.
Затворена тема
Резултати от 1 до 8 от общо 8
 1. #1
  Мега фен Аватара на kalpazanka
  Регистриран на
  Jan 2007
  Град
  пространството на Дисе
  Мнения
  15 777

  Права на ЗЗОЛ. Къде да сигнализираме, ако са нарушени?...

  Здравейте! За да не ви пързалят лични лекари и специалисти, не е зле да знаете правата си, както и къде да ги защитите, в случай че са нарушени.
  По-надолу ще публикувам отделни отрязъци от Националния рамков договор, които ви касаят пряко като пациенти.
  Пълният текст четете тук: http://www.rlkbs.com/files/14_11_200...-2008--bls.doc

  Глава осма
  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ
  Чл. 25. (1) Изпълнителите на медицинска или дентална помощ нямат право да прилагат диагностични и лечебни методи, които:
  1. не са утвърдени в медицинската практика, противоречат на медицинската наука и създават риск за здравето и живота на пациента;
  2. водят до временна промяна в съзнанието без съгласието на пациента, с изключение на животозастрашаващите състояния, изискващи спешна намеса, и при невъзможност да се вземе писмено съгласие на съпруг/а, родители, настойници или попечители или други роднини по права линия, роднини по съребрена линия до втора степен включително, с изключение на обстоятелствата по реда на чл. 89, ал. 1 ЗЗ.
  (2) На лицата, които възпрепятстват оказването на медицинска или дентална помощ, може да не се окаже такава, с изключение на състояния, застрашаващи живота им.
  Чл. 26. (1) Изпълнителите на медицинска или дентална помощ се задължават да:
  1. осигуряват договорената медицинска или дентална помощ и изпълняват правилата за добра медицинска практика съгласно условията на НРД;
  2. предоставят медицинска или дентална помощ по вид и обем, съответстваща на договорената;
  3. предписват лекарства, заплащани напълно или частично от НЗОК - с изключение на изпълнителите на болнична медицинска и болнична дентална помощ;
  4. предписват лекарства по вид и количества, съобразени с изискванията на НРД и други действащи нормативни документи;
  5. не изискват плащане или доплащане от осигуреното лице за дейност, която според договора се заплаща изцяло от НЗОК, с изключение на договорено в НРД заплащане или доплащане за дейности, консумативи, лекарства и такси;
  8. не разпространяват данни, свързани с личността на ЗЗОЛ, станали им известни при или по повод оказване на медицинска или дентална помощ, освен в случаите, предвидени със закон;
  9. изпълняват дейностите по диспансеризацията съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията и НРД;
  10. предоставят на пациента ясна и достъпна информация за здравословното му състояние и методите за евентуалното му лечение.
  (2) Достъпът на пациента до здравната информация по ал. 1 може да бъде ограничен при писмен отказ от негова страна.

  Раздел II
  Лекарствен списък на НЗОК и указания за работа с него

  (3) Националната здравноосигурителна каса не заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, предписани и отпуснати на:
  1. лица с прекъснати здравноосигурителни права на основание чл. 109, ал. 1 ЗЗО;
  2. лица, които не се осигуряват при условията и по реда на чл. 40а, ал. 1 ЗЗО.
  (4) В случай на хоспитализиране на ЗЗОЛ НЗОК не заплаща за периода на хоспитализацията лекарства, предписани от лекар или стоматолог от лечебно заведение за извънболнична помощ, необходими за:
  1. основното заболяване, за което е хоспитализирано лицето;
  2. новооткрито заболяване по време на стационарното лечение;
  3. промяна на терапията, назначена от лекар в извънболничната помощ и заплащана от НЗОК, за придружаващи хронични заболявания.
  (5) При осъществен временен избор на ОПЛ през съответния период на избора лекарствени продукти от лекарствения списък на НЗОК се предписват от ОПЛ, при който е осъществен временният избор.
  (6) Лекарства от лекарствения списък на НЗОК се предписват на лица с непрекъснати здравноосигурителни права към датата на извършване на предписанието.
  Чл. 38. (1) Лекарствените продукти се предписват само след извършен преглед, който се документира в амбулаторния лист и се удостоверява с подписа на ЗЗОЛ.
  (2) Лекарят/стоматологът е длъжен да уведоми ЗЗОЛ, респ. негов родител, настойник или попечител, за вида на предписаните лекарствени продукти, тяхното действие, странични реакции, ред и начин на приемане, за сумата, която следва да заплати, ако лекарственият продукт се заплаща частично от НЗОК.
  (2) Не се допуска за лечението на едно ЗЗОЛ едновременно предписване на лекарствени продукти, принадлежащи към едно и също международно непатентно наименование, за повече от едно заболяване (един МКБ-код), независимо от броя на издадените рецептурни бланки.
  (3) Не се допуска едновременно предписване от ОПЛ и специалист на повече от три лекарствени продукта за едно заболяване (един МКБ-код), както и дублиране на предписанията в рамките на срока, за който са предписани лекарствата.
  (4) Лекарствени продукти, заплащани от ЦУ на НЗОК и/или предписвани на протокол, както и такива, посочени в лекарствения списък, се изписват на отделна рецептурна бланка.
  Чл. 40. Лекарят/стоматологът предписва лекарствените продукти от лекарствения списък на НЗОК на цели опаковки в количества и за срокове, определени в Наредба № 4 от 2001 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (ДВ, бр. 10 от 2001 г.).
  Чл. 41. (1) В случай, че в лекарствения списък на НЗОК не фигурира лекарствен продукт в окончателна опаковка, съответстваща на индивидуалния месечен курс на лечение, лекарят/стоматологът предписва количества, достатъчни до следващо посещение, и записва срока, за който те са предписани.
  (2) В случаите по ал. 1 лекарят/стоматологът има право да издава “Рецептурна бланка” (бл. МЗ-НЗОК № 5) преди изтичането на 30-дневния срок от предхождащото предписание в случаите, когато се налага изравняване на сроковете за предписване на лекарствата.
  Чл. 42. (1) Лекарствените продукти, за които НЗОК напълно или частично заплаща, се предписват на “Рецептурна бланка” (бл. МЗ-НЗОК № 5).
  (2) В рецептурната бланка лекарят/стоматологът задължително попълва вярно и четливо всички реквизити съгласно приложение № 4.
  (3) В случаите на заместване на един лекар/стоматолог от друг заместникът, издал рецептурната бланка, попълва личните си данни, полага подпис и поставя личен печат.
  (4) При предписване на лекарства на хронично болни лица в амбулаторния лист се вписва номерът на рецептурната книжка на хронично болния.
  (5) Третият екземпляр от рецептурната бланка може да се прикрепи към амбулаторния лист и се съхранява от издалия рецептата лекар/стоматолог на подходящо място.
  (7) При издаване на рецептурна бланка за предписване на лекарства за лечение на хронични заболявания лекарят/стоматологът задължително вписва назначената терапия и в рецептурната книжка на хронично болния, като следи за спазването на изискванията по чл. 39, ал. 2 и 3.
  Чл. 47. Рецептата не се изпълнява в аптеката и се връща на приносителя й, когато:
  1. не съдържа всички реквизити по чл. 42, ал. 2;
  2. срокът й на валидност е изтекъл;
  3. има несъответствие между предписания брой опаковки лекарство и определената доза на прием и другите общи изисквания по предписване на лекарството;
  4. предписаният лекарствен продукт не е включен в лекарствения списък на НЗОК или не е изписан по реда на чл. 56, ал. 2 ЗЗО;
  5. не се представя рецептурната книжка за лечение на хронично болния или документи по чл. 62, ал. 3;
  6. съдържа несъществуващи и/или несъответстващи кодове на лекарства и МКБ-кодове;
  7. съдържа превишени дози, срещу които няма подпис на лекаря в случаите на чл. 7, ал. 1, т. 3 от Наредба № 4 от 2001 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти; заличени и/или задраскани данни;
  8. лицето, на което са предписани лекарствата, е с прекъснати здравноосигурителни права, считано към датата на изпълнение на рецептата.

