PDA

View Full Version : Задачи по МаркетингWikzinka
04-28-2018, 10:37
Здравейте, много моля за помощ по маркетинг! Доколкото разбрах във всичките таблици трябва да се попълнят празните места и да се отговори на въпросите по възможност с решение на задачата, ако има такова! 2 задачи са за тройка и съм много притеснена. Много Ви моля да помогнете, ако разбирате, понеже аз не уча маркетинг - имам го само един семестър 3 дни маркетинг и изобщо не мога да се оправя! Благодаря предварително!

ЗАДАЧА 1: Изчисляване на пазарния потенциал
Да се определи пазарен потенциал (Q) на магазин за месо за период от 1 година при следните условия:
А) Магазинът е разположен в квартал с население 1500 души, от които 800 жени и 700 мъже и средно 30% от жените 50% от мъжете купуват месо;
Б) Средна годишна консумация на месо е 8 кг, а средната цена на килограм месо е 6,50лв.
Q=


ЗАДАЧА 2: Метод на критична точка
Фирма, произвежда два продукта А и Б, при следните данни за продажната цена и разходи. Постоянните производствени разходи за изследвания период са 25000 лв.

Показатели ............. Продукт А .............. Продукт Б
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на
производител ............ 60 лв ................. 80 лв
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Материали за
производство ............ 20 лв ................. 30 лв
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Преки трудови
разходи ......................... 16 лв .............. 16 лв
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други разходи по
опаковане,складиране
и транспорт ................... 12 лв .............. 15 лв
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обща себестойност
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Печалба на еденица продукт
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Да се определи критичния обем ВЕРбр=
4. Да се определи критичния обем ВЕР лева=
3. Да се определи очакваният финансов резултат при 2700 броя продажби
Финансовия резултат=ЗАДАЧА 3: Въз основа на следната таблица с осем излъчвания на реклама изчислете:
А. Впечатленията при 7-то излъчване =
рейтинг точки при 7-то излъчване=
Б. Общите впечатления и рейтинг точки от рекламната кампания на най-долния ред

Брой .................................. Домакинства ............. Впечатления .........................Рейтинг точки
излъчвания....................... A B C D E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 ..................................... 1 1 0 0 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 ..................................... 1 1 0 0 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 ......................................1 1 0 1 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 ......................................1 1 0 1 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 ......................................1 1 0 1 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 ......................................1 0 0 1 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 ......................................1 0 0 1 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 ......................................1 1 0 1 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Общо:ЗАДАЧА 4: Анализ на маркетинговата стратегия
Производител на кухненско обзавеждане може да избира да провежда масов маркетинг или диференциран маркетинг в два пазарни сегмента: потребители, ориентирани към качеството или такива ориентирани към цената. Данните за пазарното търсене, цените, разходите са дадени в таблицата.
Сравнете коя от двете стратегии е по-рентабилна за фирмата: масовия маркетинг или пазарното сегментиране?

--------------------------------------------------------------------------------------------------
....................................Масов.... ..................Сегмент 1......................Сегмент 2
Пазарно търсене
в брой...........................3000........... ................1000.............................. .2000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Пазарен дял в %................2................................ .3....................................3
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Продажби в броя
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Средна цена.....................1350................. .........2500..............................1250
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Продажби в лева
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Себестойност....................1000.. .......................1500....................... .........1000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Възвращаемост
на продажбите
---------------------------------------------------------------------------------------------------