PDA

View Full Version : Помощ за задачи-спешно еmeiiiiiiii
07-05-2016, 07:00
1.Търсенето на пшеница е дадено с уравнението qd=640-4p, а предлагането c-qs=3p-60.Равновесната цена на пшеницата е:
а/160
б/20
в/100
г /няма верен отговор

2.Агенция за недвижими имоти установява, че търсенето на квартири под наем град X се описва с уравнението Qd=1000-5P, а предлагането c-Qs=50+5P/P в$/. Как ще се отрази на пазара на квартирите определянето на наем от 50$
а/ще има излишък
б/ще има дефицит
в/населението на града ще се увеличи
г/населението на града ще намалее
д/верни са а/ и в/
е/верни са б/ и г/

3.Производството на максималния обем продукт при дадена технология се постига когато:
а/средният и пределният продукт на дадения фактор се изравнят
б/средният продукт достигне своя максимум, а пределният е равен на нула
в/пределният продукт достига максимума при минимално значение на средния продукт
г/пределният продукт е равен на нула, а средният продукт намалява
д/сред изброените няма верен отговор

4.Предприятие AБВ-ООД установява, че ценовата еластичност на търсене на произвежданият а нея продукт е равен на 2. Ако предприятието повиши цената на продукта с 10%, то приходите от продажбите му ще:
а/ще намалеят
б/ще се увеличат
в/ще останат неизменни, защото намалението в обема на продажбите ще се компенсира о увеличените цени
г/по данните не може да се определи

5.Ако в краткосрочен период пределните разходи MC се изравнят с пределните приходи MR, тогава фирмата постига
а/пазарна власт
б/производствена ефективност
в/максимална печелба
г/минимална цена

6.Фирма монополист произвежда и продава обем продукт, за който показателите й приема следните стойности : MR=180, MC=100, ATC=200. Какви действия следва да се предприемат, за да се максимизира печалбаа
а/повишаване на цената и увеличаване на обема на производството
б/повишение на цената и намаление на обема на производството
в/намаление на цената и увеличение на обема на производството
г/намаление на цената и намаление на обема на производството
д/няма верен отговор

7.На конкурентните пазари на факторите на производство търсенето им се определя от:
а/пределния приход от продукта на фактора
б/цената на фактора и цената на продукта
в/верни са и а/ и б/
г/няма верен отговор

8.Относителният дял на икономическата рента в общия факторен доход е по-малък, когато еластичността на:
а/търсенето на ресурсите е по-голяма
б/предлагането на ресурсите е по-голяма
в/на предлагането на ресурси е по-малка
г/търсенето на ресурси е по-малка

9.Коя от посочените по-долу характеристики не е присъща на показателя БВП:
а/той е стойностен показател
б/измерва резултата от текущото производство за наблюдавания период от време
в/измерител е на жизнения стандарт на населението
г/измерител е на брутния доход в икономиката
д/измерител е на съвкупните разходи в икономиката за наблюдавания период от време

10.Ако държавата намали данъка върху добавената стойност това ще предизвика:
а/нарастване на съвкупното предлагане
б/нарастване на съвкупното търсене
в/едновременно нарастване и на съвкупното търсене, и на съвкупното предлагане
г/намаление в съвкупното търсене
д/няма верен отговор

11.Функцияа на потребление изразява:
а/потребностите на домакинствата от блага
б/връзката между разполагаемия доход и разходите на потребление
в/промяна в разходите за потребление, предизвикана от промяната в разполагаемия доход
г/предпочитанията на домакинствата към отделните групи блага

12.Нека за дадена икономика функцията на потребление е зададена с равенство C=200+0,75 Y .Ако Y нарасне с 200 единици, то потреблението С:
а/ще се увеличи с 200 единици
б/ще се увеличи със 150 единици
в/ще намалее със 150 единици
г/ще се увеличи с 350 единици
д/няма верен отговор