  За лицата с непрекъснати здравноосигурителни права, подадени като такива от РЗОК в периода, определен в ал. 1, т. 2 и ал. 3, т. 2, могат да се назначават всички видове медицински дейности в НРД, вкл. изписване и отпускане на лекарства и болнично лечение, като същите се изпълняват от ИМП и аптеките и заплащат от НЗОК в срока на валидност на съответните направления и рецепти, независимо от промяната в здравноосигурителния статус в периода от издаването на направлението /рецептата/ и изпълнението им.

  Общопрактикуващият лекар оказва ПИМП в обхват съгласно Наредба № 40 от 2004 г. за основния пакет здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, на:
  1. здравноосигурени лица, записани в регистрите им;
  2. здравноосигурени лица, временно пребиваващи за срок от един до пет месец извън здравния район, в който са избрали общопрактикуващ лекар - срещу представяне на здравноосигурителна книжка.
  (2) Общопрактикуващият лекар оказва медицинска помощ при условията и по реда на НРД и на ЗЗОЛ от друг здравен район, обърнали се към изпълнител на ПИМП инцидентно по повод на медицински проблем.

  (5) Общопрактикуващият лекар е длъжен да:
  8. излага на видно място в амбулаторията си списък на категории лица, освободени от потребителска такса, съгласно чл. 37 ЗЗО;
  9. оказва спешна медицинска помощ на всеки пациент независимо от неговата регистрация и местоживеене, когато такава е потърсена от него, до идване на екип на спешна помощ;
  Чл. 117. Общопрактикуващият лекар създава и съхранява здравно досие на пациентите, което съдържа:
  1. амбулаторни листове от извършени от него прегледи и дейности;
  2. амбулаторни листове от специалисти;
  3. резултати от извършени медико-диагностични дейности и изследвания и направление за МДД (бланка МЗ-НЗОК № 4);
  4. издадени рецепти от ОПЛ;
  5. копие от протоколи за лекарства;
  6. епикриза от проведено болнично лечение;
  7. диспансерно досие - за всяко диспансеризирано от него ЗЗОЛ, което съдържа документите по т. 1 - 6 за заболяванията, за които е диспансеризиран;
  8. карта за профилактика на бременността съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.
  Чл. 118. (1) Наред с първичните документи за работа с НЗОК ОПЛ издава и/или заверява и следните документи на записаните в неговия регистър ЗЗОЛ:
  1. извлечение (копие или етапна епикриза) от здравното досие на ЗЗОЛ, осъществили правото си на избор на друг ОПЛ;
  2. извлечение (копие или етапна епикриза) от здравното досие на наборници, подлежащи на първоначален медицински преглед и за явяване пред наборна комисия, след представено от тях известие от военното окръжие;
  3. медицинско направление за балнеосанаториално лечение;
  4. медицинско направление за превозване на починал в друго населено място;
  5. медицинско направление за социални грижи;
  6. препис от медицинско досие за съда и прокуратурата;
  7. талон за здравословното състояние и талон за проведени профилактични прегледи на деца и ученици до здравните кабинети в детски заведения и училища;
  8. болничен лист за временна неработоспособност или предписание за трудоустрояване;
  9. медицинско свидетелство за постъпване на работа;
  10. направление за хоспис;
  11. медицинско свидетелство за приемане в детски и учебни заведения;
  12. медицински свидетелства на участници в спортни състезания;
  13. медицинско удостоверение за детски и учебни заведения при отсъствие по медицински показания;
  14. съобщение до ЕСГРАОН за смърт;
  15. медицинска бележка на дете (ученик), че не е в контакт със заразно болни;
  16. медицинско свидетелство за осиновяване на дете;
  17. медицинско свидетелство за сключване на граждански брак;
  18. здравна книжка на работещите в детски и хранителни заведения.
  (2) При необходимост от скъпо струващи лекарства и лечение по реда на чл. 78 ЗЗО ОПЛ съдейства за комплектоване на необходимите документи за извършване на експертизи.
  (3) Общопрактикуващият лекар попълва рецептурната книжка на хронично болен за заболявания по приложение № 10.
  Чл. 119. (1) За осигуряване необходимостта от специализирана извънболнична медицинска помощ общопрактикуващият лекар издава медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение в следните случаи:
  1. при необходимост от консултативен преглед;
  2. при заболявания и проблеми, изискващи специализирани диагностични дейности;
  3. за оценка на здравословното състояние;
  4. при провеждането на профилактични и диспансерни прегледи по реда на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията;
  5. за изпълнение на предхоспитализационен минимум;
  6. при необходимост от физиотерапия.
  (2) В случаите по ал. 1 ОПЛ подготвя необходимите документи.
  (3) В медицинското направление за консултация задължително се посочва конкретното искане към специалиста.
  (4) Общопрактикуващият лекар разполага с определен брой медицински направления за консултация или за провеждане на съвместно лечение, медицински направления за високоспециализирани дейности (само за пакет “Анестезиология и интензивно лечение”), направления за медико-диагностични изследвания съобразно регулативните стандарти и потребностите на осигурените лица.
  (5) Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение със специалист и направление за медико-диагностична дейност може да издава и лекар, който е назначен да обслужва следните категории лица:
  1. военнослужещите на наборна военна служба;
  2. задържани под стража или лишени от свобода;
  3. малолетни и непълнолетни, настанени в домове за деца и юноши;
  4. настанените в домове за медико-социални услуги.
  Чл. 120. (1) Общопрактикуващият лекар насочва за хоспитализация ЗЗОЛ, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ.
  (2) Общопрактикуващият лекар подготвя пациента с необходимите документи, изследвания и консултации за планова хоспитализация съгласно изискванията по приложение № 14. Резултатите от проведените изследвания и консултации се прилагат към направлението за хоспитализация.
  (3) Отказ от болнично лечение се заявява пред ОПЛ лично или чрез родител/настойник/попечител. Отказът се заявява писмено в амбулаторния лист, а при фактическа невъзможност за писмено заявление - в присъствие на двама свидетели, които удостоверяват това с подписите си в амбулаторния лист.(4) След изписване на пациента от лечебно заведение за болнична помощ или диспансер ОПЛ получава екземпляр от епикризата или копие от нея, която прилага към здравното му досие.

  Условия и ред за оказване на СИМП
  (3) Медицинското направление за консултация или провеждане на съвместно лечение може да се ползва до 30 календарни дни от издаването му. Срокът за извършване на вторични прегледи от изпълнител на СИМП е до 30 календарни дни от датата на извършване на първичния преглед.
  (4) Медицинското направление за медико-диагностични изследвания може да се използва до 30 календарни дни от издаването му.
  (5) В срок до 30 календарни дни от издаването на медицинското направление за ВСМДИ и ВСМД ЗЗОЛ е длъжно да избере лечебно заведение и уговори ден и час за извършване на изследванията.
  (6) Високоспециализирана дейност се извършва от специалиста и на основание медицинското направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение (бл. МЗ-НЗОК № 3), след преценка на необходимостта от ВСМД. В този случай специалистът, извършил ВСМД, попълва медицинското направление за ВСМД (бл. МЗ-НЗОК № 3 А), без да се попълва името на изпращащ специалист и амбулаторен лист за извършената дейност с интерпретация на резултатите от нея.
  (7) Здравноосигуреното лице може да избере лечебно заведение за СИМП, сключило договор с НЗОК. Специалистът определя ден и час за консултация.
  ( Пряк /безотказен/ достъп на ЗЗОЛ до специалист имат:
  - деца до 14 г. възраст – до педиатър;
  - бременни – до специалист по АГ и репродуктивна медицина.

  Специалистът извършва дейност и издава следните документи:
  1. медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение;
  2. медицинско направление за ВСМД;
  3. направление за медико-диагностична дейност;
  4. направление за хоспитализация;
  5. болничен лист за временна неработоспособност;
  6. съобщения за смърт;
  7. рецепти;
  8. протоколи (приложение № 4);
  9. бързи известия за инфекциозно заболяване и за задължително съобщаване за злокачествено образувание;
  10. талон за ЛКК;
  11. карта за профилактика на бременността за бременни и бременни с риск (за специалист по “Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина”);
  12. картон за физиотерапевтичните процедури (специалист по физикална и рехабилитационна медицина).

