PDA

View Full Version : помагаитеi5368
04-18-2009, 13:02
трябва ми същност на разчетите с клиенти,спешнооо е

TEARS
04-18-2009, 19:09
Тема 4: Отчитане на разчетите


І. Обща характеристика.
Нормативна база – СС – 19 – Доходи на персонала, СС – 37 Провизии, задължения и условни Активи и Закона за счетоводството. За да се налице разчетни отношения трябва да има най – малко две страни. Едната обикновенно е фирмата, която като икнономическа страна по смисъла на Закона за счетоводството и други нормативни актове е длъжна да организира и води счетоводство. Другата старна може да бъде представена в лицето на съдружници, собствен персонал, различни държавни и недържавни институции-държавен бюджет, социално осигуряване, застрахователни предприятия, банки, доставчици и други кредитори, клиенти и други дебитори, вътрешни подразделения и други.
Разчетните операции съдържат три момента:
- Възникване на вземания и задължения
- Уреждане на взаимоотношенията
- Погасяване по давност
При определени условия е възможно тяхното трансформиране.
Разчетите водят своето начало от основната дейност, което е свързано с вземане или задължение, покупка или продажба. Разплащанията се осъществяват в лева или валута, но по текущата отчетност се регистрират в лева, в зависимост от стойността на валутния курс за деня, в момента на плащането.
Разчетите биват:
а) според контрагентите – доставчици, клиенти, персонал и други
б) според падежа или срока на погасяване – краткосрочни и дългосрочни
в) според мястото на възникване – вътрешни и външни
• вътрешни – възникват между фирмата и нейните контрагенти. По повод – покупка, продажба, доброволно застраховане, получаване на обезщетения, при настъпване на застрахователни събития с персонала, с подотчетните лица и други.
• външни – могат да бъдат както с физически така и с юридически лица. Външни са разчетите между фирмата и нейните клиенти, доставчици, предприемачи, държавни институции и други.
г) от гледна точка на счетоводното отчитане биват: вземания и задължения.
Съгласно индивидуалния сметкоплан те се групират в следните групи:
- гр. 40 – Доставчици и свързаните с тях сметки
- гр. 41 – Клиенти и свързаните с тях сметки
- гр. 42 – Персонал и съдружници
- гр. 43 – Разчети по преводи и вътрешни разчети
- гр. 44 – Вземания по липси, начети и съдебни спорове
- гр. 45 – Разчети с бюджета и ведомства
- гр. 46 – Разчети с осигурители
- гр. 49 – Други дебитори и кредитори
ІІ. Разчети с доставчици – те могат да бъдат уредени в момента на възникване или по – късно.

1. Счетоводни сметки:
- с/ка 401 – Доставчици – Пасивна, балансова, синтетична, основна – разчетна за задължения. Кредитира се при възникване на задължението към доставчика, а се Дебитира при изплащане на задължението. Към сметката могат да се водят четирицифрени подсметки:
- с/ка 401.1 – Доставчици на ДА
- с/ка 401.2 – Доставчици на материали и стоки
- с/ка 401.3 – Доставчици на услуги
- с/ка 401.4 – Доставчици на ценни книжа
- с/ка 401.5 – Доставчици на нефактурирани доставки
Крайното и кредитно салдо показва, неизплатеното задължение към доставчика и се записва в Пасива на баланса. Аналитично отчитане се води поотделно за всеки доставчик.
- с/ка 402 – Доставчици по аванси – Активна, балансова, синтетична, основна – разчетна за вземания. Дебитира се с предоставения аванс, а се Кредитира при приспадане на предоставения аванс. Крайното и дебитно салдо се записва в раздел Б – КА, гр. І – КВ, т.2 – Вземания от клиенти и доставчици. Аналитично отчитане се води по контрагенти.
- с/ка 403 – Доставчици по търговски кредити – отчита възникналите задължения за доставки на А или услуги, при условията на търговски кредит. Сметката е: Пасивна, балансова, синтетична, основна – разчетна. Кредитира се при възникване на задълженията, а се Дебитира при изплащане или погасяването им. Крайното и кредитно салдо показва не изплатените задължения към контрагентите и се записва в Пасива на баланса, раздел Б – ДП или В – КП в зависимост от срока на погасяване.
- с/ка 404 – Доставчици по доставки при определени условия Пасивна, балансова, синтетична, основна – разчетна. Отчита възникналите задължения с доставчици по доставени А или услуги, по предварително договорени условия. Кредитира се при възникване на задължението, а се Дебитира при изплащане или погасяването му. Крайното и кредитно салдо показва неизплатените задължения към контрагентите и се записва в Пасива на баланса, раздел Б – ДП или В – КП в зависимост то срока на погасяване.

