Здравейте! За да не ви пързалят лични лекари и специалисти, не е зле да знаете правата си, както и къде да ги защитите, в случай че са нарушени.
По-надолу ще публикувам отделни отрязъци от Националния рамков договор, които ви касаят пряко като пациенти.
Пълният текст четете тук: http://www.rlkbs.com/files/14_11_200...-2008--bls.doc

Глава осма
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ
Чл. 25. (1) Изпълнителите на медицинска или дентална помощ нямат право да прилагат диагностични и лечебни методи, които:
1. не са утвърдени в медицинската практика, противоречат на медицинската наука и създават риск за здравето и живота на пациента;
2. водят до временна промяна в съзнанието без съгласието на пациента, с изключение на животозастрашаващите състояния, изискващи спешна намеса, и при невъзможност да се вземе писмено съгласие на съпруг/а, родители, настойници или попечители или други роднини по права линия, роднини по съребрена линия до втора степен включително, с изключение на обстоятелствата по реда на чл. 89, ал. 1 ЗЗ.
(2) На лицата, които възпрепятстват оказването на медицинска или дентална помощ, може да не се окаже такава, с изключение на състояния, застрашаващи живота им.
Чл. 26. (1) Изпълнителите на медицинска или дентална помощ се задължават да:
1. осигуряват договорената медицинска или дентална помощ и изпълняват правилата за добра медицинска практика съгласно условията на НРД;
2. предоставят медицинска или дентална помощ по вид и обем, съответстваща на договорената;
3. предписват лекарства, заплащани напълно или частично от НЗОК - с изключение на изпълнителите на болнична медицинска и болнична дентална помощ;
4. предписват лекарства по вид и количества, съобразени с изискванията на НРД и други действащи нормативни документи;
5. не изискват плащане или доплащане от осигуреното лице за дейност, която според договора се заплаща изцяло от НЗОК, с изключение на договорено в НРД заплащане или доплащане за дейности, консумативи, лекарства и такси;
8. не разпространяват данни, свързани с личността на ЗЗОЛ, станали им известни при или по повод оказване на медицинска или дентална помощ, освен в случаите, предвидени със закон;
9. изпълняват дейностите по диспансеризацията съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията и НРД;
10. предоставят на пациента ясна и достъпна информация за здравословното му състояние и методите за евентуалното му лечение.
(2) Достъпът на пациента до здравната информация по ал. 1 може да бъде ограничен при писмен отказ от негова страна.

