PDA

View Full Version : Курсова работаletschasingthesun
05-01-2018, 17:37
Здравейте.
Как се пише курсова работа? Гледах в интернет, питах и колеги но без успех пак не разбирам и до сега никой не ми е обеснявал.Ако може някой да каже как се пише или поне как да я започна на по прост език? Благодаря ви предварително.

tomislava
05-01-2018, 17:39
Студент ли си?

letschasingthesun
05-01-2018, 17:50
Студент ли си?

Да.

llegohero
05-04-2018, 08:59
1 Увод
Основната цел на курсовата работа е: Да се разработят самостоятелно теми
(проблеми и решения) в областта на предприемачеството чрез научни методи, собст-
вени проучвания и критична оценка на литературата, въз основа на които да проведат
емпирични изследвания и се изложи собствено мнение и препоръки за решаването на
проблемите.
Работата може да бъде базирана на проучване, където студентът работи дирек-
тно с фирма, но може да бъде и разработка на тема с преобладаващо теоретичен (ме-
тодичен) характер.
В случаите на практическа насоченост на курсовата работа трябва да се предста-
ви достатъчен преглед на теорията, така че студентите могат да докажат, че курсовата
работа е базирана на анализ на литературата по проблематиката, който е отразен в
библиографията .
Конкретната тема на курсовата работа трябва да бъде обсъдена с научния ръко-
водител. С него / нея трябва да се уточни темата и плана за разработване на курсовата
работа.
Курсовата работа се пише на български език.
2 Разработка на курсовата работа
Разработката на курсовата работа се извършва под ръководството на препода-
вател (научен ръководител) от катедра „Предприемачество“.
Курсовата работа следва да притежава следните елементи:
 Титулна страница (университет, катедра, име на студента, фак. номер, име на
научния ръководител)
 Съдържание
 Предисловие
 Резюме
 Използвани съкращения и символи
 Речник на основните термини
1. Увод
2. Първа глава на курсовата работа
2.1.
2.1.1.
3. Втора и последваща (ако има такава) глава на курсовата работа
4. Заключение
 Библиография
3
Нивото на детайлност трябва да бъде не повече от три нива (до трети ред). Под
точки следва да включва текст с размер на най-малко половин страница.
В предисловието могат да намерят място: бележките за инициирането на рабо-
тата, като например конкретни проблеми и ограничения, които са били преодолени,
обсъждане на смисъла, целите, обхвата, ограниченията на работата; проблемите за
решаване, както и информация за това как те са идентифицирани по време на проуч-
ването, основните знания и научни методи, препятствията. Това включва и оценка на
ползите за изследваните предприятия и оценка на потенциала за решаване на пробле-
ми чрез курсовата работа. Студентите трябва да обърнат внимание на особеностите на
дисциплината, в рамките на която разработват курсовата работа и най-вече да покажат
степента, до която са успели в разрешаването на проблемите, благодарение на своята
компетентност.
Резюмето е в размер от една до макс. две страници, като в него се посочват
постигнатите резултати. Резюмето не трябва да се ограничава само до съдържащата се
в курсовата работа информация. В него трябва да се направят заключения от работата
и да предостави насоки за продължаване на работата.
Структурата на работата трябва да следва принципите на логика, последовател-
ност и баланс. Това включва избягването на различно ниво на детайлност, или "разпо-
късаност". Не съществуват нормативни стандарти за структурата за всички случаи.
Обикновено структурата се определя от предмета на курсовата работа и след обсъж-
дане с преподавателя, който ръководи курсовата работа.
Предназначението на уводната част е да се представи или да се формулира
проблема и очертаят темата, предмета и обекта, целите и структурата на работата, из-
ползваните методи и техники за научни изследвания (например интервюта, пряко наб-
людение, анализ на документи) и за произхода на използваните материали. В увода се
дава възможност на студентите да направят своя собствена, аргументирана трактовка
на проблема и темата, както и обхвата и ограниченията. Анализираните проблеми и
ограниченията на дисциплината са важна основа на работата, тъй като работата се