2. Счетоводно отчитане и стопански операции.
А) към Доставчици:
а) възникнали задължения по доставките, потребената услуга ( по ДФ )
гр.20,21,30,31,60,51
453.1
401
б) с възникналите рекламации към доставчика
441 401
в) при увеличаване на задължението във валута от промяна на курса
624 401
г) изплащане на задължението към доставчика
401 гр. 50, 15
д) трансформиране на задължения в дялове със съгласието на доставчика
401 101
е) след изтичане на давностния срок задължението преминава в отписано задължение
401 709
Б) към Доставчици по аванси:
а) предоставен аванс по ДФ с нач. ДДС
402
453.1
401,503,гр.15
б) приспадане на аванса, чрез прилагане на способа сторно
402
453.1
401,503,гр.15
В) към Доставчици по търговски кредити:
а) предоставен аванс по ДФ
гр. 20,21,30,31,60
453.1
403
б) за просроченото изплащане на задължението по търговския кредит се начислява лихва
621 403
в) изплащане на лихвата
403 гр.50
г) за направения отбив за просрочено изплащане на търговския кредит се начислява лихва като приход
403 721
гр.50 403
Г) към Доставчици при доставки при определени условия
а) предоставен аванс по ДФ
гр.20,21,30,31,60
453.1
404
б) изплащане на задължения към доставчици, които са възникнали, чрез ползван заем
404 гр.15
в) отписани задължения към доставчиците
404 709

ІІІ. Разчети с клиенти – от момента на продажбата или на указаните услуги на трети лица възникват следните взаимоотношения, т.е възникват вземания.
1. Счетоводни сметки.
- с/ка 411 – Клиенти – А, балансова, синтетична, основна – разчетна. Дебитира се при възникване на вземането, а се Кредитира при събирането им. Крайното и дебитно салдо показва несъбраните вземания от клиентите в даден момент и се записва в раздел Б – КА, гр. ІІ – КВ на А на балансовата схема. Към сметката могат да се водят четирицифрени подсметки:
- с/ка 411.1 – Клиенти за продадени стоки
- с/ка 411.2 – Клиенти за указани услуги
- с/ка 411.3 – Клиенти за продадени ценни книжа
Аналитично отчитане се води по отделни клиенти.
- с/ка 412 – Клиенти по аванси – П, балансова, синтетична, основна – разчетна. Вземанието по нея възниква, когато фирмата получава от клиента предварително аванс срещу бъдещи продажби на А или указване на услуги. Дебитира се при приспадане на предоставения аванс, а се Кредитира при предоставяне на аванса. Крайното и кредитно салдо се записва в раздел В – КП, гр. І – КЗ, т.3 – задължения към доставчици и клиенти.
- с/ка 413 – Клиенти по Търговски кредит – отчита вземанията от клиентите то продажби на А или услуги при условията на ТК. Форми за оформяне на ТК са: менителница, записна заповед и др. А, балансова, синтетична, основна – разчетна. Дебитира се при възникване на вземането, а се Кредитира при събирането му. Крайното и дебитно салдо показва несъбраните вземания от клиенти в даден момент и се записва в раздел Б – КА, гр. ІІ – КВ на балансовата схема.
- с/ка 414 – Клиенти по продажби при определени условия – А, балансова, синтетична, основна – разчетна. Дебитира се при възникване на вземанията, а се Кредитира при събирането им. Крайното и дебитно салдо показва несъбраните вземания от клиенти в даден момент и се записва в раздел Б – КА, гр. ІІ – КВ на балансовата схема.

2. Счетоводно отчитане и стопански операции.
А) към с/ка клиенти
а) с възникналото вземане по продажба на А и услуги
гр. 70
453.2
411
б) инкасирани вземания от клиенти, погасен дължим заем
гр. 50, 15 411
в) постъпили рекламации от клиенти
441 411
г) отписани безнадеждни вземания
609 411
д) в края на годината се прави преоценка на вземанията във валута, когато курса на банката е по – нисък от този, по който се отчита до момента разликата е отрицателна.
624 411
Б) към с/ка клиенти по аванси
а) с получените авансови суми то клиенти срещу бъдещи продажби на А или услуги по ДФ
412
453.2
гр.50
б) с предоставените А или услуги срещу получените предварително авансови суми от клиенти
412 гр. 70
в) с върнатия неизползван аванс на клиенти
412 гр. 50
В) към с/ка клиенти по ТК
а) продажба на А или услуги в условията на ТК
гр. 70
453.2
413
б) при просрочване на ТК се начисляват лихви, които ще се получат от клиентите и с тях се увеличава вземането
413 721
в) получаване на лихвата
гр. 50 413
приключване на 721
721 123
г) с получените суми от продажбите
гр. 50, 15 413
д) с начисления отбив, когато се получат предсрочно сумите от клиентите срещу дължимия от тях ТК
621 413
е) отписване на вземанията от клиенти като несъбераеми
609 413
Към с/ка клиенти по продажби при определени условия, стопанските операции са аналогични по тези със с/ка 413.


ІV. Разчети с подотчетни лица – подотчетните лица са длъжностни лица от списъчния състав на фирмата, на които са предоставени авансово суми за изпълнение на определени задачи. Тези разчети са вътрешни. Съгласно Закона за счетоводството, разчетите с подотчетните лица се уреждат, чрез нормативни документи: наредби за подотчетни лица и наредби за командировки.

