.
Отговор в тема
Резултати от 1 до 2 от общо 2
 1. #1
  Повече от фен
  Регистриран на
  Apr 2005
  Град
  И Тфа Ли ТряЯ дА ПомНя Е?!
  Мнения
  345

  Есе По География СПЕШНО!!!

  Хора трябва ми есе по гео по една от следните теми:
  1."Ние не сме наследили Земята от дедите си, а сме я взели на заем от децата си"
  2.Моето поведение - отговорност или заплаха за природата.
  3.Битови отпадъци - животът в градската среда.
  4.Икономически просперитет на всяка цена днес - екологична катастрофа в бъдеще.
  Айде плс!Който има нещо да казва!
  ".... so ... can we move on?!!!"
  Click

 2. #2
  Guest
  HI ! az sam pe6o eto ti edno esence haha BYEEE Земята в нашето съвремие се възприема като единна, глобална природно-антропогенна система. При нейното функциониране възникват проблеми от различно естество, които засягат в една или друга степен отделни региони с различен обхват или се проявяват в планетарен мащаб. Тяхното разпространение не се ограничава от държавните граници и се отразява под различна форма и степен във всяка отделна страна- чрез развитието на социално- демографските процеси , националните икономики , състоянието на околната среда.
  Причини за възникване на глобалните проблеми най-общо се свързват с измененията в основните компоненти на природно- антропогенната система под действието както на природни, така и на антропогенни фактори. Характерът и степента на тези изменения се оценяват само от гледище на субекта- отделния индивид или цялото общество.

  Природните фактори, които предизвикват глобални изменения, могат да бъдат както с космически, така и със земен характер- слънчева активност, промяна на магнитния полюс, нарушения в системата на океанските течения, засилване на тектонската лабилност с интензивна проява на катастрофални земетръси и вулканизъм, промяна на климата и др.
  В продължение на 5-7 хил. години, откакто земята започва да се заселва с все по-многобройно население, измененията настъпващи в природната среда,преминават от локални в регионални, а днес те са в планетарен обхват. Промени настъпват и в нивото на социално-икономическото развитие на отделните народи и страни, като се формират големи регионални общности с общи черти в своето развитие.
  От нивото на развитие на икономическия потенциал на човечеството се определят характерът на взаимодействието му с природата, както и характерът и обхватът на настъпващите изменения.
  Възникването на съвременните глобални промени в цялата природна среда се свързва преди всичко с началото и цялото следващо развитие на човешката цивилизация, когато взаимодействието с природата започва да се осъществява чрез механизмите на трансформация-пълно преобразуване на средата.Новото във въздействието на индустриалното общество върху природата се изразява в три насоки: включване в производството на все повече видове и на по-големи количества природни суровини; изхвърляне на огромни количества отпадъци, предизвикващи изменение в химичния състав и физичните свойства на природните компоненти; използване на огромни количества енергия и изменение на топлинния баланс в силно урбанизираните райони.Сериозността и опасността на екологичния проблем произтичат от обстоятелството, че той засяга средата на живот на обществото, определяна като околна среда.
  Екологичният проблем се свързва със следните неблагоприятни изменения с регионален и глобален обхват, засягащи в една или друга степен и територията на България:
  - опустиняване на някога плодородни земи поради ерозиране, засоляване и др.
  - изсичане на гори- годишно повече от 11мл. х.
  - Вредно влияние на киселинните дъждове върху горите, почвата, живите организми ,водите и населението.
  - изтъняване на озоновия слой с риск за увеличаване на раковите заболявания у човека,и нарушаване хранителните вериги на сушата и във водата
  - замърсяване на водата и въздуха с вредни за живота химични елементи и съединения и включването им в хранителните вериги с опасност за здравето и живота на човека като крайно звено в тях.
  Демографският и продоволствен проблем също е причина за безспокойство. От няколко десетилетия насам населението на земята се увеличава с много бързи темпове, като се определя като демографски взрив.Поради това напоследък се проявява изключителен интерес към демографските прогнози. Предвижда се, че до 2025г. Населението на планетата ще достигне 9млрд. души. Това води след себе си редица проблеми, като увеличаване на сметищтните площадки край населените места, развита урбанизация ,пътна мрежа и ред други условия съпътстващи нормалния ритъм на хората.