Раздел II
Лекарствен списък на НЗОК и указания за работа с него

(3) Националната здравноосигурителна каса не заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, предписани и отпуснати на:
1. лица с прекъснати здравноосигурителни права на основание чл. 109, ал. 1 ЗЗО;
2. лица, които не се осигуряват при условията и по реда на чл. 40а, ал. 1 ЗЗО.
(4) В случай на хоспитализиране на ЗЗОЛ НЗОК не заплаща за периода на хоспитализацията лекарства, предписани от лекар или стоматолог от лечебно заведение за извънболнична помощ, необходими за:
1. основното заболяване, за което е хоспитализирано лицето;
2. новооткрито заболяване по време на стационарното лечение;
3. промяна на терапията, назначена от лекар в извънболничната помощ и заплащана от НЗОК, за придружаващи хронични заболявания.
(5) При осъществен временен избор на ОПЛ през съответния период на избора лекарствени продукти от лекарствения списък на НЗОК се предписват от ОПЛ, при който е осъществен временният избор.
(6) Лекарства от лекарствения списък на НЗОК се предписват на лица с непрекъснати здравноосигурителни права към датата на извършване на предписанието.
Чл. 38. (1) Лекарствените продукти се предписват само след извършен преглед, който се документира в амбулаторния лист и се удостоверява с подписа на ЗЗОЛ.
(2) Лекарят/стоматологът е длъжен да уведоми ЗЗОЛ, респ. негов родител, настойник или попечител, за вида на предписаните лекарствени продукти, тяхното действие, странични реакции, ред и начин на приемане, за сумата, която следва да заплати, ако лекарственият продукт се заплаща частично от НЗОК.
(2) Не се допуска за лечението на едно ЗЗОЛ едновременно предписване на лекарствени продукти, принадлежащи към едно и също международно непатентно наименование, за повече от едно заболяване (един МКБ-код), независимо от броя на издадените рецептурни бланки.
(3) Не се допуска едновременно предписване от ОПЛ и специалист на повече от три лекарствени продукта за едно заболяване (един МКБ-код), както и дублиране на предписанията в рамките на срока, за който са предписани лекарствата.
(4) Лекарствени продукти, заплащани от ЦУ на НЗОК и/или предписвани на протокол, както и такива, посочени в лекарствения списък, се изписват на отделна рецептурна бланка.
Чл. 40. Лекарят/стоматологът предписва лекарствените продукти от лекарствения списък на НЗОК на цели опаковки в количества и за срокове, определени в Наредба № 4 от 2001 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (ДВ, бр. 10 от 2001 г.).
Чл. 41. (1) В случай, че в лекарствения списък на НЗОК не фигурира лекарствен продукт в окончателна опаковка, съответстваща на индивидуалния месечен курс на лечение, лекарят/стоматологът предписва количества, достатъчни до следващо посещение, и записва срока, за който те са предписани.
(2) В случаите по ал. 1 лекарят/стоматологът има право да издава “Рецептурна бланка” (бл. МЗ-НЗОК № 5) преди изтичането на 30-дневния срок от предхождащото предписание в случаите, когато се налага изравняване на сроковете за предписване на лекарствата.
Чл. 42. (1) Лекарствените продукти, за които НЗОК напълно или частично заплаща, се предписват на “Рецептурна бланка” (бл. МЗ-НЗОК № 5).
(2) В рецептурната бланка лекарят/стоматологът задължително попълва вярно и четливо всички реквизити съгласно приложение № 4.
(3) В случаите на заместване на един лекар/стоматолог от друг заместникът, издал рецептурната бланка, попълва личните си данни, полага подпис и поставя личен печат.
(4) При предписване на лекарства на хронично болни лица в амбулаторния лист се вписва номерът на рецептурната книжка на хронично болния.
(5) Третият екземпляр от рецептурната бланка може да се прикрепи към амбулаторния лист и се съхранява от издалия рецептата лекар/стоматолог на подходящо място.
(7) При издаване на рецептурна бланка за предписване на лекарства за лечение на хронични заболявания лекарят/стоматологът задължително вписва назначената терапия и в рецептурната книжка на хронично болния, като следи за спазването на изискванията по чл. 39, ал. 2 и 3.
Чл. 47. Рецептата не се изпълнява в аптеката и се връща на приносителя й, когато:
1. не съдържа всички реквизити по чл. 42, ал. 2;
2. срокът й на валидност е изтекъл;
3. има несъответствие между предписания брой опаковки лекарство и определената доза на прием и другите общи изисквания по предписване на лекарството;
4. предписаният лекарствен продукт не е включен в лекарствения списък на НЗОК или не е изписан по реда на чл. 56, ал. 2 ЗЗО;
5. не се представя рецептурната книжка за лечение на хронично болния или документи по чл. 62, ал. 3;
6. съдържа несъществуващи и/или несъответстващи кодове на лекарства и МКБ-кодове;
7. съдържа превишени дози, срещу които няма подпис на лекаря в случаите на чл. 7, ал. 1, т. 3 от Наредба № 4 от 2001 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти; заличени и/или задраскани данни;
8. лицето, на което са предписани лекарствата, е с прекъснати здравноосигурителни права, считано към датата на изпълнение на рецептата.

За лицата с непрекъснати здравноосигурителни права, подадени като такива от РЗОК в периода, определен в ал. 1, т. 2 и ал. 3, т. 2, могат да се назначават всички видове медицински дейности в НРД, вкл. изписване и отпускане на лекарства и болнично лечение, като същите се изпълняват от ИМП и аптеките и заплащат от НЗОК в срока на валидност на съответните направления и рецепти, независимо от промяната в здравноосигурителния статус в периода от издаването на направлението /рецептата/ и изпълнението им.