1. Счетоводни документи:
- Авансов отчет – в него се описва заповедтта за командировка и фактурите за закупени материали.
- РКО в лева и валута
- ПКО в лева и валута

2. Счетоводни сметки.
- с/ка 422 – Подотчетни лица – А, балансова, синтетична, основна – разчетна. Дебитира се с възникналото вземане на фирамата от подотчетните лица, а се Кредитира при отчитане на подотчетното лице. Крайното салдо по сметката може да бъде дебитно или равно на 0. Салдото показва, че в края на отчетния период имаме неотчетен служебен аванс и се записва в раздел Б, гр. ІІ – КВ, т.6.

3. Счетоводно отчитане и стопански операции.
а) отпуснат аванс срещу заповед за командировка
422 501,502
б) при завръщане от командировка подотчетното лице изготвя авансов отчет в определени срокове съгласно нормативни актове. В него описва, изчислените суми за пътни, квартирни, дневни. Авансовия отчет се удобрява от главния счетоводител и от опълномощено от него лице. Отчита се като разход.
609 422
614 609
в) върнати средства в касата – означава, че са се увеличили средствата в касата и са се намалили вземанията от 422
501,502 422
г) когато изразходваните пари за командировката са повече от броения му аванс, разликата се одобрява и се брои
422 501,502


V. Разчети с различни дебитори и кредитори.

1. Същност – причини за тези отношения могат да бъдат:
- комисионни продажби и продажби на стоки на консигнация
- начисляване и изплащане на такси с различни дебитори и кредитори
- за начислени дивиденти при съучастие в дейността на друга фирма
- плащане на застрахователни вноски и получаване на обезщетения
- начислени лихви за сметка или в полза на фирмата.

2. Счетоводни документи.
- Договори, справки, споразумения, касови ордери, банкови платежни документи и други.

3. Счетоводни сметки.
- с/ка 498 – Други Дебитори – Отчита правото на вземане от Дебиторите. Активна, балансова, синтетична, основна-разчетна за вземане. Дебитира при възникване на вземането от дебиторите, а се Кредитира при събирането им. Крайното и дебитно салдо показва, че вземането не е събрано и се записва в раздел Б – КА, гр. ІІ – КВ, т.6. Аналитично отчитане се води по: контрагенти и конкретни случаи.
- с/ка 499 – Други Кредитори – Пасивна, балансова, синтетична, основна – разчетна за задължения. Кредитира се при възникване на задълженията за направените доброволни одръжки то персонала, а се Дебитира при изплащане на задълженията. Крайното и кредитно салдо показва неизплатените задължения към кредиторите и се записва в раздел В – КП, гр. І – КЗ, т.8 – други КЗ на балансовата схема.

4. Счетоводно отчитане и стопански операции.
а) начислени вземания от дебиторите, за които има основание, че ще бъдат инкасирани
709 – нач. наем от наемодателя
707 – нач. вземания от продажби на материали
гр. 70 – за други продажби
498

б) когато вземанията от дебиторите няма да бъдат инкасирани в рамките на отчетния период – отчитат се като нефинансови приходи от бъдещи периоди
498 751

в) инкасирани вземания от дебиторите
гр. 50 498

г) предявени рекламации към дебитории
441 498

д) отписани вземания от дебитори
609 498

е) начислени разходи
гр. 60 499

ж) начислени доброволни одръжки
421 499 – за ВСК и влогове

з) начислени задължения като елемент на придобиване
гр. 20, 30
453.1
499

и) изплатени задължения към кредиторите
499 гр. 50

й) отписани задължения към кредиторите
499 709

VІ. Разчети с персонала.

1. Обща характеристика.
Нормативен документ – СС 19 – отчитане на дохода. Разчетите с персонала са вътрешни разчети, които възникват по повод на възникнали и уредени взаимоотношения с персонала. Тези взаимоотношения се уреждат с Работната заплата. В условията на пазарна икономика РЗ е паричен израз на стойността на стоката Работна сила и като такава тя се определя в съответствие със законите, действащи на трудовия пазар. Тя се договаря между работника и работодателя и не е гарантирана величина. РЗ е част от новосъздадената стойност, която се представя на персонала в зависимост от количеството и качеството на вложения труд и постигнатите крайни резултати. Тя е елемент от себестойността на произведената продукция.
Видове РЗ:
а) основна – РЗ, която е уточнена в трудови договор
б) допълнителна – процент за прослужено време ( определя се от трудови стаж ), за работа при вредни условия, за извънреден труд, платен годишен отпуск. Както основната, така и допълнителната РЗ е разход за предприятието.
в) други възнаграждения – това са възнаграждения, за сметка на СО, които се уточняват със специален нармативе акт и уточнени случай.
В момента фирмите и предприятията задължително участват в образуване на обществени, осигурителни и пенсионни фондове, а освен това съществуват и лични осигурителни пенсионни фондове.
Социалните осигуровки гарантират паричните обещетения в случайте на:
- временна нетрудоспособност, в резултат на заболяване
- отпуск за гледане на малко дете
- еднократни помощи при раждане и други.
Те са необлагаеми с ДОД.
Удръжки:
а) задължителни – данък общ доход, лична СО, лична ЗО, лична безработица, професионална квалификация и ПКБ.
б) доброволни – за тях трябва да се иска изричното съгласие на работника – разплащателни влогове, лична застраховка, тещуща сметка, неотчетен служебен аванс, при начет на МОЛ и други.
Разплащанията между работник и работодател сатават на два пъти: аванс и окончателно плащане. Депонираната заплата е заплата на пазене.
РЗ бива: сделна и повременна.
- сделна – определя се възоснова на това, което си направил, а не от времето за което си го извършил.
- повременна – е тази, която се определя в зависимост от времето, за което си работил.

