PDA

View Full Version : Помощ за няколко задачиmeiiiiiiii
04-09-2016, 12:14
Вие сте производител за дъвки на пазар със съвършена конкуренция. Пазарът има следната функция на търсенето Q=1000000-P. Вярно или грешно:

А. В дългосрочен план вие ще реализирате икономическа печалба
Б. На пазара има фирми, които определят цената и фирми, които не могат да й влияят
В. Наклонена надолу и надясно крива на търсенето е характерна само за монополните пазари-търсенето на пазара на дъвки е хоризонтално
Г. Ако вдигна цената на дъвките от 1лв. на 1лв. и 1 стотинка моите дъвки няма да се продадат

1. Ако пазарната цена на дъвките е 1лв. как ще определите количеството продукция, при което ще максимизирате печалбата си?

2. Фирмата ще има нормална печалба, когато цената
а/ е равна на средните общи разходи
б/ е равна на средните променливи разходи
в/ е равна на пределния разход
г/ надвишава средните общи разходи

3.Кое от долните не е характеристика на съвършената конкуренция
а/ диференциран продукт
б/ няма бариери за навлизане
в/ голя брой купувачи
г/ пълна информация за пазарната цена

4.Монопол-вярна или грешно
а/ чистият монопол не може да търпи загуби, защото сам определя пазарната цена на продукта си
б/ след като сам определя пазарната цена, тя винаги ще бъде под MR
в/ максимизацията на печалбата ще има в точката, където пределните разходи са равни на пазарната цена
г/ икономически по-ефективно е да имаме монопол, който дискриминира ценово, отколкото монопол с една цена

5.Какво е предимството на съществуването на патентна система
а/ повишава обема на производство
б/ елиминира монопола
в/ придвижва цената на произвежданата стока към точка, близка до равновесната при пазар със съвършена конкуренция
г/ стимулира иновациите

6.Кривата на пределните разходи на монополиста са
а/ винаги над кривата на търсенето
б/винаги над кривата на средните приходи
в/винаги под кривата на търсенето
г/винаги под кривата на пределните разходи

7.Кое от долните не е причина за появата на монопол
а/ законови рестрикции
б/ патенти
в/ намаляваща пределна възвръщаемост
г/ големи фиксирани разходи
д/ превъзходство в технологиите