Общопрактикуващият лекар оказва ПИМП в обхват съгласно Наредба № 40 от 2004 г. за основния пакет здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, на:
1. здравноосигурени лица, записани в регистрите им;
2. здравноосигурени лица, временно пребиваващи за срок от един до пет месец извън здравния район, в който са избрали общопрактикуващ лекар - срещу представяне на здравноосигурителна книжка.
(2) Общопрактикуващият лекар оказва медицинска помощ при условията и по реда на НРД и на ЗЗОЛ от друг здравен район, обърнали се към изпълнител на ПИМП инцидентно по повод на медицински проблем.

(5) Общопрактикуващият лекар е длъжен да:
8. излага на видно място в амбулаторията си списък на категории лица, освободени от потребителска такса, съгласно чл. 37 ЗЗО;
9. оказва спешна медицинска помощ на всеки пациент независимо от неговата регистрация и местоживеене, когато такава е потърсена от него, до идване на екип на спешна помощ;
Чл. 117. Общопрактикуващият лекар създава и съхранява здравно досие на пациентите, което съдържа:
1. амбулаторни листове от извършени от него прегледи и дейности;
2. амбулаторни листове от специалисти;
3. резултати от извършени медико-диагностични дейности и изследвания и направление за МДД (бланка МЗ-НЗОК № 4);
4. издадени рецепти от ОПЛ;
5. копие от протоколи за лекарства;
6. епикриза от проведено болнично лечение;
7. диспансерно досие - за всяко диспансеризирано от него ЗЗОЛ, което съдържа документите по т. 1 - 6 за заболяванията, за които е диспансеризиран;
8. карта за профилактика на бременността съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.
Чл. 118. (1) Наред с първичните документи за работа с НЗОК ОПЛ издава и/или заверява и следните документи на записаните в неговия регистър ЗЗОЛ:
1. извлечение (копие или етапна епикриза) от здравното досие на ЗЗОЛ, осъществили правото си на избор на друг ОПЛ;
2. извлечение (копие или етапна епикриза) от здравното досие на наборници, подлежащи на първоначален медицински преглед и за явяване пред наборна комисия, след представено от тях известие от военното окръжие;
3. медицинско направление за балнеосанаториално лечение;
4. медицинско направление за превозване на починал в друго населено място;
5. медицинско направление за социални грижи;
6. препис от медицинско досие за съда и прокуратурата;
7. талон за здравословното състояние и талон за проведени профилактични прегледи на деца и ученици до здравните кабинети в детски заведения и училища;
8. болничен лист за временна неработоспособност или предписание за трудоустрояване;
9. медицинско свидетелство за постъпване на работа;
10. направление за хоспис;
11. медицинско свидетелство за приемане в детски и учебни заведения;
12. медицински свидетелства на участници в спортни състезания;
13. медицинско удостоверение за детски и учебни заведения при отсъствие по медицински показания;
14. съобщение до ЕСГРАОН за смърт;
15. медицинска бележка на дете (ученик), че не е в контакт със заразно болни;
16. медицинско свидетелство за осиновяване на дете;
17. медицинско свидетелство за сключване на граждански брак;
18. здравна книжка на работещите в детски и хранителни заведения.
(2) При необходимост от скъпо струващи лекарства и лечение по реда на чл. 78 ЗЗО ОПЛ съдейства за комплектоване на необходимите документи за извършване на експертизи.
(3) Общопрактикуващият лекар попълва рецептурната книжка на хронично болен за заболявания по приложение № 10.
Чл. 119. (1) За осигуряване необходимостта от специализирана извънболнична медицинска помощ общопрактикуващият лекар издава медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение в следните случаи:
1. при необходимост от консултативен преглед;
2. при заболявания и проблеми, изискващи специализирани диагностични дейности;
3. за оценка на здравословното състояние;
4. при провеждането на профилактични и диспансерни прегледи по реда на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията;
5. за изпълнение на предхоспитализационен минимум;
6. при необходимост от физиотерапия.
(2) В случаите по ал. 1 ОПЛ подготвя необходимите документи.
(3) В медицинското направление за консултация задължително се посочва конкретното искане към специалиста.
(4) Общопрактикуващият лекар разполага с определен брой медицински направления за консултация или за провеждане на съвместно лечение, медицински направления за високоспециализирани дейности (само за пакет “Анестезиология и интензивно лечение”), направления за медико-диагностични изследвания съобразно регулативните стандарти и потребностите на осигурените лица.
(5) Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение със специалист и направление за медико-диагностична дейност може да издава и лекар, който е назначен да обслужва следните категории лица:
1. военнослужещите на наборна военна служба;
2. задържани под стража или лишени от свобода;
3. малолетни и непълнолетни, настанени в домове за деца и юноши;
4. настанените в домове за медико-социални услуги.
Чл. 120. (1) Общопрактикуващият лекар насочва за хоспитализация ЗЗОЛ, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ.
(2) Общопрактикуващият лекар подготвя пациента с необходимите документи, изследвания и консултации за планова хоспитализация съгласно изискванията по приложение № 14. Резултатите от проведените изследвания и консултации се прилагат към направлението за хоспитализация.
(3) Отказ от болнично лечение се заявява пред ОПЛ лично или чрез родител/настойник/попечител. Отказът се заявява писмено в амбулаторния лист, а при фактическа невъзможност за писмено заявление - в присъствие на двама свидетели, които удостоверяват това с подписите си в амбулаторния лист.(4) След изписване на пациента от лечебно заведение за болнична помощ или диспансер ОПЛ получава екземпляр от епикризата или копие от нея, която прилага към здравното му досие.

