рискови капитали в бизнеса.Фирменият бизнес се реализира по две линии: традиционна и предприемаческа. Предприемачеството е сравнително ново понятие и е обект на изследване от страна на учените едва от началото на ХХ век. В етимологичен план думата “предприемач” означава посредник между две страни. Предприемачеството включва:
а) Определяне и оценка на възможностите;
б) Развитие на предприемачески план;
в) Определяне на необходимите ресурси;
г) Управление на фирмите.
В структурата на предприемаческия процес могат да се открият 11 стъпки:Предприемачеството във фирмата иска рискови капитали, съпътства се от рискове, носи висока печалба. В световната практика са дефинирани и се използват няколко условия за предприемачество в бизнеса. За българските фирми са задължителни:
а) Всяко предприемачество започва от пазара и се свързва с маркетинга, т.е. налага се взаимодействие между предприемачеството, пазарните условия и маркетинга. При подготовката на предприемачески план мениджърите винаги проучват пазарите. Така те се срещат с различни ситуации, а именно:
- има свободен пазар, предприемачеството е оправдано и се очаква висока печалба;
- основната част на пазара е заета (65%), налага се мениджърите да проучат кои фирми са на пазара и от тук формират своята позиция. Ако на пазара са дребни фирми има основание за предприемачество. Ако са силни фирми предприемачеството е пред проблем;
- пазарът е почти напълно зает – тук нормално предприемачество е невъзможно.
б) Предприемачеството предпочита рационални организационни форми на бизнес. Ето защо мениджърите подбират най-изгодната форма за предприемачески бизнес, разрешена от държавата;
в) Предпочита държавата с либерална икономическа политика в бизнеса – приемливи данъци, мита, валутни инструменти и други;
г) Винаги се основава върху рискови капитали. От тук е и необходимостта от постановка за същината и възможността за формиране на такива капитали. Рисковите капитали могат да се осигурят по два начина:
- чрез рисково финансиране – то има приоритетна роля в предприемачеството. Главното е да се акумулират повече собствени капитали, да се разпредели риска и да се гарантира повече печалба от собствени капитали;
- чрез рисково кредитиране – осъществява се най-често от специализирани банки и допълва рисковите капитали. Особеното е, че банките, дали рискови кредити ги застраховат и с това правят подялба на риска със застрахователните агенции.

2.Регулиране на фирмения бизнес – алтернативи и регулатори.Пазарния бизнес е регулиран. Различията са в посоката в каква степен да се регулира. В отчитането на този въпрос в предприемачеството възникват и се прилагат две възможности за регулиране на бизнеса:
а) Активна – намира по-широко приложение. Същността й се свежда до това, че регулиращите обекти се придържат към по дълбочинна намеса във фирмената дейност. Това се постига чрез механизма на преференции към бизнеса и чрез степента на изменение на ефектите от фирмената дейност. Практиката на тази алтернатива е нюансирана. Очертават се две групи страни:
I група – развитите индустриални страни – Англия, Швеция, Япония, Германия и др. Алтернативата за тях е доброволен избор и когато се наложи тя може да бъде променена. Фирмите на тези страни са пазарно адаптивни и реализират повече ефекти чрез продажбите. Балансът между преференции и изземвания е нормален, което е гаранция за успешно развитие на бизнеса;
II група – страни с нарушена икономика и със забавен преход към пазарни условия. При тях алтернативата е икономическата принуда, а не доброволен избор. Фирмите са с пазарна недостатъчност, преференциите в бизнеса са ограничени, а степента на изземване на ефектите е висока;
б) Пасивна – тя е по-малко разпространена, намесата в бизнеса чрез регулатори е повърхностна, което означава по-малко преференции и по-ниска степен на изземване.
Двете алтернативи в предприемачеството се реализират с помощта на регулатори. Те се разделят на три групи. В основата на това деление се поставят следните признаци: субект, характер и адаптивност към бизнеса.