  Чл. 135. (1) За медико-диагностични дейности, при които в лабораторията се взема биологичен материал, съответният изпълнител може да определи цена за вземане на биологичен материал, като сумата се заплаща от ЗЗОЛ. Цената се определя от изпълнителя, като за изследвания, договорени в НРД, не може да бъде по-висока от 2 лв.
  (2) За едно посещение в медико-диагностичната лаборатория се плаща цена, определена по реда на ал. 1, независимо от броя на изследванията.
  (3) В случай че ЗЗОЛ заплаща цена за вземане на биологичен материал по ал. 1, лечебното заведение не може да изисква от него за изследвания в същата лаборатория такса по чл. 37, ал. 1, т. 1 ЗЗО.
  (5) От заплащане за вземане на биологичен материал по ал. 1 се освобождават лицата без доходи, настанени в домове за деца и юноши, домове за деца от предучилищна възраст и домове за социални грижи.
  Заплащане за специализирана извънболнична медицинска помощ
  Чл. 146. Националната здравноосигурителна каса заплаща по различен ред договорената и извършената дейност за следните дейности от основния пакет СИМП съгласно Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК:
  1. общомедицински и специализирани медицински дейности по: “Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина”, “Вътрешни болести”, “Гастроентерология”, “Гръдна хирургия”, “Детски болести”, “Ендокринология и болести на обмяната”, “Детска ендокринология и болести на обмяната”, “Инфекциозни болести”, “Кардиология”, “Детска кардиология”, “Клинична алергология”, “Детска клинична алергология”, “Клинична токсикология”, “Клинична хематология”, “Кожни и венерически болести”, “Неврохирургия”, “Нервни болести”, “Нефрология”, “Онкология”, “Ортопедия и травматология”, “Очни болести”, “Пневмология и фтизиатрия”, “Детска пневмология и фтизиатрия”, “Психиатрия”, “Детска психиатрия”, “Ревматология”, “Детска ревматология”, “Съдова хирургия”, “Оториноларингология”, “Урология”, “Хирургия”, “Медицинска паразитология”;
  2. специализирана извънболнична медицинска помощ, оказвана на:
  а) задължително здравноосигурени лица от 0 до 14 години от лекар-специалист с придобита специалност по “Детски болести” и педиатър с придобита профилна педиатрична специалност по повод на остри състояния и профилактика по реда на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията;
  б) задължително здравноосигурени лица от лекар-специалист с придобита специалност по “Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина”, извършващ наблюдение на бременността съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните преглед и диспансеризацията;
  3. общомедицински и специализирани медицински дейности съгласно основен пакет по “Физиотерапия и рехабилитация”;
  4. специализирана извънболнична медицинска помощ по диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията и Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК за заболявания съгласно приложение № 9;
  5. високоспециализирани дейности съгласно Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК;
  6. специализирани и/или високоспециализирани медико-диагностични дейности по пакети: “Вирусология”, “Имунология”, “Клинична лаборатория”, “Клинична микробиология”, “Медицинска паразитология”, “Имунохематология”, “Обща и клинична патология” и “Рентгенология” съгласно Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК;
  7. високоспециализираните и скъпоструващите медико-диагностични изследвания, свързани с процеса на медицинската експертиза на работоспособността, по искане на ТЕЛК и НЕЛК, които се финансират от НЗОК съгласно чл. 107, ал. 2 ЗЗ;
  При изписване на пациента в лечебното заведение за БП се изготвя епикриза съгласно чл. 24, ал. 1 от Наредба № 29 от 1999 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи, като:
  1. първият екземпляр от епикризата се предоставя срещу подпис в история на заболяване на пациента или на членовете на семейството му, или на придружаващите го лица;
  2. вторият екземпляр от епикризата се оформя и изпраща чрез пациента или чрез членовете на семейството му или чрез придружаващите го лица на ОПЛ;
  3. копие от епикризата се прилага към историята на заболяването на пациента и се съхранява в лечебното заведение.
  (2) При необходимост се издава ново копие от епикризата по цени, утвърдени от лечебното заведение.
  (3) Епикризата има срок на валидност 6 месеца.
  (4) Изследвания, резултатът от които се получава след изписването на пациента, се предоставят при поискване в писмен вид лично или на членове на семейството или на упълномощени от пациента лица.
  Чл. 191. Броят на пролежаните леглодни се изчислява, като денят на постъпване и денят на изписване се броят за един леглоден, а всеки ден между тях се брои като пролежан.

  Важна тема!
  krem4et0

  Чудиш се дали си бременна? Кажи:
  1. Дата на последна редовна менструация /ПРМ/ 2. Дата на рисков полов акт и 3. Продължителност на менструалния цикъл /МЦ/.
  Списък на медикаментите, отпускани без рецепта- http://www.bda.bg/images/stories/doc...ed_inf/OTC.pdf За всички останали отнасяте БАН!

  Шофирай разумно- стигни жив!

 2. #2
  Мега фен Аватара на kalpazanka
  Регистриран на
  Jan 2007
  Град
  пространството на Дисе
  Мнения
  15 777
  Осигурителен статус проверявайте тук: http://www.noi.bg/ Избирате Справки->Справка за здравно осигуряване/Справка за социално осигуряване.

  Чудиш се дали си бременна? Кажи:
  1. Дата на последна редовна менструация /ПРМ/ 2. Дата на рисков полов акт и 3. Продължителност на менструалния цикъл /МЦ/.
  Списък на медикаментите, отпускани без рецепта- http://www.bda.bg/images/stories/doc...ed_inf/OTC.pdf За всички останали отнасяте БАН!

  Шофирай разумно- стигни жив!

 3. #3
  Мега фен Аватара на kalpazanka
  Регистриран на
  Jan 2007
  Град
  пространството на Дисе
  Мнения
  15 777
  При нередности /изискват от вас заплащане на потребителска такса, а нямате навършени 18 години или заболяването ви фигурира в списъка на състояния, освобождаващи пациента от заплащане на потребителска такса, надвзети суми от стоматолози /например/ за услуги, които са по линия на ЗК и т. н./ подавате жалба до РЗОК по местоживеене.
  При неетично отношение сигнализирайте БЛС.

  Чудиш се дали си бременна? Кажи:
  1. Дата на последна редовна менструация /ПРМ/ 2. Дата на рисков полов акт и 3. Продължителност на менструалния цикъл /МЦ/.
  Списък на медикаментите, отпускани без рецепта- http://www.bda.bg/images/stories/doc...ed_inf/OTC.pdf За всички останали отнасяте БАН!

  Шофирай разумно- стигни жив!

 4. #4
  Мега фен Аватара на kalpazanka
  Регистриран на
  Jan 2007
  Град
  пространството на Дисе
  Мнения
  15 777
  Заплащане за първична извънболнична медицинска помощ
  Заплащане за специализирана извънболнична медицинска помощ
  Заплащане на болнична помощ
  Заплащане на дейностите в извънболничната дентална помощ
  четете тук:
  http://www.nhif.bg/downloads/R_novi%...9%202008_2.doc

  Чудиш се дали си бременна? Кажи:
  1. Дата на последна редовна менструация /ПРМ/ 2. Дата на рисков полов акт и 3. Продължителност на менструалния цикъл /МЦ/.
  Списък на медикаментите, отпускани без рецепта- http://www.bda.bg/images/stories/doc...ed_inf/OTC.pdf За всички останали отнасяте БАН!

  Шофирай разумно- стигни жив!

 5. #5

  Регистриран на
  Jun 2009
  Град
  София
  Мнения
  3
  Мани, от чичко гугъл, тва най-ми свърши работа! 10x
  Ни ща да пораствам, пъъъъъъъъъъъъък

 6. #6
  Мега фен Аватара на kalpazanka
  Регистриран на
  Jan 2007
  Град
  пространството на Дисе
  Мнения
  15 777
  С известно закъснение поствам НРД 2010
  Умишлено не съм го орязвала, както миналогодишния, но се надявам да се ориентирате лесно по глави.