Условия и ред за оказване на СИМП
(3) Медицинското направление за консултация или провеждане на съвместно лечение може да се ползва до 30 календарни дни от издаването му. Срокът за извършване на вторични прегледи от изпълнител на СИМП е до 30 календарни дни от датата на извършване на първичния преглед.
(4) Медицинското направление за медико-диагностични изследвания може да се използва до 30 календарни дни от издаването му.
(5) В срок до 30 календарни дни от издаването на медицинското направление за ВСМДИ и ВСМД ЗЗОЛ е длъжно да избере лечебно заведение и уговори ден и час за извършване на изследванията.
(6) Високоспециализирана дейност се извършва от специалиста и на основание медицинското направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение (бл. МЗ-НЗОК № 3), след преценка на необходимостта от ВСМД. В този случай специалистът, извършил ВСМД, попълва медицинското направление за ВСМД (бл. МЗ-НЗОК № 3 А), без да се попълва името на изпращащ специалист и амбулаторен лист за извършената дейност с интерпретация на резултатите от нея.
(7) Здравноосигуреното лице може да избере лечебно заведение за СИМП, сключило договор с НЗОК. Специалистът определя ден и час за консултация.
( Пряк /безотказен/ достъп на ЗЗОЛ до специалист имат:
- деца до 14 г. възраст – до педиатър;
- бременни – до специалист по АГ и репродуктивна медицина.

Специалистът извършва дейност и издава следните документи:
1. медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение;
2. медицинско направление за ВСМД;
3. направление за медико-диагностична дейност;
4. направление за хоспитализация;
5. болничен лист за временна неработоспособност;
6. съобщения за смърт;
7. рецепти;
8. протоколи (приложение № 4);
9. бързи известия за инфекциозно заболяване и за задължително съобщаване за злокачествено образувание;
10. талон за ЛКК;
11. карта за профилактика на бременността за бременни и бременни с риск (за специалист по “Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина”);
12. картон за физиотерапевтичните процедури (специалист по физикална и рехабилитационна медицина).