2. Счетоводни документи.
- РПВ
- Изплащателен касов плик
- Форма 76 – за отчитане на присъствието
- Работна карта или наряд
- Платежни документи – ПН, нареждане разписка, за изтеглена РЗ, ПКО, РКО, вносна бележка и други.

3. Счетоводни сметки.
- с/ка 421 – Персонал – Пасивна, балансова, синтетична, основна разчетна. Отчита задълженията на фирмата към персонала. Дебитира се при авансово и окончателно изплащане на възнагражденията, а се Кредитира при начисляване на възнагражденията, семейни добавки и всички други за сметка на работодателя. Крайното и кредитно салдо показва неизплатената РЗ на персонала и се записва в П на баланса. Аналитично отчитане се води по: РПВ, по картотечния списък и др.
Към сметката могат да се водят четирицифрени подсметки:
• с/ка 421.1 – Работници и служители
• с/ка 421.2 – Сътрудници
• с/ка 421.3 – Степендианти
• с/ка 421.5 – Депонирани възнаграждения
- с/ка 604 – Разходи за работна заплата – Активна, небалансова, синтетична, транзиторна. Дебитира се при начисляване на РЗ, а се Кредитира при отнасяне на разхода по предназначение.
- с/ки от гр. 46 – Разчети с осигурители – предпиятията отчитат сметните си взаимоотношения с различни осигурителни организации, във връзка с начисляване на осигурителни вноски и изплащане на осигуровки, помощи и надбавки. Сметките са Пасивни, балансови, основни-разчетни. Дебитират се с извършените плащания, а се Кредитират при начисляване на осигурителните вноски и при удържане на суми от възнагражденията на персонала за лични осигурителни фондове. Крайните им кредитини салда показват размера на неиздължените суми.

4. Счетоводно отчитане и стопански операции:
а) изтеглен и изплатен аванс
501 503
421 501
б) начислена РЗ
604 421
гр. 61 604
в) начислен фонд пенсии
605.1 461
гр.61 605.1
г) начислена трудова злополука
605.2 462
гр.61 605.2
д) начислени майчинство
605.3 463
гр.61 605.3
е) начислена безработица (ПКБ)
605.4 464
гр. 61 605.4
ж) начислени ЗО
605.7 467
гр. 61 605.7
з) начислени болнични
463 421
и) начислени удръжки за сметка на работника
461 – фонд пенсии
463 – майчинство
464 – ПКБ
467 – ЗО
454 – ДОД, ДДФЛ
499 – влогове
495 – лични застраховки
442 – удържан начет на МОЛ
422 – неотчетен сл. аванс
611-брак по вина на работника
421
й) превеждане на удръжките
461
463
464
467
454
499
495
442
422
611
503
к) получаване на болнични
503 463
л) изтеглена и изплатена чистата сума за РЗ
501 503
421 501
м) депонирана РЗ
421 421.5
н) изтеглена и изплатена депонираната РЗ
501 503
421.5 501


VІІ. Разчети с бюджета. Отчитане на разчетите по лихви и застраховки.

1. Обща характеристика.
В своята дейност предприятията се намират в различни отношения с различни институции – държавен бюджет, осигурителни предприятия и различни ведомства. По – голяма част от разчетите имат характер на задължение, по – редки са случайте на разчети с характер на вземане. Данъците са най – важния източник на приходи за държавния бюджет. Те са законорегламентирано задължение на всяко предприятие и всеки гражданин. Данъчните плащания са:
- преки данъци – корпоративен данък, ДОДФЛ, местни данъци по ЗМДТ ( закон за местни данъци и такси ).
- косвени данъци – ДДС и акцизите.

2. Отчитане на корпоративния данък – предприятията начисляват и плащат корпоративен данък съгласно Закона за корпоративно и подоходно облагане (ЗКПО). По него данъчно задължените лица от 01.01.2033год. начисляват и плащат един данък на ДБ. Този данък е корпоративен и обединява двата данъка. За да се изясни технологията на начисляване и определяне на данъка и счетоводното му отчитане е необходимо да бъдат изяснени някой основни понятия:
а) финансовия резултат – той се изчислява като разлика между общата сума на приходите и разходите по разделите на ОПР ( отчета за приходи и разходи ). Това е салдото в края на отчетния период по с/ка 123.
б) облагаема печалба – тя е положителна или отрицателна величина, определена на основата на финансовия резултат установен като разлика между приходите и разходите преди изчисляване на данъците за сметка на печалбата и преобразуване съгласно ЗКПО.
Корпоративния данък е в размер на 15%. Годишната облагаема печалба, дължимия годишен корпоративен данък и всички други данъци се установяват по реда на ЗКПО и се посочват в лева в данъчната декларация.