  Идеята за устойчиво развитие с оглед на успешното решаване на глобалните проблеми се свързва преди всичко с промяната на начина на мисленето на хората към тях. Не случайно през 1983г. Е учредена Международна комисия за опазване на околната среда и за развитие. В разработената от тази комисия концепция основната идея е паралелното и съгласувано разглеждане на въпросите за цялостното развитие на страните и за опазването на околната среда, като се въвежда понятието „устойчиво развитие”. Под стабилно развитие се разбира такова развитие, което осигурява задоволяване на потребностите на днешното общество, без да излага на рискове възможностите на бъдещите поколения да задоволят собствените си потребности.
  Реализацията на идеята за устойчиво развитие се изразява в следното:
  - налагане на ограничения върху изземването на ресурсите от околната среда, като та се съобразява със способността главно на биосферата да превъзмогва неблагоприятните ефекти от човешката дейност;
  - преминаване в нова епоха на икономически растеж на страните мнозинството от които са бедни, с политически гаранции, че всички ще получават справедливо своя дял от ресурсите необходими за подържане на този растеж;
  - преминаване на богатите страни на живот и дейност, съобразен с екологичното състояние на цялата планета, особено що се отнася до използването на енергия и изхвърлянето на замърсени газове и химични вещества;
  - тясно обвързване на експлоатацията на ресурсите, насочването на инвестиции, ориентирането на техническото развитие и измененията в институциите с потребностите на сегашните и на бъдещите поколения. Координирането на всички дейности на отделните страни в глобален мащаб по евентуалната реализация на тези аспекти на съвременното развитие и опазването на околната среда не може да бъде лесен процес.Стабилното развитие трябва да се основава на политическа воля и на правни взаимоотношения.Интеграци та на икономическите и екологичните аспекти в законите и решенията на управленските органи в отделните държави трябва да се осъществява в международен план. В този дух са действията свързани с редица международни форуми и програми, като Конференцията в Рио де Жанейро през 1992г.
  Основен замърсител на околната среда се оказва транспорта, с използването на големи количества горива, смазочни масла и др. вредни за човека химични продукти, както и самите отработени газове при работата на двигателите.
  Понижаване на токсичността на отработените газове при употреба на традиционни горива може да се постигне чрез добавки и примеси, които изместват или неутрализират вредностите. Бензинът се усъвършенства като се понижава съдържанието на олово в него или като се произвежда без олово. Това се постига като се замени оловният тетраетил с друг антидетонатор. В нефтохимическият комбинат край Бургас безоловен бензин А93Н беше произведен за пръв път през 1987г. От ноември 1995г. Бензинът А93Н бе заменен с А95Н.От март 1997г. До декември 2001г. У нас се произвеждаха три марки бензин: А93 със съдържание на олово под0,15г/л и неетилираните А95Н и А98Н, а от декември 2001г. ЛУК ОИЛ започна производство и на бензин А92Н, също неетилиран.От 1993г. Световноизвестни петролни компании в сътрудничество с автомобилостроителни фирми изпълняват програмата АВТО ПЕТРОЛ под егидата на Европейската комисия. Тя има за цел подобряване на течните горива. За изпълнението на програмата петролната промишленост инвестира около 10 млн. евро, необходими за проучване на новите видове горива.
  За страните от Европейския съюз се предвиждат до 2020г. Вредните емисии да се намалят, както следва:
  -азотни оксиди- със77%
  -въглероден оксид- с 89%
  -въглеводороди- с87%
  твърди частици – с 74%
  - серен диоксид- с 96%
  Пресметнато е ,че стимулирането на тенденцията за изваждане от употреба на старите автомобили, произведени преди повече от 10г., ще ускори два и половина пъти подобряването но качеството на въздуха в градовете.В Европа старите автомобили са около 20% от целия автомобилен парк, но изхвърлят близо 80% от вредните емисии. Ето защо подобряването на течните горива върви паралелно с промените в автомобилния парк.
  От януари 2000г. Европейския съюз забрани използването на оловен бензин. За автомобилите без катализатори произведени преди 1987г., вместо него се предвижда така нареченото супер гориво с добавка на калий вместо оловен тетраетил. У нас тези промени постепенно се въвеждат. Оловен бензин да се произвеждаше до края на 2003г. Но още от началото на 2000г.се проведе кампания за разширяване употребата на безоловен бензин. Отначалото на 2002г. Големите бензиностанции постепенно замениха оловния А91 с безоловен А92Н и предлагаха А92Н, а също и А95Н ,А98Н.
