PDA

View Full Version : ПОМОЩ! ХИМИЯ 10 класdsfa
10-22-2018, 13:07
Който е добър по Химия, нека помогне ….. :(


1.Дадени са следните схеми в състояние на равновесие:
А. CO ---> C + CO2 - Q
Б. SO2 + O2 ---> SO3(r) + Q

1.1. Изравнете уравненията и запишете изразите за равновесните константи.
1.2. Означете със стрелки <-- или --> промените, които ще настъпят при повишаване на налягането, увеличаване на обема, понижаване на температурата в тези системи.

Повишаване на налягането Увеличаване на обема Понижаване на температурата
А

Б


2. За дадените водни разтвори с c = 0,1 mol/l е измерено осмотичното налягане:
1) разтвор на C6H12O6 - п1
2) разтвор на CaCl2 - п2
3) разтвор на етанол - п3

2.1. Определете вярното съотношение на получените резултати.
а) п1 = п2 = п3 б) п1 = п3 > п2
в) п2 > п1 = п3 г) п1 > п2 > п3


2.2. Кое от следните твърдения обяснява отговора?
а) Моларната концентрация на трите разтвора е еднаква, в тях има еднакъв брой частицина разтвореното в-во.
б) Моларната концентрация на трите разтвора е еднаква, но те имат различна разтворимост във вода.
в) Моларната концентрация на трите разтвора е еднаква, но в тях има различен брой частици разтворено в-во.
г) Моларната концентрация на трите разтвора е еднаква, но две от тях по-добре се разтварят във вода.

3. Дадени са веществата:
1) CuCl2
2) NH4Cl
3) HCl
4) KOH

3.1. Между кои от тях може да протече йоннообменен процес с получаване на газ?
а) 1 и 4 б) 2 и 4 в) 3 и 4 г) 1 и 3

3.2. Между кои от тях може да протече йоннообменен процес с получаване на утайка?
а) 1 и 4 б) 2 и 3 в) 3 и 4 г) 2 и 4

3.3. Между кои от тях протича неутрализация?
а) 1 и 4 б) 2 и 3 в) 3 и 4 г) 2 и 4

4. Класифицирайте дадените вещества според характера на водния им разтвор.
а) C6H5OH б) C6H5ONa в) K2SO4 г) CuSO4

4.1. с pH > 7 а б в г
4.2. с pH < 7 а б в г
4.3. с pH = 7 а б в г


5. Дадени са следните уравнения на химични реакции:
а) CH3COOK + H2O ---> CH3COOH + KOH
б) C6H12 + H2O ---> C6H13OH
в) C12H22O11 + H2O ---> C6H12O6 + C6H12O6
г) NH3 + H2O ----> NH4OH

5.1. Определете процесите на хидролиза. а б в г
5.2. При кои от процесите се променя характерът
на получения воден разтвор? а б в г
5.3. С кое от уравненията е означена
присъединителна реакция? а б в г


6. Дадени са непълни уравнения на химични реакции:
1) SO2 + O2
2) H2SO4 + BaCl2
3) Fe + CuSO4
4) CaCO3

6.1. Довършете химичните уравнения и ги изравнете.

6.2. С кое (кои) от уравненията са означени окислително-редукционни процеси?
а) само с 1 б) само с 4
в) с 1 и 3 г) с 2 и 4

6.3. Означете прехода на електрони, където е необходимо.

6.4. С кое (кои) от уравненията са означени йоннообемнни процеси?
а) само с 2 б) само с 4
в) с 2 и 3 г) с 1 и 4

7. Най-подходящото и евтино покритие на Fe за предпазване от ръжда е :
а) Ag б) Pb
в) Ni г) Zn

Предложете и други начини за предпазване от корозия

8. Посочете реда от реактиви за получаване на Pb(OH)2 и експериментално доказване на амфотерните му свойства.
а) Pb(OOCCH3)2 , NaOH , HCl , Cu(OH)2
б) Pb(NO3)2 , KOH , HNO3 , NaOH
в) PbO , H2O , HNO3 , NaOH
г) Pb , H2O , HCl , NaOH


9. В кой ред са изброени метали, при чието производство отделените газове са причина за киселинни дъждове?
а) Cu, Fe, Zn б) Cu, Pb, Zn
в) Na, Cu, Pb г) Zn, Fe, Na

Janka01
10-22-2018, 16:34
Нужна ли ти е помощ още?