А) Счетоводни сметки:
- с/ка 451 – Разчети с общините – Пасивна, балансова, синтетична, основна – разчетна. Отчита сметните отношения с общините за данък върху печалбата, дължим на общината и други местни данъци и такси. Дебитира се при изплащане или привеждане на данъка, а се Кредитира при начисляване на данъка. Крайното и кредитно салдо показва размера на начислените, но невнесени данъци от печалбата в определен момент. Аналитично точитане може да се организира по общини, по видове задължения и др.
- с/ка 452 – Разчети за данък върху печелбата – Пасивна, балансова, синтетична, основна – разчетна. Отчита разчетите с бюджета по повод данъчното облагане на печалбата съгласно ЗКПО. Дебитира се при изплащане на начисления данък, а се Кредитира при начисляване на данъка, връщане на наднесения данък. Крайното и кредитно салдо показва размера на начисления, но невнесе данък. Аналитично отчитане се води по дължими данъци за смекта на печалбата.
- с/ка 606 – Разходи за данъци, такси и други подобни плащания – Активна, синтетична, транзиторна. Отчита разходите за местните данъци, такси, алтернатвни данъци по корпоративния закон, концесионни такси и др. такси към държавната администрация определени със закон. Дебитира се с начислените разходи, а се Кредитира при отнасянето им по предназначение срещу дебита на сметките от гр.61.


Б) Счетоводно отчитане и стопански операции:

а) Начислен данък върху печалбата
123 452

б) Привеждане на начисления данък
452 503

3. Отчитане на разчетите за ДДС – това е косвен данък върху стоките, който влиза в сила от 01.04.1994год. Разчетните взаимоотношения с ДДС са регламентирани със Закон за ДДС и Правилник за прилагането му. За момента ДДС е 20%. ДДС начисляват регистрираните по този закон лица, като сделките могат да бъдат: облагаеми и необлагаеми.

А) Счетоводни сметки:
- с/ка 453.1 – Начислен данък за покупка – Активна, небаласнова, синтетична, разчетна. Отчита вземанията от бюджета за платения при покупка ДДС, т.н. данъчен кредит. Дебитира се при покупка на активи или услуги с право на данъчен кредит, а се Кредитира със сумата на данъчния кредит, който подлежи или неподлежи на приспадане.
- с/ка 453.2 – Начислен данък за продажбите – Активно – пасивна, небалносва, синтетична, разчетна. Отчита задълженията на регистрираните лица към бюджета за продажба на продукция, стоки и услуги. Възможно е след приспадане на данъчния кредит да остане сума за възстановяване. Дебитира се при приспадане на данъчния кредит, а се Кредитира при начисляване на ДДС при продажба.
- с/ка 453.8 – ДДС за възстановяване – Активна, балансова, синтетична, разчетна. Отчита данъка, който следва да се възстанови от бюджета. В случайте, когато платеният данък ( по с/ка 453.1 ) е бил по – голям от начисления ( по с/ка 453.2 ) Дебитира се със сумата на превитението на данъчния кредит, а се Кредитира при получаване на сумата от бюджета и при прихващане на други задължения към бюджета.
- с/ка 453.9 – ДДС за внасяне – Пасивна, балансова, синтетична, разчетна. Отчита задълженията на регистрираните по ДДС лица към бюджета, когато в рамките на данъчния период е начислен повече данък, отколкото е платен. Дебитира се при вансяне на данъка в бюджета, а се Кредитира с превитението на данъка за продажбите над данъка, който предприятието е платило при покупка.

Само с/ка 453.1 и 453.2 се водят на чисти обороти, т.е. в края на отчетния период нямат салдо.

Б) Счетоводни документи:
- Фактура с дебитно известие
- Фактура с кредитно известие
- Митническа декларация
- Товарителница
- Справка – декларация за ДДС
- Протокол при безвъзмездна сделка
- Регисти – дневник за покупките и продажбите

В) Счетоводно отчитане и стопански операции:
а) доставени по ДФ стоки + ДДС
304
453.1
401

б) получено е дебитно известие за промяна на цената на стоката по а)
304
453.1
401

в) доставени стоки от внос. Митническата облагаема стойност с включено мито и такси, върху стойността е начислено ДДС
304 401
453.1 503

г) предадени са безвъзмезно съгласно протокол материали, приспаднат е данъчния кредит
302
453.2
609
123 609

д) изплатени от РС + ДДС за извършена ни услуга
602
453.1
401
401 503

е) съгласно ДФ продадени стоки
702
453.2
411

4. Отчитане на разчетите с ДОДФЛ – от реализирания доход се приспадат присъщите разподи за неговото получаване.

А) Счетоводни сметки:
- с/ка 454 – Ратзчети за данъци върху доходите на физически лица – Пасивна, балансова, синтетична, основна – разчетна. Дебитира се при изплащане на начисления данък, а се Кредитира при начиславяне на данъка. Крайното и кредитно салдо показва размера на неизплатения данък. Аналитично отчитане се води по длъжници, по видове задължения и др.