  За намаляване на замърсяването на околната среда се разработват нови видове горива. Те имат няколко разновидности е някои от тях се използват широко, а други още се експериментират.
  1. Въглеводородни газове, известни с името пропан-бутан са вторичен продукт на нефтопреработвателната промишленост. Използва се също и природен газ. Предимствата им са големи: ниска цена, висок к. п. д. На двигателя и ниско съдържание на вредности в отработените газове.
  2. Водород високо топлотворно гориво, което не дава вредности при изгарянето, но досега не е постигнат резултат, които да позволи масовата му употреба.
  3. Бензино-водородна смес- с нея има известен напредък, което дава основание да се вярва, че е перспективна.
  4. Водно-бензинова емулсия- позволява да се направи икономия на бензин и спомага за по-пълното изгаряне на гориво. Използването на емулсията налага малки изменения на горивната уредба на двигателя. Подготвя се в специална инсталация която добавя и стабилизиращи вещества, осигуряващи съхранението й в продължение на няколко месеца.
  5. Спирт- има високо октаново число, колкото най-висококачествените бензини, така че е възможно да се повиши степента на сгъстяване в двигателя и по този начин мощността му да се увеличи практически с 30-40%. При изгарянето му се образуват предимно водни пари и въглероден диоксид, които замърсяват незначително околната среда.В Бразилия и Франция се използва горивото карбюрол-смес от бензин и метилов спирт,чрез което се икономисват над 1,5 млн. тона петрол годишно.
  6. Добавки към горивата-подобряват изгарянето на горивата в цилиндрите и по този начин намаляват техния работен ход.При дизеловите двигатели се постига икономия на гориво 10-15% ,а при бензиновите до 10%.Представляват керосинови разтвори със съдържание на ензими,получени от безвредни микроорганизми. Наливат се в резервоара заедно с горивото и значително намаляват съдържанието на въглероден оксид в отработените газове.
  За намаляване на шума от автомобилния транспорт значение има конструкцията и поддържането на пътищата. Лошото състояние на пътното покритие може да повиши нивото на шума в централните райони на големите градове до 80-85 дицибела при допустима норма 55 децибела.В населените места трябва да се използват естествени или изкуствени акустични бариери,зелени насаждения и други съоръжения в районите с интензивно движение.Добри резултати дава разполагането на жилищните сгради напречно спрямо шумните улици и магистрали.
  Важно значение има събирането и оползотворяването на производствените отпадаци в автомобилните предприятия,който оказват вредно влияние върху околната среда.Те могат да замърсят почвата,водните басейни и атмосферата. Най-масови са-моторни,трансмисионни и индустриални масла,промивъчни течности и други.Тези отпадаци са между 13 и 33% от разхода на свежи мазилни материали.Рационалната организация за събиране,съхранение и повторно използване на тези отпадаци има голямо значение защото позволява да се предотврати евентуалното замарсяване на околната среда и да се осигури икономично изразходване на наличните запаси от нефт.
  Други отпадаци като:
  -калциев карбит: използван при газово заваряване трябва да се съхранява в затворени метални сандъци
  -отработена спирачна течност:
  -антифриз,който съдържа отровното съединение етиленгликол с висока проникваща способност.
  -филтриращи маслото елементи-необходимо е де съхраняват в метални сандъци след което да се изгарят в пещи.
  -износени гуми-трябва да се събират и предават за регенерация.
  Проблемите свързани със защита на околната среда при железопътния транспорт, не са така остри, както при автомобилния но не могат да бъдат пренебрегнати. На първо място тук се поставя въпросът за заетите площи от ж.п. линии, чиято дължина в света е около 1,3 млн. км. Ширината на ивицата, заета от една двойна линия, е обикновено 10-30 м., но на много места достига 100-150м., за да могат да се разположат отводнителни, предпазни, снегозащитни и др. съоръжения. На големи площи се разполагат също ж.п. гари особено разпределителните, чиято дължина достига 4-6км. при широчина 300-500м.