  Ако възникнат допълнителни въпроси http://www.nhif.bg/bg/default.phtml?w=1280&h=770

  НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР
  между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз за 2010 г.

  Днес, 21.12.2009г., в гр. София между Националната здравноосигурителна каса, от една страна,
  и, от друга страна,
  Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз
  се сключи настоящият договор.
  Този договор е национален, защото има действие на цялата територия на Република България.
  Този договор е рамков, защото определя здравно-икономически, финансови, медицински, организационно-управленски, информационни и правно-деонтологични рамки, в съответствие с които се сключват договорите между НЗОК и изпълнителите на медицинска или дентална помощ.
  Всички клаузи на този Национален рамков договор са в съответствие с действащото българско законодателство. Законите и актове в областта на здравеопазването, здравното осигуряване и свързаните с тях обществени отношения, с които е съобразен този НРД, са изброени в приложение №1.
  ОБЩА ЧАСТ
  Глава първа
  ПРЕДМЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР
  Чл. 1. (1) Предмет на Националния рамков договор (НРД) са правата и задълженията по оказването на медицинска и дентална помощ в рамките на чл. 55 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) на:
  1. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Районните здравноосигурителни каси (РЗОК);
  2. Българския лекарски съюз (БЛС) и Българския зъболекарски съюз (БЗС) и техните районни колегии;
  3. изпълнителите на медицинска помощ (ИМП);
  4. изпълнителите на дентална помощ (ИДП);
  5. задължително здравноосигурените лица (ЗЗОЛ).
  (2) Дейности за повишаване квалификацията на медицински специалисти не са предмет на НРД.

  Глава втора
  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО НРД
  Чл. 2. (1) Националната здравноосигурителна каса има следните права и задължения по този договор:
  1. възлага чрез сключване на договори с ИМП и ИДП оказването в полза на ЗЗОЛ на медицинска и дентална помощ, договорена по вид, обхват, обем, качество и цена в НРД;
  2. осигурява равнопоставеност на ИМП и ИДП при сключване на договорите с РЗОК за оказване на медицинска и дентална помощ при условията и по реда на НРД;
  3. отказва сключване на договори за оказване на медицинска или дентална помощ с изпълнители на такава помощ, които не отговарят на условията, изискванията и реда за сключване на договори, определени в Закона за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения, Закона за бюджета на НЗОК за 2010 година и НРД;
  4. упражнява контрол върху оказаната медицинска и дентална помощ съгласно ЗЗО и НРД;
  5. упражнява контрол за спазване правата и задълженията на ЗЗОЛ;
  6. изисква, получава от ИМП и ИДП и обработва установената документация в сроковете, определени в НРД;
  7. заплаща договорените в НРД цени на извършените и отчетени медицински дейности и заплаща договорените в НРД цени на денталните дейности;
  8. заплаща напълно или частично разрешени за употреба на територията на Република България лекарствени продукти по чл.262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, предназначени за домашно лечение на заболявания, определени с наредбата по чл.45, ал.3 от ЗЗО;
  9. договаря с аптеки условията и реда за отпускане и заплащане на лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели по т. 8;
  10. поддържа и обработва регистрите и информацията, съдържащи се в информационната система на НЗОК, съгласно чл. 63 ЗЗО;
  11. предоставя информация на ЗЗОЛ относно мерките за опазване и укрепване на здравето им;
  12. предоставя при поискване информация по изпълнение на НРД на БЛС и БЗС;
  13. осъществява съвместно наблюдение на вида, обема и качеството на оказваната медицинска и дентална помощ чрез РЗОК и експерти, посочени от регионалните структури на БЛС и БЗС.
  (2) Българският лекарски съюз и Българският зъболекарски съюз имат следните права и задължения по този договор:
  1. представляват своите членове при сключване на НРД;
  2. съдействат за спазването и прилагането на НРД от страна на ИМП и ИДП;
  3. предоставят при поискване информация на НЗОК по прилагането на НРД;
  4. регионалните структури на БЛС и БЗС осъществяват съвместно с РЗОК наблюдение на качеството на оказваната медицинска и дентална помощ
  5. ръководствата на БЛС, БЗС съвместно с НЗОК осъществяват наблюдение по изпълнението на НРД;
  6. защитават правата и интересите на ИМП и ИДП при сключване и изпълнение на договори за оказване на медицинска и дентална помощ с НЗОК с отделните изпълнители.
  Чл.3. (1) Директорът на НЗОК заедно с председателя на БЛС издават съвместно указания, инструкции и други към ИМП по прилагането и тълкуването на НРД.
  (2) Директорът на НЗОК съгласувано с УС на НЗОК заедно с упълномощени от БЗС лица издават съвместно указания, инструкции и други към ИДП по прилагането и тълкуването на НРД.

  Глава трета
  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
  Чл. 4. Националният рамков договор създава условия за гарантиране и упражняване на правата на ЗЗОЛ в съответствие с действащото законодателство в Република България.
  Чл. 5. Всички ЗЗОЛ имат равни права и достъп при получаване на извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ независимо от тяхната раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
  Чл. 6. Задължително здравноосигурените лица, имат права и задължения съгласно действащото законодателство в Република България.
  Чл. 7. С правата и задълженията на ЗЗОЛ се ползват и лицата, за които се прилагат схемите за социална сигурност на ЕС, както и лицата, включени в международни спогодби за социално осигуряване, по които Република България е страна.
  Чл. 8. Националната здравноосигурителна каса съблюдава спазването на правата на ЗЗОЛ от страна на ИМП и ИДП чрез:
  1. включване в медицинската документация, която е неразделна част от този НРД, на изисквания, гарантиращи спазване правата на ЗЗОЛ;
  2. приемане, разглеждане и изготвяне на мотивиран отговор на жалби, подадени от ЗЗОЛ до НЗОК;
  3. осъществяване на контрол по изпълнението на договорите с ИМП и ИДП.
  Глава четвърта
  ВИДОВЕ МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ, ЗАПЛАЩАНА ОТ НЗОК В ПОЛЗА НА ЗЗОЛ
  Чл. 9. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорените в НРД цени за видове медицинска и дентална помощ по чл. 45, ал. 1 ЗЗО.
  (2) Медицинската и денталната помощ по ал. 1 се определят като основен пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК, съгласно Наредба №40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.
  Чл. 10. Медицинската и денталната помощ по чл. 9, ал. 1 е:
  1. първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП);
  2. специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), включваща: общомедицински дейности; специализирани медицински дейности (СМД) и високоспециализирани медицински дейности (ВСМД) по специалности; специализирани медико-диагностични изследвания (СМДИ) и високоспециализирани медико-диагностични изследвания (ВСМДИ) по специалности;
  3. извънболнична дентална помощ, която включва първична извънболнична дентална помощ (ПИДП) и специализирана извънболнична дентална помощ (СИДП);
  4. болнична помощ (БП), включваща: диагностика и лечение по клинични пътеки (КП) и медицински изделия;
  5. високоспециализирани медицински дейности (ВСМД), извършвани в болнични лечебни заведения, лечебни заведения за СИМП с легла за краткосрочно наблюдение и лечение и диспансери със стационар.

  Глава пета
  ФИНАНСОВА РАМКА НА НРД
  Чл. 11. (1) Финансовата рамка на НРД съответства на годишните разходи за здравноосигурителни плащания съгласно чл.1, ал.2 от Закона за бюджета на НЗОК за 2010г., както следва:
  1. за първична извънболнична медицинска помощ - 157 000 хил. лв.;
  2. за специализирана извънболнична медицинска помощ - 154 000 хил. лв.;
  3. за дентална помощ - 91 000 хил. лв.;
  4. за медико-диагностична дейност - 61 000 хил. лв.;
  5. за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели - 320 000 хил. лв.;
  6. за болнична медицинска помощ - 708 932 хил. лв., в т.ч. за акушерска помощ за всички здравнонеосигурени жени - 4 500 хил. лв.;
  7. други здравноосигурителни плащания - 20 000 хил. лв.
  (2) Към финансовата рамка по ал. 1 могат да се включат допълнително и средствата от резерва в съответствие на чл. 26 от ЗЗО в размер на 125 058 хил. лв., които се разходват с решение на УС на НЗОК.
  (3) Представители на НЗОК, БЛС и БЗС извършват наблюдение и анализ на изпълнението на бюджета на НЗОК за 2010 г. за здравноосигурителни плащания на тримесечен период.