Чл. 135. (1) За медико-диагностични дейности, при които в лабораторията се взема биологичен материал, съответният изпълнител може да определи цена за вземане на биологичен материал, като сумата се заплаща от ЗЗОЛ. Цената се определя от изпълнителя, като за изследвания, договорени в НРД, не може да бъде по-висока от 2 лв.
(2) За едно посещение в медико-диагностичната лаборатория се плаща цена, определена по реда на ал. 1, независимо от броя на изследванията.
(3) В случай че ЗЗОЛ заплаща цена за вземане на биологичен материал по ал. 1, лечебното заведение не може да изисква от него за изследвания в същата лаборатория такса по чл. 37, ал. 1, т. 1 ЗЗО.
(5) От заплащане за вземане на биологичен материал по ал. 1 се освобождават лицата без доходи, настанени в домове за деца и юноши, домове за деца от предучилищна възраст и домове за социални грижи.
Заплащане за специализирана извънболнична медицинска помощ
Чл. 146. Националната здравноосигурителна каса заплаща по различен ред договорената и извършената дейност за следните дейности от основния пакет СИМП съгласно Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК:
1. общомедицински и специализирани медицински дейности по: “Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина”, “Вътрешни болести”, “Гастроентерология”, “Гръдна хирургия”, “Детски болести”, “Ендокринология и болести на обмяната”, “Детска ендокринология и болести на обмяната”, “Инфекциозни болести”, “Кардиология”, “Детска кардиология”, “Клинична алергология”, “Детска клинична алергология”, “Клинична токсикология”, “Клинична хематология”, “Кожни и венерически болести”, “Неврохирургия”, “Нервни болести”, “Нефрология”, “Онкология”, “Ортопедия и травматология”, “Очни болести”, “Пневмология и фтизиатрия”, “Детска пневмология и фтизиатрия”, “Психиатрия”, “Детска психиатрия”, “Ревматология”, “Детска ревматология”, “Съдова хирургия”, “Оториноларингология”, “Урология”, “Хирургия”, “Медицинска паразитология”;
2. специализирана извънболнична медицинска помощ, оказвана на:
а) задължително здравноосигурени лица от 0 до 14 години от лекар-специалист с придобита специалност по “Детски болести” и педиатър с придобита профилна педиатрична специалност по повод на остри състояния и профилактика по реда на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията;
б) задължително здравноосигурени лица от лекар-специалист с придобита специалност по “Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина”, извършващ наблюдение на бременността съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните преглед и диспансеризацията;
3. общомедицински и специализирани медицински дейности съгласно основен пакет по “Физиотерапия и рехабилитация”;
4. специализирана извънболнична медицинска помощ по диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията и Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК за заболявания съгласно приложение № 9;
5. високоспециализирани дейности съгласно Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК;
6. специализирани и/или високоспециализирани медико-диагностични дейности по пакети: “Вирусология”, “Имунология”, “Клинична лаборатория”, “Клинична микробиология”, “Медицинска паразитология”, “Имунохематология”, “Обща и клинична патология” и “Рентгенология” съгласно Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК;
7. високоспециализираните и скъпоструващите медико-диагностични изследвания, свързани с процеса на медицинската експертиза на работоспособността, по искане на ТЕЛК и НЕЛК, които се финансират от НЗОК съгласно чл. 107, ал. 2 ЗЗ;
При изписване на пациента в лечебното заведение за БП се изготвя епикриза съгласно чл. 24, ал. 1 от Наредба № 29 от 1999 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи, като:
1. първият екземпляр от епикризата се предоставя срещу подпис в история на заболяване на пациента или на членовете на семейството му, или на придружаващите го лица;
2. вторият екземпляр от епикризата се оформя и изпраща чрез пациента или чрез членовете на семейството му или чрез придружаващите го лица на ОПЛ;
3. копие от епикризата се прилага към историята на заболяването на пациента и се съхранява в лечебното заведение.
(2) При необходимост се издава ново копие от епикризата по цени, утвърдени от лечебното заведение.
(3) Епикризата има срок на валидност 6 месеца.
(4) Изследвания, резултатът от които се получава след изписването на пациента, се предоставят при поискване в писмен вид лично или на членове на семейството или на упълномощени от пациента лица.
Чл. 191. Броят на пролежаните леглодни се изчислява, като денят на постъпване и денят на изписване се броят за един леглоден, а всеки ден между тях се брои като пролежан.

Важна тема!
krem4et0