  В участъци, където се използват дизелови дмвигатели,и в гарите с повече маневрена дейност се замърсява атмосферата от изхвърлените отработили газове. От общото количество токсични вещества 97-98% се съдържат в изгорелите газове изхвърляни в атмосферата.В последно време се използват изключително четиритактови двигатели, в които изгарянето е по-плъно затова емисиите съдържат по-малко вредности.
  Шумът в ж.п. транспорт е голям проблем, защото железните пътища на много места преминават през градове и села. Голямо влияние оказват конструкцията и подържането на железния път. Особено силен е шумът при преминаването на влак през стоманен мост, затова не се допуска използването на стоманени конструкции около и в населени места. В гъсто населени райони се налага екраниране на железния път с шумопоглъщащи стени. При конструирането на локомотивите и вагоните се вземат мерки за намаляване и на вътрешния шум чрез използване на гумени елементи в ходовата част, пневматични ресори, покриване на обшивките с шумопоглъщащ слой, звукоизолиращи материали за стените и пода на пътническите вагони, локомотивните кабини и др.
  Въздушният транспорт има два основни екологични проблема: замърсяването на атмосферата и шумът. Замърсяването на атмосферата е пропорционално на количеството употребявано гориво.Международната организация ИКАО за гражданска авиация е установила твърди програми за токсичността на отработените газове,които са решаващи за приемането на самолетите в различните аерогари. За намаляване съдържанието на токсични вещесва се работи върху създаване на нови конструкции горивни камери, гориво поглъщащи уредби и компресори, осигуряващи оптимално съотношение на горивото и въздуха, добро смесообразуване и по-пълно изгаряне. Такива са например двузонните горивни камери в които горивото изгаря на две места.
  Замърсяването на атмосферата се намалява сигурно чрез понижаване разхода на гориво, като се подобряват методите на експлоатация, а именно- по-пълно използване на товароносимотта , намаляване пробега на самолета по аеродрума със собствена тяга, подобряване конструкцията на самолета и др. Работи се върху създаването на нови по-чисти горива. Особено внимание се обръща на водорода, който се счита за единствено приемливо гориво за супер звукови самолети. За намаляване на шума главното внимание е насочено към изпускателната уредба, като например звездообразно сопло, което раздробява струята и снижава до известна степен нивото на шума. Голямо внимание се отделя на шума около летищата, разположени близко до населени места. Затова изнасянето на летищата по-далеч от населените места е вариант за намаляване на шума край градовете.
  Нормите за допустимо ниво на шума са строги и зависят от максималната излетна маса на самолета. Например при излетна маса от 30т. ,допустимото ниво на шума при излитане и снижаване за кацане е 102 децибела, а при набиране на височина-92 децибела; при излетна маса 100т.- съответно 105 и 99 децибела; при300т.- 108д.
  Замърсяването на околната среда от водния транспорт става по два основни начина:
  - изхвърляне на вещества, получени при експлоатация на корабите;
  - изхвърляне на токсични отпадъци преди всичко на нефт и нефтопродукти при аварии.
  Бързото замърсяване на световния океан наложи да се вземат мерки за опазване на водите му.
  1. забрани се изхвърляне на замърсяващи отпадъци от корабите във вътрешните водоеми
  2. приеха се международни съглашения за прекратяване изхвърлянето от корабите на всякакви видове отпадъци видове отпадъци, изливане на нефт и замърсена с нефт вода в откритите морета и океани.
  3. разработване на нови конструкции кораби, гарантиращи запазването на нефта и неговите продукти дори при авария
  Важно значение за опазване на водите имат международните съглашения в рамките на Международната морска организация ИМО.
  През последните десетилетия се появиха нови видове замърсители, срещу които се налага да вземат мерки като например пластмасови, стъклени отпадъци и др. изхвърляни по бреговете на водоемите особено в населените места и курорти. Това налага въвеждането на строги санкции и глоби от страна на местните органи на властта с цел ограничаване на замърсяването на водите с твърди и течни отпадъци.
  Основна задача обаче пред съвременното общество остава възпитаването у хората на чувство на дълг към опазване на природните дадености и тяхното грижливо стопанисване. Земята е една за всички нас, нейните ресурси не са безкрайни затова тяхното рационално използване и съхранение е задължително условие за днешните и бъдещи поколения.

Правила за публикуване

 • Вие не можете да публикувате теми
 • Вие не можете да отговаряте в теми
 • Вие не можете да прикачвате файлове
 • Вие не можете да редактирате мненията си