13.Кое от посочените по-долу обяснява преминаването на икономиката от фазата на бума към рецесия:
а/обстоятелството, че икономиките не се развиват непрекъснато възходящо, а вълнообразно
б/неправилната политика на централната банка, която задържа паричното предлагане
в/високата инфлация, която повишава и цените на ресурсите, и води до последващо съкращаване на производството
г/взаимодействието на мултипликатора и акселератора

14.Към коя форма на безработица ще отнесете лицата, освободени от работодателя поради несъответствие на квалификацията с изискванията на работното място:
а/принудителна
б/естествена
в/структурна
г/текуща
д/фрикционна
е/циклична

15.Коя от разновидностите на инфлацията предизвиква очакванията на населението:
а/инфлацията на търсенето
б/инфлацията на разходите
в/предвидената
г/инерционната
д/всички изброени

16.Ако средномесечната инфлация е 5%, то годишната инфлация ще е равна на:
а/5%
б/10%
в/60%
г/17%
д/не може да се определи

17.Ако търсенето на пари Md е по-голямо от предлагането на пари Sd, то на паричния пазар:
а/равновесието ще се възстанови при по-нисък лихвен процент
б/равновесието ще се възстанови при по-висок лихвен процент
в/населението ще увеличи държаните в банковата система пари
г/пазарът ще остане в неравновесно състояние, тъй като предлагането на пари е фиксирано

18.За дискреционната фискална политика е характерно:
а/ежегодно балансиране на бюджета
б/недопускане на бюджетни дефицити
в/съпоставяне на структурния с цикличния дефицит
г/циклично балансиране на бюджета
д/манипулиране на данъчните ставки и бюджетните разходи според стопанската конюктура

Pug_306
07-05-2016, 07:21
Да си ги беше решил докато ги напишеш тук !

KaRiNa.Ni
07-05-2016, 07:53
1.Търсенето на пшеница е дадено с уравнението qd=640-4p, а предлагането c-qs=3p-60.Равновесната цена на пшеницата е:
а/160
б/20
в/100
г /няма верен отговор

2.Агенция за недвижими имоти установява, че търсенето на квартири под наем град X се описва с уравнението Qd=1000-5P, а предлагането c-Qs=50+5P/P в$/. Как ще се отрази на пазара на квартирите определянето на наем от 50$
а/ще има излишък
б/ще има дефицит
в/населението на града ще се увеличи
г/населението на града ще намалее
д/верни са а/ и в/
е/верни са б/ и г/

3.Производството на максималния обем продукт при дадена технология се постига когато:
а/средният и пределният продукт на дадения фактор се изравнят
б/средният продукт достигне своя максимум, а пределният е равен на нула
в/пределният продукт достига максимума при минимално значение на средния продукт
г/пределният продукт е равен на нула, а средният продукт намалява
д/сред изброените няма верен отговор

4.Предприятие AБВ-ООД установява, че ценовата еластичност на търсене на произвежданият а нея продукт е равен на 2. Ако предприятието повиши цената на продукта с 10%, то приходите от продажбите му ще:
а/ще намалеят
б/ще се увеличат
в/ще останат неизменни, защото намалението в обема на продажбите ще се компенсира о увеличените цени
г/по данните не може да се определи

5.Ако в краткосрочен период пределните разходи MC се изравнят с пределните приходи MR, тогава фирмата постига
а/пазарна власт
б/производствена ефективност
в/максимална печелба
г/минимална цена

6.Фирма монополист произвежда и продава обем продукт, за който показателите й приема следните стойности : MR=180, MC=100, ATC=200. Какви действия следва да се предприемат, за да се максимизира печалбаа
а/повишаване на цената и увеличаване на обема на производството
б/повишение на цената и намаление на обема на производството
в/намаление на цената и увеличение на обема на производството
г/намаление на цената и намаление на обема на производството
д/няма верен отговор

