PDA

View Full Version : превод английски->българскиjarod
01-18-2010, 17:21
опитах със гугъл транслейт, но се получават много странни изречения без логика :-o и нямам идея как ще се преведе примерно третото изречение.

Resolution is a measure of the smallest resolvable object on a display, and is expressed as display lines per millimeter or centimeter. Although sharpness, and its converse blur, are normally defined by the subjective reaction of the display user, sharpness has been formally measured as the ratio of the blurred border zone of letters to their stroke width. Legibility is related to character quality, or readability, and depends on the sharpness of characters. Contrast, or contrast ratio, is the measure of the luminance difference between an object and its background. While different definitions exist in the literature, luminance contrast as adopted by the International Lighting Commission (CIE) is given as
http://prikachi.com/files/1296151f.jpg
Lower luminance displays require greater contrast to achieve the same visibility of objects. The contrast, or luminance ratio between two surfaces in the central field of vision (e.g., a display and the desk on which it rests) should be around 3:1, while the ratio between the central field and surfaces farther away (e.g., around a room) can be as high as 10:1. Ratios greater than this can induce glare. The simplest methods for contrast enhancement are the use of hooded shades or displays that can be tilted away from the offending light. Contrast-enhancing filters, however, can be more effective. All filters involve reducing the amount of ambient light reflected back to the user, while leaving the emitted light from the display content as unchanged as possible. Several strategies for filtering exist, including etching
or frosting the display surface to break up and scatter specular reflections. Neutral density filters increase contrast by reducing the amount of light passing through them; ambient light must pass through twice before reaching the user’s eye, while display content must only pass through once. Micromesh filters placed on the display surface limit light penetration so only rays falling perpendicular to the mesh can penetrate; this stops both specular and diffuse reflections and increases contrast.Circular polarizers are neutral density filters that polarize incident light, which is then prevented from returning through the filter. Quarter-wave thin film coatings interfere with both specular and diffuse reflections.


Предварително благодаря.

1n5ub0rd1na73
01-18-2010, 21:37
"Резолюцията е мярка за най-малките различими обекти върху даден дисплей и се означава като линии на милиметър или сантиметър. Макар че остротата, както и замъглеността, обикновено се контролират от субективната реакция на гледащия, остротата формално се счита за съотношението между замъгления контур на буквите и дебелината на щриха. Четливостта е свързана с качеството на знаците и зависи от остротата им. Контрастът, или контрастното съотношение, е разликата в яркостта между обект и фона му. Докато в литературата съществуват различни дефиниции, Международната комисия по осветление (МКО) е приела следното определение за яркостен контраст:

Cr = (яркост на по-светлия обект – яркост на по-тъмния обект)/яркост на по-светлия обект

Дисплеите с по-ниска яркост изискват по-голям контраст, за да постигнат същата яснота на изображението. Контрастът, или съотношението на яркостта между две повърхности в централното поле на видимост (например дисплей и бюрото, върхо което е поставен), трябва да е около 3:1, а това на централното поле спрямо по-отдалечените повърхности (например в стаята) може да достигне до 10:1. Съотношения, които са по-големи от това, могат да породят блясък. Най-простите методи за подобряване контраста са употребата на hooded нюанси или чрез дисплеи, които могат бъдат намествани спрямо светлината. Но филтрите, подобряващи контраста, могат да се окажат по-ефективни. Задачата им е да намаляват обкръжаващата светлина, която се отразява обратно към гледащия, като същевременно оставят светлината, идваща от картината, почти непроменена. Съществуват няколко прийома за филтриране, включително офортиране или матиране на повърхността на дисплея с цел разчупване и разпръскване на огледалните отражения. Филтрите с неутрална плътност увеличават контраста чрез намаляване количеството светлина, преминаваща през тях. Докато обкръжаващата светлина трябва да премине два пъти, преди да достигне очите на зрителя, съдържанието на дисплея трябва да направи това веднъж. Микромрежести филтри, поставени на повърхността на екрана, ограничават проникването на светлина така, че само лъчи, които са перпендикулярни на мрежата, могат да преминат. Това спира огледалните и дифузните отражения, като в същото време увеличава контраста. Кръговите поляризатори са филтри с неутрална плътност, които поляризират падащата светлина, което впоследствие й пречи да премине отново през него. Тънкити четвъртвълнови филмови слоеве взаимодействат както с огледалните, така и с дифузните отражения."

jarod
01-19-2010, 08:46
Златен си !!! 8)