PDA

View Full Version : ФармацияShuushiii
02-27-2010, 14:39
Къде в България,освен софия и пловдив се кандидатства за Фармация. Възможно ли е да ми помогнете с конспекти? благодаря

mrtn
02-27-2010, 15:33
И във Варна вече има такъв факултет.. :)
А ти какъв конспект искаш, за приема ли ?

Shuushiii
02-27-2010, 20:10
дам..но не само за варна,ами за всички уни-та в бг,в които се влиза

kalpazanka
02-28-2010, 07:19
За Пловдив трябва да се разходиш по книжарниците и да питаш. Аз лично си го взех от книжарницата, която е вътре в комплекса, когато отидох да си подавам документите. Другият вариант е да се регистрираш във форума на софиянци и да питаш там- евентуално някой да го сканира и качи.

П. С. Намерих го през google.bg
http://www.medfaculty.org/forum/index.php?topic=1625.0

mrtn
02-28-2010, 08:55
Програма за кандидатстудентски изпит по биология в МУ- София през 2010 г.

8. клас
1. Тъкани
2. Опорно-двигателна система. Устройство на костите и ставите. Череп
3. Опорно-двигателна система. Кости и стави на гръбначния стълб, гръдния кош и крайниците
4. Мускули - устройство, видове и основни физиологични свойства
5. Вътрешна течна среда. Свойства на кръвната плазма, кръвообращение и лимфообращение
6. Кръвни клетки
7. Сърце и кръвоносни съдове. Сърдечна дейност
8. Дихателна система. Устройство и функции на дихателните органи
9. Хранене и храносмилане. Храносмилане в устната кухина
10. Хранене и храносмилане. Храносмилане в стомаха и червата
11. Отделителна система - устройство, функции, здравни познания и хигиена на отделителната система
12. Кожа
13. Възпроизводство и развитие на човека. Мъжка полова система
14. Женска полова система. Здравни познания за половата система
15. Нервна система. Гръбначен мозък
16. Главен мозък
17. Нервна система. Вегетативна нервна система
18. Ендокринна система
19. Обща сетивност. Вкус и обоняние
20. Зрителна сетивна система
21. Слухова сетивна система. Сетивни системи за равновесие и движение

9. клас
1. Дезоксирибонуклеинови киселини
2. Рибонуклеинови киселини
3. Белтъци - състав, структура, свойства и функции
4. Равнища на организация на белтъчните молекули. Биологични катализатори с белтъчна природа - ензими
5. Действие на ензимите и фактори, от които зависи ензимната активност
6. Вируси
7. Вируси-причинители на заболявания
8. Прокариотни клетки
9. Плазмена мембрана - структура и транспорт на веществата през плазмената мембрана
10. Мембранни органели: ендоплазмена мрежа, комплекс на Голджи и лизозоми. Поемане на частици и отделяне на секрети от клетката
11. Клетъчно ядро. Структура на хромозомите и хромозомен набор
12. Жизнен път на клетката и митоза
13. Клетъчно делене - митоза и мейоза
14. Гликолиза. Цикъл на Кребс
15. Осигуряване на клетката с енергия. Биологично окисление
16. Роля на аденозинтрифосфата (АТФ) в енергетиката на клетката. Окислително фосфорилиране
17. Репликация
18. Транскрипция
19. Рибозоми. Функция на белтък-синтезиращия апарат. Транслация
20. Популации - видове, състав, структура, численост и свойства
21. Биоценози - същност, състав, видове, морфологична структура и взаимодействие между популациите в биоценозите
22. Екосистеми - структура, продуктивност, кръговрат на веществата, изменчивост и развитие на екосистемите

10. клас
1. Монохибридно кръстосване
2. Дихибридно и полихибридно кръстосване. Закони на Мендел
3. Взаимодействия между алели на един ген и между алели на различни гени
4. Генетика на пола
5. Свързано унаследяване и кросинговър
6. Модификационна изменчивост. Мутационна изменчивост – класификация на мутациите
7. Мутационна изменчивост – генни, хромозомни и геномни мутации
8. Наследствени болести при човека
9. Гаметогенеза и оплождане
10. Индивидуално развитие при животните и човека
11. Микроеволюция. Елементарни еволюционни събития и сили
12. Макроеволюция
13. Основни насоки и пътища на еволюцията
14. Палеонтологична история на човека
15. Антропогенеза. Човешки раси
16. Сравнителноанатомични, сравнителнофизиологични, сравнителноембриологични и молекулярни доказателства за еволюцията
17. Палеонтологични доказателства за еволюцията
18. Равнища на организация при животинските организми. Хомеостаза
19. Имунологични механизми на хомеостазата
20. Дразнимост и реакции при животните
21. Поведение при животните и човека
Това е по биология, за МУ София и Варна.