7.На конкурентните пазари на факторите на производство търсенето им се определя от:
а/пределния приход от продукта на фактора
б/цената на фактора и цената на продукта
в/верни са и а/ и б/
г/няма верен отговор

8.Относителният дял на икономическата рента в общия факторен доход е по-малък, когато еластичността на:
а/търсенето на ресурсите е по-голяма
б/предлагането на ресурсите е по-голяма
в/на предлагането на ресурси е по-малка
г/търсенето на ресурси е по-малка

9.Коя от посочените по-долу характеристики не е присъща на показателя БВП:
а/той е стойностен показател
б/измерва резултата от текущото производство за наблюдавания период от време
в/измерител е на жизнения стандарт на населението
г/измерител е на брутния доход в икономиката
д/измерител е на съвкупните разходи в икономиката за наблюдавания период от време

10.Ако държавата намали данъка върху добавената стойност това ще предизвика:
а/нарастване на съвкупното предлагане
б/нарастване на съвкупното търсене
в/едновременно нарастване и на съвкупното търсене, и на съвкупното предлагане
г/намаление в съвкупното търсене
д/няма верен отговор

11.Функцияа на потребление изразява:
а/потребностите на домакинствата от блага
б/връзката между разполагаемия доход и разходите на потребление
в/промяна в разходите за потребление, предизвикана от промяната в разполагаемия доход
г/предпочитанията на домакинствата към отделните групи блага

12.Нека за дадена икономика функцията на потребление е зададена с равенство C=200+0,75 Y .Ако Y нарасне с 200 единици, то потреблението С:
а/ще се увеличи с 200 единици
б/ще се увеличи със 150 единици
в/ще намалее със 150 единици
г/ще се увеличи с 350 единици
д/няма верен отговор

13.Кое от посочените по-долу обяснява преминаването на икономиката от фазата на бума към рецесия:
а/обстоятелството, че икономиките не се развиват непрекъснато възходящо, а вълнообразно
б/неправилната политика на централната банка, която задържа паричното предлагане
в/високата инфлация, която повишава и цените на ресурсите, и води до последващо съкращаване на производството
г/взаимодействието на мултипликатора и акселератора

14.Към коя форма на безработица ще отнесете лицата, освободени от работодателя поради несъответствие на квалификацията с изискванията на работното място:
а/принудителна
б/естествена
в/структурна
г/текуща
д/фрикционна
е/циклична

15.Коя от разновидностите на инфлацията предизвиква очакванията на населението:
а/инфлацията на търсенето
б/инфлацията на разходите
в/предвидената
г/инерционната
д/всички изброени

16.Ако средномесечната инфлация е 5%, то годишната инфлация ще е равна на:
а/5%
б/10%
в/60%
г/17%
д/не може да се определи

17.Ако търсенето на пари Md е по-голямо от предлагането на пари Sd, то на паричния пазар:
а/равновесието ще се възстанови при по-нисък лихвен процент
б/равновесието ще се възстанови при по-висок лихвен процент
в/населението ще увеличи държаните в банковата система пари
г/пазарът ще остане в неравновесно състояние, тъй като предлагането на пари е фиксирано

18.За дискреционната фискална политика е характерно:
а/ежегодно балансиране на бюджета
б/недопускане на бюджетни дефицити
в/съпоставяне на структурния с цикличния дефицит
г/циклично балансиране на бюджета
д/манипулиране на данъчните ставки и бюджетните разходи според стопанската конюктура
Така ще се занимава някой с твоите задачи че...

solo_
07-05-2016, 13:25
Така ще се занимава някой с твоите задачи че...

Отивай в Ада!

KaRiNa.Ni
07-05-2016, 14:31
Отивай в Ада!

УМРИ ПСЕ!!!

solo_
07-05-2016, 14:49
УМРИ ПСЕ!!!

Тихичко, Setaabrat.

fanton1
07-05-2016, 15:12
Razkarai se nqmash mqsto tuk