  Глава шеста
  ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ПО НРД
  Чл.12. (1) Изпълнители на извънболнична медицинска (ИМП) или дентална помощ (ИДП) по НРД могат да бъдат:
  1. лечебните заведения по чл.8, ал.1 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), с изключение на самостоятелните медико-технически лаборатории;
  2. лечебните заведения по чл.5, ал.1 от ЗЛЗ към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта, които осъществяват извънболнична помощ;
  3. националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето (ЗЗ) - за дейностите по чл.23, ал.1, т.5 от ЗЗ.
  (2) Договор за дейности и/или изследвания от пакетите по специалности, включени в приложение №2 “Основен пакет СИМП” към член единствен на Наредба №40 от 2004 г. с лечебни заведения за болнична помощ, може да се сключи при условие, че лечебните заведения за СИМП, сключили договори с НЗОК, не могат да задоволят здравните потребности на ЗЗОЛ от:
  1. специализирани медико-диагностични изследвания;
  2. високоспециализирани медико-диагностични изследвания;
  3. високоспециализирани медицински дейности;
  4. пакет “Физикална и рехабилитационна медицина”.
  Чл.13. (1) Изпълнители на болнична помощ (БП) по клинични пътеки (КП) могат да бъдат:
  1. лечебни заведения за БП по смисъла на чл.9, ал.1 от ЗЛЗ и диспансери по чл.26, ал.2 от ЗЛЗ;
  2. лечебни заведения по чл.5, ал.1 от ЗЛЗ, които са към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на транспорта.
  3. лечебни заведения за СИМП - МЦ, ДЦ, МДЦ и ДКЦ, с разкрити легла за наблюдение и лечение до 48 часа.
  (2) Лечебните заведения по ал.1, т.3 могат да бъдат изпълнители само на КП, посочени в приложение №2 “Клинични пътеки, за които НЗОК сключва договор с лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ”.
  (3) Изпълнители на ВСМД от приложение №4 към член единствен от Наредба №40 от 2004 г., могат да бъдат лечебни заведения по ал.1.
  Чл.14. (1) Изпълнителите на медицинска или дентална помощ по НРД извършват в полза на ЗЗОЛ договорените от НЗОК дейности.
  (2) Лечебните заведения, желаещи да сключат договор с НЗОК, могат да кандидатстват при настоящите условия и ред за извършване на видове дейности от основния пакет, за които лечебното заведение е регистрирано в Регионалния център по здравеопазване (РЦЗ), респ. има разрешение от министъра на здравеопазването.
  Чл.15. (1) Изпълнителите на медицинска или дентална помощ съобразно нуждите и обема на извършваната лечебна дейност могат да наемат персонал със съответно образование и квалификация. Наетите лица могат да бъдат:
  1. лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и други специалисти с образователно-квалификационна степен “магистър” или “доктор”, участващи в диагностично-лечебния процес;
  2. медицински и немедицински специалисти с образователно - квалификационна степен “специалист” или “бакалавър” или “магистър” - за извършване на дейности в рамките на тяхната правоспособност;
  3. други лица, извършващи административни и помощни дейности.
  (2) Лекари без придобита специалност могат да извършват дейности от БП под ръководство и контрол на лекар с придобита специалност, който извършва медицинска дейност в същото лечебно заведение по договор с НЗОК и носи отговорност за това.
  (3) Лекари без придобита специалност могат да извършват дейности от СИМП в присъствие и под ръководство и контрол на лекар с придобита специалност, който извършва медицинска дейност в същото лечебно заведение по договор с НЗОК и носи отговорност за това.
  (4) Лекарите по дентална медицина без придобита специалност могат да извършват дейности от областите СИДП и БП в присъствие и под ръководство и контрол на лекар по дентална медицина с придобита специалност, който извършва дентална дейност в същото лечебно заведение по договор с НЗОК и носи отговорност за това.
  (5) Лицата по ал.1, т.3 не могат да участват в диагностични, лечебни и рехабилитационни процедури.
  (6) Трудовоправните и приравнените на тях отношения между ИМП/ИДП и наетите от тях лица не са предмет на този НРД.
  Чл.16. (1) За осигуряване на постоянен денонощен достъп съгласно Наредба №40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, изпълнителите на ПИМП, могат да сключват договори с други лечебни заведения, сключили договор с НЗОК.
  (2) За извършване на медико-диагностични изследвания, необходими за изпълнението на КП, изпълнителите на болнична помощ могат да сключват договори с други лечебни заведения или с национални центрове по проблемите на общественото здраве, когато изискванията по съответната КП допускат това.