Б) Счетоводнво отчитане и стопански операции:
а) начисляване на данъка
421 454

б) превеждане на начисления данък
454 503


5. Отчитане на разчетите по лихви – при неспазването на сроковете за доброволно пращане на данъци, такси и др. държавни вземания, предприятията дължат лихва. Лихва се дължи за неудържаните или удържаните, но невнесени в срок суми, както и при неспазване на сроковете за издължаване на вноските по задължителното застраховане на имуществата. Заплащането на подобни лихви се урежда със Закно за лихвите върху данъци, такси и др. вземания. В условията на пазарно стопанство лихвата е разход за предприятията. Тя се договаря между предплиятието и финансовите институции. Лихвения процент по кредитите зависи от търсенето и предлагането на кредит. Взаимоотношенията обвързани с лихвите могат да се обособят в две групи:
а) когато предприятието получава лихва – при предоставен от него кредит
б) когато предприятието плаща лихва – при получен кредит

А) Счетоводни сметки:
- с/ка 496 – Разчети по лихви – Активно – пасивна, балансова, синтетична, разчетна. Дебитира се при начисляване на лихви, по предоставени заеми и при изплащане на лихви за получен заем, а се Кредитира при начисляване на лихви, по получен заем и при получаване на лихви от предоставен заем. Може да има дебитно или кредитно салдо в зависимост от събитията настъпили в предприятието. Аналитично отчитане се води по видове лихви и кнотрагенти.
- с/ка 621 – Разходи за лихви – Активна, небалансова, операционно – резултатна. Дебитира се със сумата на начислената лихва, а се Кредитира при приключването и срещу с/ка 123. Аналитично отчитане се води по видове лихви и контрагенти.
- с/ка 721 – Приходи от лихви – Пасивна, небалансова, операционно – резултатна. Дебитира се при приключването и срещу с/ка 123, а се Кредитира при начисляване на лихва за предоставен заем.

Б) Счетоводно отчитане и стопански операции:
а) начислена лихва по получен заем
621 496

б) изплащане
496 503

в) отчитане на резултата
123 621

г) начислени лихви за отпуснати заеми
496 721

д) получена е сумата и е отчетен резултата
503 496
721 123


6. Отчитане на разчетите по застраховки – застраховането е дейност, която се състои в набиране и разходване на средства, предназначени за изплащане на обещетения и други парични суми при настъпване на събития или сбъдване на условия предвидени в договор или закон и се осъществяват, чрез сключване на застрахователни договори, както и в управление на тези средства. Между предприятието и застрахователните институции възникват взаимоотношения, които могат да бъдат обособени в две групи:
а) застрахователни взаимоотношения свързани с персонала на предприятието – те възникват по повод на начислена застрахователна вноска на лица от персонала по предварително сключен договор и при застархователни обещетения за настъпили застрахователни събития. Това се лични застраховки.
б) застрахователни взаимоотношения свързани с дейността и имуществото на предприятието – това са имуществени застраховки.
Също така застраховките се делят на доброволни и задължтелни. Съгласно закона за застраховките, задължителни са:
- гражданска отговорност – на собствениците, ползватели, водачи на МПС
- злополука – на пътниците в обществения транспрот

А) Счетоводни смекти:
- с/ка 495 – Разчети по застраховане – Активно – пасивна, балансова, синтетична, разчетна. Дебитира се при изплащане на начислените застраховки, начисляване на полагащи се обещетения при настъпили застрахователни събития, а се Кредитира при начисляване на застраховки и при получаване на суми от застраховката. В края на отчетния период сметката може да има дебитно салдо, което показва вземания от застрахователно предприятие по повод настъпили застрахователни събития, или кредитно салдо, което показва начислени, но невнесени застрахователни вноски. Аналитично отчитане се води по застрахователни предприятия, по застраховани лица от персонала, по видове застраховки.
- с/ка 691 – Извънредни разходи – Активна, небалансова. Дебитира се със сумата на начислената застраховка, а се Кредитира при отнасяне на застраховката като загуба, чрез с/ка 123.
- с/ка 791 – Извънредни приходи – Пасивна, небалансова. Дебитира се при приключване със с/ка 123 за отчитане на прихода като печалба, а се Кредитира при отчитане на получени приходи от обещетения на застраховани активи.

Б) Счетоводно отчитане и стопански операции:
а) унищожени застраховани активи от стихиини бедствия
691 гр. 20,30

б) отразяване на застраховката като приход след настъпване на застрахователно събитие
495 791