оценява от това, дали задачата е изпълнена по подходящ начин.
Изложението (основното съдържание) дава възможност да се оцени степента,
до която отделните глави са логически обвързани, начина, по който работата разкрива
нужната дълбочина на дискусията и до каква степен твърденията са верни. В частност,
по съдържанието се съди за нивото на амбициозност на курсовата работа.
Курсовата работа следва да покаже до каква степен студентите са в състояние
да направят връзка между теорията и практиката. Работа показва и дали и доколко
студентите са успели да обосноват доводите си научно. Това включва възможността да
се правят научни заключения на базата на практически опит по решаването на опреде-
лени проблеми. Теорията и практиката не следва да се възприемат като два свята, кои-
то "естествено" са взаимно противоречиви, а напротив, като допълващи се взаимно и
тази връзка трябва да се вижда от резултатите от курсовата работа. Направените пред-
ложения трябва да са аргументирани солидно, и ресурсно обезпечени.
4
Много важно е да се покаже ясно кое (доколко) е дело на автора и докъде (от
къде) е заимствано в нормална степен (цитирано).
Заключението следва да представи основните резултати (решените проблеми и
направените препоръки за подобрение). Също така, на второ място, следва се изложи
очакването бъдещето развитие и останалите нерешени проблеми.
3 Формални изисквания
Начинът на изписване, пунктуация, и граматика и дикция, следва да отговарят
на обичайните изисквания. Езикът трябва да е подходящ за целите на курсовата работа.
Многословието трябва да се избягва.
Текстът се изписва със шрифт Times New Roman с размер на шрифта 12 пункта.
Изборът на малко по-различен размер на шрифта за съдържанието на таблицата, заг-
лавия на таблици, илюстрации и други е решение на автора. Работата (текст, индекс и
т.н.) е 1,5 реда разстояние, бележки под линия, трябва да бъдат написани в едно разс-
тояние. Важни части от текста или заглавията може да се изпишат с удебелен, наклонен
и подчертан шрифт, за да бъдат изтъкнати, но към това трябва да се подхожда песте-
ливо.
Курсовата работа се очаква да е в обем 25-30 страници.
Полетата около текста следва да са в размер 2,5 см. отгоре, отдолу и отдясно.
Отляво – 3 см.
Бележки под линия трябва да се избягват, ако е възможно, тъй като те възпре-
пятстват четенето. Ако не може да се избегнат, те трябва да се ограничат до следните
приложения:
 Друга историческа или фактическа информация, която не принадлежи към
аргументацията на основния текст.
 Научни съобщения, например от биографичен характер с познато име.
 Изясняване на информация за формули, таблици и т.н.
Ако се използват много съкращения, те се събират в списък на съкращенията.
Ако се използват само няколко съкращения, те могат да бъдат обяснени при първо из-
ползване с бележка в скоби в текста.
Литературните източници трябва да се цитират винаги, когато по същество или
буквално се използва информация от други публикации. За съществуващи (непридоби-
ти от книга / публикация) знания или собствените мисли естествено не трябва да се
цитират източници.
Библиографският списък трябва да покаже, че студентите са в състояние систем-
но да представят сегашното състояние на науката и имат достатъчна теоретична основа
за емпирично изследване.
5
Формалностите във връзка с цитиране и дизайна на библиографията трябва да
бъдат съгласувани с съответните научни ръководители. Ако имате съмнения, препоръ-
чително е да се ръководите от известни научни трудове. Има две съвсем различни сис-
теми за цитиране: а) с бележки под линия, б) в текста, известни като т. нар. метод на
Харвард.
Цитати от Интернет източници са допустими също, но при указване на датата, в
която връзката е действала активно.
4 Защита и оценка
Защитата на курсовата работа е публична пред комисия.
Студентът представя курсовата си работа, като за целта изготвя презентация
(препоръчително, но не задължително е използването на софтуера Power Point).
Защитата включва отговори на въпроси, зададени в рецензията от рецензента,
комисията и присъстващите в аудиторията.