И ето по химия..
А. Конспект за теоретичния изпит
1. Атомно ядро - градивни частици. Химичен елемент - изотопи и изобари. Радиоактивност - видове радиоактивно разпадане.
2. Характеристика на електрона. Електронен облак, атомна орбитала. Квантови числа.
3. Разпределение на елктроните по състояния в многоелектронни атоми. Допустими състояния - принцип на Паули. Енергетичен ред на допустимите състояния - правила на Клечковски и на Хунд. Електронни конфигурации на атомите - основно и възбудено състояние.
4. Периодичен закон. Електронни обвивки на атомите и периодична система на елементите - периоди и групи.
5. Атомни свойства. Изменение на атомните свойства и химичния характер на химичните елементи по групи и периоди в периодичната система.
6. Химична връзка - причина за образуване. Ковалентна връзка - теория на Люис. Проста и сложна ковалентна връзка. Делокализирани химични връзки.
7. Характеристика на ковалентната връзка - насищаемост, насоченост, полярност,енергия и дължина. Полярни и неполярни молекули.
8. Хибридизация - видове и примери.
9. Донорно-акцепторна връзка. Йонна връзка. Водородна връзка.
10. Скорост на химичните рекации - дефиниция. Средна и моментна скорост. Зависимост на скоростта от концентрацията на реагиращите вещества,закон за дейсвтвие на масите.
11. Влияние на температурата върху скоростта на химичните реакции. Активираща енергия. Енергитичен ход на реакцията. Уравнение на Арениус.
12. Катализа. Видове катализа според вида на катализаторите и според вида на системата. Ензимна катализа.
13. Механизъм на каталичтично действие при хомогенната и хетерогенната катализа.
14. Химично равновесие. Обратими и необратими процеси. Равновесна константа. Особености на химичното равновесие.
15. Фактори, влияещи на химичното равновесие. Принцип на Льо Шателие - Браун.
16. Термохимия.
17. Истински разтвори. Механизъм и топлинен ефект на разтварянето. Моларна концентрация на разтворите.
18. Разтварянето като равновесен процес. Разтворимост на веществата. Закон на Хенри.
19. Свойства на разредените разтвори - парно налягане, температура на кипене и замръзване.
20. Свойства на разредените разтвори - дифузия и осмоза.
21. Колоидни разтвори - методи за получаване. Лиофилни илиофобни колоиди. Строеж на лиофобна колоидна частица.
22. Свойства на колоидните разтвори.Стабилност лиофилни и лиофобни колоиди - коагулация и пептизация.
23. Електролити и неелектролити. Теория на Арениус. Механизъм на електролитната дисоциация. Степен на електролитната дисоциация. Видове електролити - примери.
24. Слаби електролити. Константа на дисоциация. Фактори,които влияят върху дисоциацията на слабите електролити - общ йон,температура, разреждане (закон за разреждането).
25. Киселини, основи и соли от гледище на теорията на електролитната дисоциация на Арениус.
26.Теория на Брьонстед и Лаури за киселините и основите. Дисоциация на водата. Йонно произведение на водата. Водороден показател.

Б. Програма
1. Строеж на атома.
2. Периодичен закон и периодична система на химиуните елементи.
3. Химична връзка.
4. Химични елементи. Прости вещества и съединенията им.
5. Термохимия.
6. Окислително-редукционни процеси. Електролиза.
7. Скорост на химичните реакции.
8. Катализа.
9. Химично равновесие.
10. Дисперсни системи. Истински разтвори.
11. Разтвори на електролити.
12. Дисперсни системи. Колоиди.
13. Теория за строежа на химичните съединения. Структурна теория.
14. Алкани.
15. Алкени.
16. Алкини.
17. Арени (ароматни въглеводороди).
18. Хидроксилни производни на въглеводородите.
19. Амини.
20. Карбонилни производни на въглеводородите. Алдехиди и кетони.
21. Карбоксилни киселини. Производни на карбоксилните киселини.
22. Аминокарбоксилни киселини