в) получаване на застраховката
503 495

г) приключване на с/ки 691 и 791
123 961
791 123

д) начислена застраховка на имуществото
602 495

е) отнасяне на разхода по предназначение
гр. 61 602

ж) привеждане на начислената застраховка
495 503

з) начислени застрахователни вноски за сметка на пресонала
421 495

и) превеждане на застраховката на персонала
495 503

TEARS
04-18-2009, 19:10
Тема №8
І.Обща характеристика на разчетите
За да са на лице разчетни взаимотношения, трябва да има най-малко 2страни. От една страна е предприятието, а от друга страна могат да бадат съдружници, персонал, бюджет, клиенти, доставчици и др. Въпреки голямото разнообразие, те могат да се класифицират по следните признаци:
• В зависимост от отчетно-икономическата същност-вземания;задължения-условни и реални
• В зависимост от статута на.....биват външни-доставчици, клиенти, соц.осиг. ; вътрешни- подотчетни лица, персонал
ІІ.Отчитане разчетите с доставчиците
1.Хар-ка- Сметните взаимоотношения с доставчиците възникват в момент на доставка на А-ва или услугата
2.Документи
• Опростена и данъчнафактура
• Спесификация
• Сартификация за качество
• ПК;РКО
3.Счетоводни сметки
• С-ка 400 Доставчици
Пасивна, балансова, основно-разчетна с-ка.
К-т- при доставяне на А-ва или услугата, възникване на задължение.
Д.т- при изплащане на задължението, или намалението му по др.повод.
Кр.к-но салдо, което отразява задължението към определен момент.
Аналит.отчитане е по видове доставчици. Към сметката могат да се открият и 4-ри значни с-ки.
4001-Доставчици на ДА
4002- Доставчици на материали и стоки
4003 Доставчици на услуги
4004 Доставчици на ЦК
4005 Доставчици на нефактурирани доставки
• С-ка 401 Доставчици по аванс
Активна, използва се при отчитане на взаимоотношенията с доставчиците, на които предварително им е предоставен аванс срещу бъдищи покупки
• С-ка 402 Доставчици по търг. Кредит
Пасивна. Тя се използва при отчитане на възникналите задължения за доставка на А-ви или услуги при условията на търг.кредит. Тук се използват док. като: Запис на заповед и Менителница.
• С-ка 403 Доставчици по доставка при опеделени условия
Пасивна. Използването и възниква, когато задълженията са породени от доставки при определени условия: отсрочка в плащането, гаранционн обжалване и др.
• С-ка 404 Доставчици по доставка чрез свързани лица – Пасивна
• С-ка 409 Други разчети с доставчици
Тя се използва при отчитане на възникналите задължения , които не могат да се отчитат по горните сметки
4.Счетоводни записвания
• Възникнали задължения по доставка на А-в или услуги
20,21,27,30,31,51,60
4531/400 ДФ
• Рекламация към доставчици, по количеството на получения А-в
440/400 Акт
• Възникнали задължения от доставени А-ви или услуги, при условията на търг.кредит
20,21,27,30,31,60
4531/402 ДФ
• Възникнали задължения към доставчици от доставки при определени условия
20,21,27,30,31,60
4531/403 ДФ
• Изплатени суми на доставчици по предварително възникнали задължения
• Изплатени суми на доставчици срещу бъдещи доставки
401/50
• Предварително предоставени суми на доставчици
20,21,27,30,31,60
4531/401 ДФ
• При просрочване на плащане на търг.кредит
620/402
• Начислени отбиви при предсрочено плащане
402/720
• При оценка на задълженията към доставчиците в чужд.валута спрямо фиксинга на банката за деня
- когато фиксинга е по-висок, предприятието има загуба 620/400
- когато фиксинга е по-нисък, предприятието има печалба 400/724
• Отписване на задълженията към доставчиците-приход
400,402,4003,404,409/709
709/122


ІІІ. Отчитане на разчетите с клиенти
1.Характеристика- Сметните взаимоотношения с клиенти възникват по повод продадени А-ви или извършени услуги на 3-ти лица. Те могат да бадат уредени веднага или в последствие
2. Документи
-данъчна или опростена фактура
- ПН;б.б
3. Счетоводни с-ки
С-те от група 41 са Активни, балансови, основно-разчетни с-ки.
Д-т при възникване на вземането
К-т при получаване на сумите, инкасирани или по др.път
Кр.дебитно салдо, което отразява не инкасираното вземане
Аналитич.отчитане се води по видове клиенти и вземания
С-ка 410 – Клиенти
С-ка 411 – Клиенти по аванси
Сметката се използва, когато предприятието получава суми от клиенти срещу бъдещи продажби.
С-ка 412 – Клиенти по търг.кредити Чрез нея се отчита вземането от клиенти при условията на търг. Кредит. Документите, които се оформят тук са Запис на заповед и менителница. В условията на търг.кредит от клиентите следва да се получи лихва
С-ка 413 – Клиенти по продажби при определени условия Тези условия са свързани най-вече с гаранционно обслужване за отстраняване на ефекти, отбиви в цени и др.
С-ка 414 – Клиенти по продажба със свързани лица
С-ка 419 – Други разчети с клиенти Отчитат се взаимоотношенията с клиенти незасегнати от горните сметки.
4. Счетоводно записване
• Възникнали вземания по обикновенни продажби 410,414/70;4532
• Получената сума от клиентите 15,50/41
• Възникнали вземания при продажба в условията на търг.кредит 412/40;4532
• Начислени лихви при просрочване на търг.кредит 412/720
• Вземания от продажби при определени условия 413,414/70;4532
• Получаване авансово суми от клиенти 50/411;4532
• Предварително продадени А-ви или услуги, при условие предварително получени авансови суми 411/70
• Направени отбиви при предсрочено погасяване на търг.кредит 620/412
• При оценка на вземаниятаот чуждестранните клиенти
- ако централния курс е по-нисък от този в момента на сключване на сделката 624/410
- ако централния курс е по-висок 410/724
• Рекламация от клиенти 440/410
• Отписване на вземания от клиенти като несъбераеми 609/41 617/609

