PDA

View Full Version : Моля за проверка на текст на английски...swete
02-08-2010, 13:59
Здравейте! Искам да помоля ако някой може да ми провери следния текст по английски език, ще бъда много благодарна ако някой успее до довечера.

The Existence of Aliens

Why I choose this topic? I think this is one of the most interesting topics these days. We listen so much about aliens but exist they really? This is one question without answer.
There are many questions about them. If they exist what will happen with us? If the aliens are friendly we can learn much from each other. Maybe they are more advanced in science than us. This will be a big advantage for us. But we can't be sure that this is true! They can be really bad. Maybe they will want to kill us or make a experiments. Maybe we are better than them and they will use our experience and technicks for our destroying. We don't know.
I think this is the biggest mystery in the world. Maybe one day our forefathers will find the answer. Maybe, but we don't know!

Мерси предварително! :-) :-) :-)

TrickyAngel
02-08-2010, 14:06
The Existence of Aliens

Why did I choose this topic? I think this is one of the most interesting topics these days. We listen so much about aliens but do they really exist? This one question has no answer.
There are many questions about them. If they exist what will happen with us? If the aliens are friendly we can learn much from each other. Maybe they are more advanced in science than us. This will be a big advantage for us. But we can't be sure that this is true! They could be really bad. Maybe they will want to kill us or make experiments with us. Maybe we are better than them and they will use our experience and technicks for destroying us. We don't know.
I think this is the biggest mystery in the world. Maybe one day our forefathers will find the answer. Maybe, but we don't know!

[color=red]FOREFATHER
['fɔ:,fa:

swete
02-08-2010, 14:22
да объркала съм думата искала съм да напиша наследници.... мерси много :-) :-) :-)

rKo18
02-08-2010, 19:56
Съществуването на инзвънземни

Защо избрах тази тема ?Мисля че тя е една от най-интересните в тези дни.Слушаме
толкова много за извънземните,но съществуват ли те наистина ? Това е един въпрос без
отговор.
Има много въпроси за тях.Ако същестуват какво ще се случи с нас ?Ако те са дружелюбни ние
можем да научим много взаимно.Можеби те са по напреднали в наука от нас.Това би било голямо
предимство за нас.Не можем да бъдем сигурни дали това е истина!Те могат да бъдат наистина лоши.
Може би ще искат да ни убият или да правя експирменти с нас.Може би сме по добри от тях и те ще
използват нашата опитност и техника за нашето унищожение.Ние не знаем това.
Мисля че това е най голямата мистерия в света.Можеби един ден нашите наследници ще открият
отговора.Може би но не знаем