  Глава седма
  ОБЩИ УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ
  Чл.17. (1) Националната здравноосигурителна каса сключва договори с лечебни заведения и национални центрове по проблемите на общественото здраве, които:
  1. отговарят на следните общи условия:
  а) не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Република България - за лекарите/лекарите по дентална медицина, които ръководят, съответно работят в лечебното или здравното заведение;
  б) лекарите/лекарите по дентална медицина, които ръководят, съответно работят в лечебните заведение са членове на съответната РК на БЛС/РК на БЗС;
  в) лекарите/лекари по дентална медицина - граждани на държави членки от Европейския съюз и други членки на ЕИП, Швейцария, както и на трети държави, които отговарят на условията на закона и НРД;
  г) лекарите/лекарите по дентална медицина, които работят в съответното лечебно заведение за извънболнична помощ, не са членове на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК.
  2. отговарят на настоящите специални условия.
  (2) Общите и специалните условия по ал.1 следва да са налице през цялото време на действие на вече сключения договор.
  Чл.18. (1) Всеки лекар може да работи в изпълнение на два договора с НЗОК, независимо от месторазположението на лечебните заведения, в които се оказва помощта.
  (2) По изключение, с мотивирано предложение на директора на РЗОК, директорът на НЗОК може да разреши сключване на трети договор за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ.
  Чл.19. (1) Директорът на РЗОК, от името и за сметка на НЗОК, сключва договори за оказване на медицинска и дентална помощ с лечебни и здравни заведения, които:
  1. имат регистрация в РЦЗ на територията, обслужвана от РЗОК - за лечебните заведения за извънболнична медицинска и/или дентална помощ;
  2. имат месторазположение на територията, обслужвана от РЗОК - за лечебните заведения за БП, диспансерите и здравните заведения.
  (2) Лечебните заведения по чл.5, ал.1 от ЗЛЗ и “Специализирани болници за рехабилитация - НК” ЕАД сключват договори с НЗОК за оказване на медицинска помощ от своите териториални поделения, респ. филиали чрез директорите на РЗОК, на чиято територия имат месторазположение поделенията (филиалите).
  (3) Лечебните и здравните заведения, кандидатстващи за сключване на договор със съответната РЗОК, представят документите, посочени в специалната част – съответно в дял І „Медицинска помощ” и в дял ІІ „Дентална помощ”.
  Чл.20. (1) Лечебни заведения, кандидатстващи за сключване на договор за оказване на болнична помощ подават документи в съответната РЗОК в срок 10 работни дни от обнародването в “Държавен вестник” на НРД.
  (2) Лечебни и здравни заведения, кандидатстващи за сключване на договор за оказване на извънболнична помощ подават документи в съответната РЗОК в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” на НРД.
  (3) При непълнота на представените документи директорът на РЗОК в срок до 7 дни от установяването й писмено уведомява лечебното/здравното заведение за това обстоятелство и определя срок до 14 дни за нейното отстраняване.
  (4) Директорът на РЗОК разглежда подадените документи и сключва договори с лечебни заведения за оказване на ИМП/ИДП в срок не по-късно от 15 февруари 2010 г., а с лечебни заведения за оказване на болнична помощ в срок не по-късно от 20.01.2010 г. Директорът на РЗОК има право да провери на място в лечебното/здравното заведение съответствието със специалните изисквания, за чието удостоверяване е предвидена декларация.
  (5) Когато непълнотата е отстранена в определения от директора на РЗОК срок, който изтича след срока по ал. 4, договор може да се сключи и след изтичането му.
  Чл.21. (1) Директорът на РЗОК може да сключва договори за оказване на първична извънболнична медицинска помощ за незаети практики с неблагоприятни условия и след изтичане на срока по чл. 20, ал. 4 с лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ, които отговарят на изискванията на закона и НРД.
  (2) Директорът на РЗОК може да сключва договори за оказване на първична извънболнична дентална помощ за незаети практики с неблагоприятни условия и след изтичане на срока по чл. 20, ал. 4 с лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ, които отговарят на изискванията на закона и НРД.
  (3) В случаите по ал. 1 и ал. 2 директорът на РЗОК сключва договори или издава мотивирани откази за сключване на договори в срок до 30 дни от подаването на документите. При установяване на непълнота на представените документи се прилага чл. 20, ал. 3.
  Чл.22. (1) Типовите индивидуални договори за ИМП се утвърждават от директора на НЗОК.
  (2) Неразделна част към индивидуалните договори с изпълнителите на медицинска помощ представляват:
  1. протоколи за определен брой на назначаваните специализирани медицински дейности и стойност на назначаваните медико-диагностични дейности в съответствие с чл.3 от ЗБНЗОК за 2010 г. - за изпълнителите на ПИМП и СИМП;
  2. приложения за задължителни стойности за дейностите за болнична медицинска помощ съгласно чл.4 от ЗБНЗОК за 2010 г. - за изпълнителите на БП.
  (3) Типовите индивидуални договори за ИДП се изготвят от НЗОК и се утвърждават от директора на НЗОК.
  Чл.23. (1) Директорът на РЗОК отказва да сключи договор при:
  1. условие, че лечебното или здравното заведение не отговаря на изисквания на закона, което се установява от представените документи или при проверка;
  2. липса на някое от настоящите общи или специални изисквания и условия за сключване на договор, което се установява от представените документи или при проверка;
  3. непълнота на изискуемата документация, която не е била отстранена в определения срок;
  4. невъзможност на съответното лечебно/здравно заведение да осъществява медицинската и/или денталната помощ, за изпълнение на която кандидатства, което се установява от представените документи или при проверка;
  5. подаване на документи за сключване на договор извън установените срокове, с изключение на случаите по чл.21;
  6. наложена санкция “прекратяване на договор”;
  (2) В случаите по ал. 1, т.6 директорът на РЗОК може да сключи договор след изтичане на 12 месеца от влизане в сила на санкцията „прекратяване на договор”.
  (3) Директорът на РЗОК издава отказ за сключване на договор с ИМП и ИДП в сроковете по чл.20 и 21.
  (4) Отказът на директора на РЗОК се издава в писмена форма и съдържа:
  1. правните и фактическите основания за издаване на отказа;
  2. пред кой орган и в какъв срок отказът може да бъде обжалван;
  3. дата на издаване, подпис на директора и печат на РЗОК.
  (5) Отказът на директора на РЗОК се връчва на лицето, което представлява лечебното/здравното заведение, или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в срок 7 работни дни от издаването му.
  (6) Отказът на директора на РЗОК да сключи договор с изпълнител на ИМП или ИДП може да се обжалва по реда на ЗЗО.
  Чл.24. (1) Контролът по изпълнение на договорите за оказване на медицинска и/или дентална помощ и контролът по изпълнение на договорите за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, се извършва в съответствие с раздел Х от ЗЗО.
  (2) Условията и редът за осъществяване на контрол по ал.1 се определят с инструкция, издадена от директора на НЗОК на основание чл. 72, ал.5 от ЗЗО.
  Чл.25. При констатирани нарушения от контролните органи на РЗОК по изпълнение на договорите за оказване на медицинска и/или дентална помощ се налагат глоби или имуществени санкции съгласно Административнонаказателн ите разпоредби на ЗЗО.

  Глава осма
  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ
  Чл. 26. Изпълнителите на медицинска или дентална помощ осъществяват дейността си съгласно изискванията на ЗЛЗ, ЗЗО, ЗЗ, Кодекса на професионалната етика, Кодекса за професионална етика на лекарите по дентална медицина, ЗЛПХМ, подзаконови нормативни актове и НРД.
  Чл. 27. (1) Изпълнителите на медицинска или дентална помощ имат право да получат договореното заплащане за извършените дейности при условията и по реда на глави седемнадесета, осемнадесета, деветнадесета и двадесет и втора.
  (2) Изпълнителите на медицинска или дентална помощ имат право да получават текуща информация и съдействие от РЗОК относно възложените им за изпълнение дейности.
  Чл. 28. (1) Изпълнителите на медицинска или дентална помощ нямат право да прилагат диагностични и лечебни методи, които:
  1. не са утвърдени в медицинската практика, противоречат на медицинската наука и създават повишен риск за здравето и живота на пациента;
  2. водят до временна промяна в съзнанието, освен ако за прилагането им пациентът е дал съгласието си или ако са налице обстоятелствата по чл. 89, ал. 2 ЗЗ.
  (2) На лицата, които възпрепятстват оказването на медицинска или дентална помощ или накърняват личното и професионално достойнство на лекаря, може да не се окаже такава, с изключение на състояния, застрашаващи живота им.
  Чл. 29. Изпълнителите на медицинска или дентална помощ се задължават да:
  1. осигуряват на ЗЗОЛ договорената медицинска или дентална помощ и изпълняват правилата за добра медицинска практика съгласно условията на НРД;
  2. предоставят медицинска или дентална помощ по вид и обем, съответстваща на договорената;
  3. предписват за домашно лечение лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, с изключение на изпълнителите на болнична медицинска и болнична дентална помощ;
  4. предписват лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели по вид и количества, съобразени с обективното състояние на пациента и изискванията на НРД и други действащи нормативни актове;
  5. не изискват плащане или доплащане от осигуреното лице за видове дейност, която според договора се заплаща изцяло от НЗОК, извън предвидената в договора сума, с изключение на консумативи за определени клинични пътеки, в които изрично е посочено, както и случаите на договорено в НРД доплащане за дентални дейности;
  6. предоставят задължително изискваната от НЗОК информация в срокове, структура и формат, посочени в договора;
  7. осигуряват на длъжностните лица на РЗОК и НЗОК достъп до документи, свързани с отчитането и контрола на извършените дейности;
  8. не разпространяват данни, свързани с личността на ЗЗОЛ, станали им известни при или по повод оказване на медицинска или дентална помощ, освен в случаите, предвидени със закон;
  9. предоставят на пациента ясна и достъпна информация за здравословното му състояние и методите за евентуалното му лечение;

  Глава девета
  КАЧЕСТВО НА МЕДИЦИНСКАТА И ДЕНТАЛНАТА ПОМОЩ
  Чл. 30. Страните по договора извършват системно и планирано оценяване, мониториране, контрол и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските и дентални услуги, с което се осигурява равенство в достъпа, ефективността и сигурността на договорените медицински и дентални услуги и повишаване на удовлетвореността на пациентите.

  Глава десета
  ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДОКУМЕНТООБОРОТ

  Чл.31. (1) Здравната документация във връзка с оказването на медицинска/дентална помощ по реда на ЗЗО, включва:
  1. първични медицински документи съгласно приложение №3 “Първични медицински документи”;
  2. медицински документи на МЗ, утвърдени по съответния ред;
  3. удостоверителни документи за право на обезщетения в натура в случай на болест, майчинство, трудови злополуки или професионални заболявания, издадени по реда на Регламент (ЕИО) № 574/72 и двустранни спогодби, удостоверение за регистрация към НЗОК на лица, осигурени в друга държава, и “Декларация при ползване от осигурени лица на права на спешна и неотложна помощ от пакета на НЗОК срещу представена Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или удостоверение, временно заместващо ЕЗОК”, съгласно приложение № 4 “Документи, свързани с оказване на медицинска и дентална помощ на лица, осигурени в други държави”.
  (2) Отчетната документация във връзка с оказването на медицинска/дентална помощ по реда на ЗЗО включва:
  1. здравната документация по ал.1, т.1 и т.3;
  2. финансови документи съгласно приложение № 5 “Финансови документи”;
  (3) С документите по ал.2 се отчита и заплаща извършената дейност по договора с НЗОК.
  Чл.32. Изпълнителите на медицинска и дентална помощ осигуряват за своя сметка формуляри на първични медицински и финансови документи.
  Чл.33. (1) Документацията и документооборотът за ИМП се уреждат в специалната част на НРД, дял първи „Медицинска помощ”.
  (2) Документацията и документооборотът за ИДП се уреждат в специалната част на НРД, дял втори „Дентална помощ”.