ІV. Отчитане на разчетите с подотчетни лица
1.Това са лица от списъчния състав на предприятието, които получават аванс за служебни пътувания и командировки, или за др цели, и които трябва да се отчетат в определен срок
2. Документи
- авансов отчет – когато подотчетното лице е получило предварително аванса
- заповед за командировка –не се съставя сч.статия
- заповед сметка- използва се когато подотчетното лице не е ползвало предварително аванс
- РКО –даване на аванс
- При преразход
- При изплащане на сумата по сметката
- ПКО – при остатък за възстановяване
Наредба за командировките

- пътни пари –отиване и вращане като сумата се определя от стойността на билета, която зависи от вида на превозното средство- изрично посочено в Заповедта на ръководителя
- дневни пари – всяка дата по 12лв. на ден
- квартирни пари – опеделя се от дните на командировката-1. Изплащането става въз основа на представяне на квитанция за нощуване и одобрение от ръководителя
3. Счетоводни сметки
С-ка 422 Подотчетни лица
Активна, основна, балансова, разчетна
Д-т при даване на аванс; при изплащане на преразход
К-т при отчитане на подотчетното лице и при възстановяване на остатъка
Д-но кр салдо, което показва дадения но още не отчетен аванс на подотчетното лице.
Аналитичното отчитане се извършва по подотчетни лица : име,адрес,ЕТН
4. Счетоводно записване
• предоставяне на аванс на подотчетни лица -РКО
422/500,501
• предоставяне печатни изделия на подотчетни лица за продажби, ако е разпределително дружество
422/303
• закупуване на А-ви от подотчетни лица
20,21,27,30,31
4531/422
• изплатени суми за разходи, услуги от подотчетни лица
60
4531/422
• отчитане на разходите за командировка
609/422 61/609
• възстановяване на неизразходените суми – ПКО
500,501/422
• удържане на суми по РПВ при преразход.
422/500,501 РКО
V. Отчитане на разчетите с Дебитори и Кредитори
1.Същност- Тези разчети възникват при вземания от дебитори, или възникнали задължения към кредитори. Тези отношения възникват по различни поводи
2. Счетоводни с-ки и записвания
• С-ка 490 Доверители - пасивна
o Възникнали задължения към доверители по комисионни продажби и продажби на консингнация 410,502/490
o Получени суми от комисионни продажби и продажби на консингнация 50/490
o Начисленни комисионни 490/709
o Изплатени задължения към доверител 490/50
• С-ка 491 Разчети за гаранциите
Активно-пасивна. Използва се при вземане или вращане на парични гаранции срещу доставени стоки и установени гаранции
o Получени суми по гаранции от др.предприятия 50/491
o Връщане на гаранции 491/50
o Ако вносителят на гаранцията наруши договорните условия,получените гаранции остават като приход на предприятието 491/709 709/122
o Ако предприятието е нарушило договорните условия,платените гаранции не се връщат-остават като разход 609/491

• С-ка 492 Разчети със собственици
Използва се за отчитане на сметните вземания със собствениците на предприятията , които не са намерили място по др.с-ки
• С-ка 493 Разчети по застраховането
Чрез нея се отчитат взаимоотношенията между предприятието и застрахователното предприятие, при застраховане на дружество или персонал
o Начисляване на застраховки 601/493 или 420/493 РКО
o Внесени начислени застраховки в полза на застрахователното предприятие 493/50 РКО
o Получени суми от застраховки 50/493
o Начислени обещитения от застраховки в полза на предприятието 493/790 790/122
• С-ка 494 Разчети по лихви
Отчитат се лихвите за с-ка или в полза на предприятието
o Начислени лихви по предоставени заеми 494/720 720/122
o Получаване на суми от начислени лихви 50/494
o Начислени лихви от получени заеми 620/494 Лихвен лист
609/620 61/609
o Изплатени лихви за използвани заеми 494/50 б.б
• С-ка 495 Разчети по отсрочени данъци
Използва се за отчитане на възникнали данъчни временни разлики
495/450,451
• С-ка 498 Други дебитори
Използва се за отчитане на вземания от 3-ти лица, които имат случаен х-р
o Възникнали вземания от др дебитори 498,4531/70
o Отписване на несъбираеми вземания от др.дебитори 609/498 617/609
o Получаване суми от др.дебитори 50,15/498
o Отминяне на възможно вземане от др.дебитори....... 443/498
o Отписване на несъбираеми вземания от др.дебитори 609/498 617/609
• С-ка 499 Други кредитори
Тя служи за отчитане на възникнали задължения към 3-ти лица
o Възникнали задължения към др.кредитори 60,60;4531/499
o Възникнало задължение по повод удръжки от възногрожденията на персонола, влогове, запори 420/499 РПВ
Отписване на задълженията към др.кредитори

i5368
04-19-2009, 08:20
mnogo mnogo blagodarq za pomo6tta,SUPER SI :grin:

byba_love
06-30-2009, 19:01
някои може ли да ми истегли Данък върху доходите на физическите лица,

от pomagalo