PDA

View Full Version : как се прави аргументативен текст?sinanco0
07-11-2015, 18:24
как се прави аргументативен текст? моля помогнете

Smrazqvashta
07-14-2015, 13:45
Ето:


ТЕХНИКИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА АРГУМЕНТАТИВЕН ТЕКСТ

Ролята на аргументативния текст в речевата практика на учениците се определя от неговите основни функции: осведомяваща (да се представи мнение по конкретен проблем) и въздействаща (да се убеди събеседникът в правотата на мнението). Тези функции осъществяваме като разсъждаваме, описваме или разказваме.

В рамките на разсъждаването, описването и разказването си служим с конкретни техники.

Сравняваме обекти върху основата на някакво сходство или различие, съпоставяме или противопоставяме качества на обектите, обосноваваме връзки и взаимоотношения между обектите и т.н., т.е. формулираме съждение и умозаключение.
Представяме признаци, свързани със същността, структурата и функциите на понятия и/или закономерности, т. е. даваме определение.
Разпределяме понятия в групи въз основа на общи (или близки) признаци и подреждаме групите по определени критерии (например според степен на значимост на понятията, според равнище на обобщеност на понятията и пр.), т.е. класифицираме.
Позоваваме се на реално съществуващи обекти от действителността (например факти или статистически данни, цитати, афоризми, „крилати” изрази, поговорки, пословици), т.е. използваме илюстративен материал.
Избираме уместни изразни средства, за да привлечем вниманието на събеседника (например реторични въпроси; метафори; синтактичен паралелизъм и др.), т.е. употребяваме реторични средства.
Проследяваме етапите при извършване на дейност или при протичане на явление, т.е. представяме процес.

Формулирането на съждения и умозаключения е основно средство за изграждане на всички аргументативни текстове. При избора на някои от другите техники се съобразяваме с вида на преобладаващата функция. Например при създаване на текст с осведомяваща функция предпочитаме да използваме определения, класификации, да представяме процеси. При текст с въздействаща функция по-често си служим с различни реторични похвати.