PDA

View Full Version : Превод от български на английскиPiNk_GiRl
01-10-2011, 16:53
Някой би ли ми превел това на английски език. Ще ви бъда благодарна. :)

В забързания ритъм на ежедневието, оплетени в паяжината на икономическата криза от една страна и притиснати от личните си проблеми, от друга, ние сякаш забравяме за проблемите на околната среда. Години наред отговаряме на тревожните сигнали, които природата ни изпраща с апатия и мълчание, проявявайки скептицизъм тогава, когато чуем думите „Бъдещето на Земята е в нашите ръце".
Цялата история на човечеството е свързана с природата. Още от времето, когато хората са живели в пещери и са се прехранвали с лов и дребно земеделие, до съвременния свят, известен с това, че принадлежи към така наречена технологична епоха в развитието на човечеството. За съжаление обаче, напоследък контактът на човека с природата е силно закърнял. Може би и това е основната причина той да проявява безотговорност към нея. В същото време, човешкият вид счита себе си за единственото разумно същество на планетата. Но рационалността на човешкото мислене изглежда е насочена по-скоро към разрешаване на собствените си проблеми и осъществяване на егоистичните си стремежи, от колкото към спасяването на околната среда. Аз не бих си позволил да нарека такъв тип поведение разумно.
Антропогенната дейност силно е променила околната среда и продължава да я променя, оставяйки след себе си редица дълбоки и труднолечими рани, сред които замърсяването на биосферите, изчезването на животински и растителни видове, незаконната сеч и не на последно място - продуктите на генното инженерство, нашумяли напоследък под името генетично модифицирани организми. Човешката дейност е целесъобразна и съзнателна (та нали човекът е разумно същество!), така, че последствията от нея са ясни още преди тя да бъде осъществена. От нас самите зависи дали и как можем да предотвратим (или поне да смекчим) последиците за околната среда от нея. Дълго време човекът е взимал от природата това, от което е имал нужда. Сега е време да се отплати, като трансформира индустрията, образованието, здравеопазването, транспорта и останалите си сфери на дейност в така наречения „зелен тип" икономика. Това е единствения начин да скъсаме връзките с безотговорността, незаинтересоваността и ековандализма и да се насочим към природосъобразен начин на живот.
Истината е, че бъдещето на Земята е в нашите ръце. Ние не сме господари на природата, но сякаш се държим като такива. Смятаме се за съвършени, недосегаеми, изтощаваме планетата, харчим безразборно ресурсите, които черпим от нея, замърсяваме всичко, което е разположено под, върху повърхността и над нея. Но не всички хора сме такива. Аз също не съм. Възрастта ми не ми го позволява, защото безотговорността и непознаването на проблемите на нашия дом - Земята - са присъщи на децата, и то не защото те желаят да бъдат такива, а защото все още са твърде малки, за да го проумеят. Съзнавам, че всяка стока, която купувам и използвам за задоволяване на потребностите си има своя въглероден отпечатък. Съзнавам, че транспорта и електроенергията, които ползвам са резултат от човешка дейност, която има пагубен ефект върху природата. Съзнавам, че макар и да не искам, и аз имам пръст в замърсяването на околната среда, но съзнавам и най-важното: това, че имам силата да променя нещата и това е нещото, което всеки ден, всеки час и всяка минута ме амбицира да се боря.
Природата ни е дала всичко, а ние сякаш я пренебрегваме. Надявам се да успеем да съхраним неповторимото природно богатство и да го опазим от вредите, които човечеството му нанася, защото бъдещето на Земята е в нашите ръце. Нека не позволяваме думата „бъдеще" да изгуби своя смисъл!

tanu6a
01-13-2011, 10:05
In the hectic pace of everyday life, entangled in the web of economic crisis on the one hand and squeezed by personal problems, on the other, we seemed to forget about environmental issues. Years responding to the alarming signals that nature sends us with apathy and silence, manifesting skeptical when we hear the words "The Future of the Earth is in our hands."
The entire history of mankind is connected with nature. Since the time when people lived in caves and subsisting on hunting and retail agriculture to the modern world, known for that belongs to the so-called technological era in human development. Unfortunately, recent human contact with nature is very stunted. Maybe this is the main reason it shows irresponsibility to her. At the same time, the human species considers itself the only rational being on the planet. But the rationality of human thinking seems to be aimed more at solving their own problems and implementation of selfish ambitions than about saving the environment. I would not afford to call this type of behavior reasonable.
Anthropogenic activities greatly changed environment, and continues to change it, leaving behind a number of deep wounds trudnolechimi, including pollution of the biosphere, the disappearance of wildlife, illegal logging and last but not least - the products of genetic engineering, hot right recently under the name of genetically modified organisms. Human activity is appropriate and intentional (after all man is a rational being!) So that its consequences are clear even before it is implemented. Of ourselves depends on whether and how we can prevent (or at least mitigate) the environmental consequences of it. Long time man is take from nature what is needed. Now it's time to pay off, transforming the industry, education, health, transport and other spheres of their activity in so-called "green-type economy. This is the only way to break ties with irresponsibility and carelessness ekovandalizma and to target environmentally lifestyle.
The truth is that the future of Earth is in our hands. We are not masters of nature, but seems to behave as such. We are a perfect, untouchable, exhausting the planet, spend indiscriminately resources to draw from it, pollute it, which is located below the surface and above it. But not all people are available. I am also not. My age I do not allow it because the irresponsibility and ignorance of the problems of our home - Earth - are inherent in children, not because they want to be such, but because they are still too young to understand it. I realize that every product they buy and use to meet their needs has its own carbon footprint. I realize that transportation and electricity that I use are the result of human activity that has a detrimental effect on nature. I realize that although I do not want, and I have a finger in environmental pollution, but conscious and most importantly: that have the power to change things and this is what every day, every hour and every minute motivates me to fight.
Nature has given us everything and we seemed to ignore it. I hope we can preserve the unique natural heritage and to preserve it from damage causing his humanity, because the future of Earth is in our hands. Let us not allow the word "future" lose their meaning!

PiNk_GiRl
01-13-2011, 23:33
МНОГО ТИ БЛАГОДАРЯ! =;

tanu6a
01-14-2011, 07:26
няма защо