  Глава единадесета
  ЛЕКАРСТВА, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ
  ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ,
  ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК

  Раздел I
  Заболявания, за лечението на които НЗОК напълно или частично заплаща

  Чл.34. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща за заболяванията, определени с Наредба № 38 от 2004 г. за определяне на списъка на заболявания, за чието домашно лечение НЗОК заплаща напълно или частично (Наредба № 38 от 2004 г.), лекарствените продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от ЗЛПХМ, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели, предназначени за домашно лечение на територията на страната, при условията и реда на Наредба № 10 от 24 март 2009 г. (Наредба № 10 от 2009 г.).
  (2) За хроничните заболявания посочени в приложение № 6 “Списък на заболяванията, за които се издава „Рецептурна книжка на хронично болния”, се издава „Рецептурна книжка на хронично болния”.
  (3) Редът и начинът за работа с "Рецептурната книжка на хронично болния" са посочени в приложение № 3.
  (4) Рецептурната книжка на хронично болния се съхранява от ЗЗОЛ, на което е издадена.
  (5) Националната здравноосигурителна каса изгражда и поддържа актуален национален регистър на издадените рецептурни книжки на хронично болния.

  Раздел II
  Списъци с лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели и указания за работа с тях

  Чл.35. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща напълно или частично лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната, посочени в списъци, както следва:
  1. списък с лекарства, който съдържа:
  а) лекарствените продукти и всички данни за тях съгласно приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък, публикуван на интернет страницата на Комисията по позитивен лекарствен списък, за които са подадени заявления по реда на Наредба № 10 от 2009 г.;
  б) НЗОК код за всеки лекарствен продукт по буква "а";
  в) код на търговец/и на едро с лекарствени продукти, посочени от притежателя на разрешението за употреба на съответния лекарствен продукт по буква "а";
  г) указания относно реда за предписване, отпускане и получаване:
  - група съобразно реда и начина на тяхното предписване по чл. 45, ал.1;
  - вид на рецептурната бланка съгласно Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (Наредба № 4 от 2009 г.);
  - вид на протокола съгласно чл. 52, ал.1;
  2. списък по приложение №7 „Списък на медицински изделия, заплащани от НЗОК”, който съдържа:
  а) данни за медицинското изделие, вид и подвид, към която се отнасят;
  б) цените, до които НЗОК напълно или частично ги заплаща;
  в) условията за предписване и получаване;
  3. списък по приложение №8 „Списък на диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК”, който съдържа:
  а) данни за диетична храна, вид и подвид, към която се отнасят;
  б) цените, до които НЗОК напълно или частично ги заплаща;
  в) условията за предписване и получаване;
  (2) Националната здравноосигурителна каса издава указания за работа със списъците по ал. 1, т. 2 и т. 3 в рамките на правомощията си, определени в ЗЗО, Наредба № 4 от 2009 г. и Наредба № 10 от 2009 г.
  Чл. 36. (1) Списъците по чл. 35, ал. 1 и указанията по чл. 35, ал. 2 се публикуват на интернет страницата на НЗОК и са задължителни за ИМП и ИДП.
  (2) Националната здравноосигурителна каса публикува на интернет страницата на НЗОК основните изисквания към софтуера, обработващ рецептурните бланки, задължителните номенклатури и формата на отчетните електронни документи.
  (3) При промени в приложение №1 на Позитивния лекарствен списък и списъците с медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, НЗОК изготвя актуализиращи файлове към номенклатурите на аптечния софтуер, които публикува на интернет страницата на НЗОК.
  (4) Изменения и допълнения могат да бъдат правени при законодателни промени или при промяна на списъците по чл. 35, ал. 1 при спазване на условията на ЗЗО и ЗЛПХМ.
  (5) Информацията по ал. 4 се публикува на интернет страницата на НЗОК в сроковете, съгласно Наредба № 10 от 2009 г.
  Чл.37. (1) За един и същи период на лечение НЗОК заплаща до три лекарствени продукта, предписани на ЗЗОЛ за едно заболяване, независимо от реда и начина на извършване на предписанията, вида и броя на рецептурните бланки, на които те са предписани.
  (2) Националната здравноосигурителна каса заплаща предписаните лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, при условия, посочени в списъците по чл.35 и указанията за работа с тях.
  (3) Националната здравноосигурителна каса извършва мониторинг и анализ на общата месечна и тримесечна стойност на предписаните от всеки лекар/лекар по дентална медицина лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, както и по отделните заболявания по МКБ.
  (4) Националната здравноосигурителна каса не заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, предписани и отпуснати на:
  1. лица с прекъснати здравноосигурителни права на основание чл.109, ал.1 ЗЗО, към момента на предписване и отпускане на лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели;
  2. лица, които не се осигуряват при условията и по реда на чл.40а, ал.1 ЗЗО.
  (5) В случай на хоспитализиране на ЗЗОЛ НЗОК не заплаща за периода на хоспитализацията лекарства, медицински изделия и диетични храни, предписани от лекар или лекар по дентална медицина от лечебно заведение за извънболнична помощ, необходими за:
  1. основното заболяване, за което е хоспитализирано лицето;
  2. новооткрито заболяване по време на стационарното лечение;
  3. промяна на терапията, назначена от лекар в извънболничната помощ и заплащана от НЗОК, за придружаващи хронични заболявания.
  Чл. 38. Националната здравноосигурителна каса заплаща предписаните и отпуснатите на ЗЗОЛ лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели по ред, начин и в срокове, определени в Наредба № 10 и сключените индивидуални договори с аптеки.

  Раздел III
  Условия и ред за предписване на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели

