Здравей!
Имам нужда от помощ!
Дадоха ми да направя курсова задача по информатика, но аз си нямам представа какво трябва да правя...
Ако можеш да ми помогнеш, ще ти бъда изключително задължена! Много ми е важно!
Ето я и самата СЛОЖНА за мен задача:


Съставете програмна система за съхранение и обработка на резултатите от проведените
матури (зрелостни изпити) при завършване на средно образование. Всеки завършващ ученик
трябва да се яви на задължителна матура по български език и литература. Освен това трябва да
избере матура по поне един друг предмет. Данните за проведените матури са следните: име на
ученик (знаков низ с дължина до 40 знака, съдържащ име, презиме и фамилия разделени с точно
по един интервал), служебен уникален номер (знаков низ с дължина 10 знака), училище (знаков
низ с дължина до 50 знака), населено място (знаков низ с дължина до 40 знака), предмет (знаков
низ с дължина до 30 знака, съдържащ редовни букви на кирилица), оценката получена на изпита
по този предмет (реално число с два знака в дробната част). За един ученик могат да бъдат
въведени данни за няколко изпита.
1. Създайте структура за съхранение на информацията от проведените изпити. Въведете и
контролирайте цяло неотрицателно число N, определящо броя на наличните оценки от
проведените матури. След това въведете данните за учениците и получените от тях оценки.
Контролирайте коректността на данните: за един ученик (определен от служебния му номер) не
трябва да се въвежда оценка за един и същи предмет няколко пъти.
2. Изведете списък с оценките за всички ученици, съдържащ служебен номер, име на
ученика (името да се отпечата във вида: фамилия и инициали на името и презимето, пр.: “Иван
Петров Димитров” да стане “Димитров И. П.”), населено място, предмет и оценка (с точност до
два знака в дробната част). Списъкът трябва да бъде подреден в нарастващ ред по служебния
номер. Полетата да бъдат разделени със запетая последвана от интервал, а накрая на реда да има
точка и запетая (’;’). Пример:
0000000001, Димитров И. П., Пловдив, математика, 6.00;
3. Въведете име на предмет и изведете списък на всички ученици имащи оценка по този
предмет, подреден по намаляване на оценките, а учениците с равни оценки да бъдат подредени
по азбучен ред. За всеки ученик да се изведат име, училище, населено място, оценката по
предмета и средна оценка на ученика от всичките му зрелостни изпити. Средната оценка да бъде
отпечатана с точност до два знака в дробната част.
Указание към задачата.
При решаване на задачата по програмиране трябва:
а) да се опише словесно използваният алгоритъм;
б) да се опише на хартия решението на задачата C++
в) да се коментира написаният текст на програмата като се посочи предназначението на
основните променливи и структури от данни, и използваните функции.