Темите са писани от ПРОФЕСОРИ, преподаващи в два от медицинските университети в страната, част от ПРОВЕРЯВАщАТА КОМИСИЯ!
Тази година с тях изкарах две отлични оценки: биология - отличен 5,57 / химия - отличен 5,82. Успехът е гарантиран!!!

КОМПЛЕКТЪТ включва:

- ТЕМИ ПО БИОЛОГИЯ: развити теми от материала в 8,9 и 10 клас, с придружаващи ги задължителни схеми, таблици и графики. Съобразени с изискванията на медицинските университети. Темите са 63 на брой.

- ТЕМИ ПО ХИМИЯ: развити теми по неорганична (18 теми) и органична химия (12 теми), като към органичната химия има няколко допълнителни теми:
1. Получаване на алкани, алкени, алкини, арени.
2. Получаване на халогенопроизводни, хидроксилнипроизводни, карбонилнипроизводни, карбоксилнипроизводни, амини. 3. Производни на карбоксилни киселини.
4. Получаване на мазнини, аминокиселини и въглехидрати.
5. Сравнително разглеждане на монозахариди, дизахариди и полизахариди.

- Най-често падащите се ЗАДАчИ по органична и неорганична химия.
- Могат да се закупят и отделни теми

ЦЕНИ:
- Пълен комплект БИОЛОГИЯ - 50 ЛВ
- Пълен комплект ХИМИЯ 100 ЛВ
- ЗАЕДНО - 140 ЛВ

ЗА КОНТАКТИ:
Скайп: The_avalanche_666
Тел: 0889017717