  Чл. 39. (1) Право да предписват лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели от списъците по чл.35, ал. 1 имат лекари и лекари по дентална медицина от лечебни заведения за извънболнична помощ, работещи в изпълнение на договор с НЗОК.
  (2) Извън случаите по ал. 1 право да предписват лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели от списъците по чл. 35, ал. 1 на лишени от свобода лица имат и лекари и лекари по дентална медицина, работещи в лечебните заведения към Министерството на правосъдието.
  (3) При осъществен временен избор на общопрактикуващ лекар (ОПЛ) през съответния период на избора, предписанията се извършват от ОПЛ, при който е осъществен временният избор.
  (4) В случаите на заместване на един лекар/лекар по дентална медицина от друг, заместникът, издал рецептурната бланка, попълва личните си данни, РЦЗ № на практиката на титуляра, УИН на заместника и полага подпис и поставя личен печат.
  (5) Лицата по ал.1, 2, 3 и 4 предписват лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели от списъците по чл.35, ал.1 за домашно лечение на ЗЗОЛ на територията на страната с установени заболявания, включени в наредбата по чл.45, ал.3 от ЗЗО.
  (6) Лекарствата се предписват на основание чл. 56, ал. 1 от ЗЗО и при спазване изискванията на действащото законодателство, НРД и сключените с НЗОК договори за оказване на медицинска или дентална помощ.
  (7) Лекарствените продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели от списъците по чл.35, ал. 1 се предписват на лица с непрекъснати здравноосигурителни права, лица с право на здравно осигуряване, удостоверено от друга държава - членка на ЕС, или съгласно двустранни спогодби, към датата на извършване на предписанието.
  Чл. 40. (1) Лекарствените продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели се предписват само след извършен преглед, който се документира в амбулаторния лист и се удостоверява с подписа на ЗЗОЛ.
  (2) Лекарят/лекарят по дентална медицина е длъжен да уведоми ЗЗОЛ, респ. негов родител, настойник или попечител, за вида на предписаните лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, тяхното действие/прилагане, странични реакции, ред и начин на приемане, както и дали се заплащат частично от НЗОК.
  (3) При хоспитализиране на ЗЗОЛ с хронични заболявания извън хипотезите по чл. 37, ал. 6 лекарят/лекарят по дентална медицина от извънболничната помощ може да предписва лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели без извършване на преглед, като в амбулаторния лист в поле "анамнеза" се отбелязва, че предписанието се извършва за хоспитализирано ЗЗОЛ.
  (4) В случаите по ал. 3 след дехоспитализация ЗЗОЛ представя копие от епикризата на лекаря/лекаря по дентална медицина, издал рецептата.
  Чл. 41. (1) Назначаването и предписването на лекарствени продукти, се извършва в съответствие с изискванията на: Наредба № 4 от 2009 г., на НРД, приложения № 3, № 6 и № 9 „Кодове на заболяванията по списък, определен с Наредба № 38 от 2004 г. и кодове на специалности на лекари, назначаващи терапия” и кратките характеристики на лекарствените продукти.
  (2) Медицинските изделия и диетични храни за специални медицински цели се изписват на отделна рецептурна бланка при спазване на изискванията, посочени в списъците по чл.35, ал. 1, т.2 и т.3 и указанията по тяхното прилагане.
  Чл.42. (1) Не се допуска за лечението на едно ЗЗОЛ едновременно предписване на лекарствени продукти, принадлежащи към едно и също международно непатентно наименование, за повече от едно заболяване (един МКБ - код), независимо от вида и броя на издадените рецептурни бланки.
  (2) Не се допуска едновременно предписване от ОПЛ и от специалист на повече от три лекарствени продукта за едно заболяване (един МКБ-код), както и дублиране на предписанията в рамките на срока, за който са предписани лекарствата.
  (3) Не се допуска за лечението на едно ЗЗОЛ на една и съща рецептурна бланка, независимо от ползвания образец, предписване на различни продукти (лекарства, медицински изделия, диетични храни за специални медицински цели), както и напълно и частично заплащани лекарствени продукти.
  Чл. 43. При предписване на лекарства на ЗЗОЛ всички данни съгласно приложение № 3 се отразяват в амбулаторния лист и в електронния отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.
  Чл.44. При издаване на рецептурна бланка за предписване на лекарства за лечение на хронични заболявания лекарят/лекарят по дентална медицина задължително вписва назначената терапия и в рецептурната книжка на хронично болния, като следи за спазването на изискванията по чл. 41, чл.42 и чл. 43.
  Чл. 45. (1) Лекарствените продукти от списъка по чл.35, ал. 1, т.1 се разделят на две групи съобразно реда и начина на тяхното предписване, както следва:
  1. група I - лекарства, предписвани по протоколи, в т.ч. и на основание чл.78, т.2 от ЗЗО ;
  2. група II - лекарства, които не се назначават и предписват по протокол.
  (2) Терапията с лекарства по ал.1, т.2, назначена от специалист, сключил договор с НЗОК, се отразява в амбулаторния лист и в електронния отчет на лекаря за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат. Екземпляр от амбулаторния лист на ЗЗОЛ, на хартиен носител се съхранява по хронологичен ред от изпълнителя на СИМП. Вторият екземпляр се изпраща чрез ЗЗОЛ до ОПЛ за прилагане към здравното досие.
  (3) Терапията с лекарства по ал.1, т.2, назначена от специалист, който не работи в изпълнение на договор с НЗОК, се отразява в бланка “Медицинско направление” (бл. МЗ 119) на генеричен принцип, която се предава на ОПЛ чрез ЗЗОЛ. В този случай специалистът няма право да предписва лекарствени продукти на рецептурните бланки – образци „МЗ – НЗОК”.
  (4) Общопрактикуващият лекар има право да предписва лекарствени продукти съгласно назначената от специалиста терапия по ал.1, т.2, в рамките на съществуващата в списъка по чл.35, ал. 1, т.1 химико-терапевтична група.
  (5) Медикаментозно лечение за конкретен МКБ-код на заболяване по списъка, определен с наредбата по чл. 45, ал. 3 от ЗЗО, се назначава съгласно приложение № 9 от настоящото решение.
  Чл. 46. В случай на получаване на информация от РЗОК или аптека за блокиране на лекарствен продукт, медицинско изделие или диетична храна за специални медицински цели от списъците по чл.35, лекарят/лекарят по дентална медицина при възможност уведомява ЗЗОЛ, на които е предписван такъв продукт.


  Раздел IV
  Условия и ред за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели

  Чл. 47. (1) Националната здравноосигурителна каса сключва, изменя и прекратява договори с аптеки, намиращи се на територията на дадена област, чрез директора на съответната РЗОК, обслужваща областта.
  (2) Издадените от лицата по чл.39 рецепти се изпълняват в аптека, сключила договор с НЗОК.
  (3) При предписани лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за лечение на хронично заболяване за изпълнение на рецептата се представя и рецептурната книжка на хронично болния.
  (4) В случаите по ал.3 рецептата се изпълнява в аптека, сключила договор с НЗОК и находяща се на територията на областта, на която е осъществен избор на ОПЛ.
  Чл. 48. (1) Рецептурните бланки и протоколите имат срок на валидност, установен в Наредба № 4 от 2009 г.
  (2) Протоколи за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, могат да се издават от специалисти по профила на заболяването, работещи по договор с НЗОК в лечебни заведения за извънболнична помощ или специализирани комисии в лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с НЗОК.

  Раздел V
  Условия и ред за предписване и отпускане на лекарства по "Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК"

  Чл. 51. Протоколи за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК могат да се издават от специалисти по профила на заболяването, работещи по договор с НЗОК в лечебни заведения за извънболнична помощ или специализирани комисии в лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с НЗОК.
  Чл. 52. (1) С "Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/ РЗОК" (бл. МЗ-НЗОК № 1) се назначава терапия със:
  1. продукти от група IА - протоколите за тях се разглеждат и утвърждават от комисия в ЦУ на НЗОК;
  2. продукти от група IВ - протоколите за тях се разглеждат и утвърждават от комисия в РЗОК;
  3. продукти от група IС - протоколите за тях се утвърждават в РЗОК.
  (2) Всички протоколи се заверяват от РЗОК.
  Чл. 53. (1) Комисията в ЦУ на НЗОК работи съгласно Правила за дейността на комисията в ЦУ на НЗОК и реда за извършване на експертиза по чл.78, т.2 и чл.79 от ЗЗО.
  (2) Комисията в РЗОК работи по правила, утвърдени от директора на НЗОК.
  Чл. 54. За разрешаване на отпускането на лекарствени продукти по чл.52 НЗОК може да разработва изисквания при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни заболявания и групи лекарства, съгласно утвърдените кратки характеристики на продуктите или съвместно с консултанти на НЗОК, с вид и форма съгласно приложение № 10 „Образец на „Изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни заболявания и групи лекарства”, които съдържат:
  1. лечебното/ите заведение/я, в което се диагностицира заболяването, предлага терапия и извършва оценка на ефективността на проведеното лечение;
  2. ред за утвърждаване и заверяване на протоколите;
  3. лечебно - диагностичен алгоритъм;
  4. периодичност на контролните прегледи;
  5. необходими медико-диагностични изследвания и референтни стойности на показатели за проследяване на ефективността на лечението;
  6. необходими документи.
  Чл.55. (1) Изискванията по чл.54 са задължителни за ИМП.
  (2) Всички промени в изискванията по чл.54 се извършват и публикуват на интернет страницата на НЗОК в срок не по-малък от 15 работни дни преди прилагането им.
  Чл. 56. (1) Всеки протокол се издава за брой лечебни курсове за срок до 6 месеца.
  (2) Промяна на първоначалната терапия се извършва само при медицински доказана необходимост по ред и начин, указани в изискванията по чл.54.
  Чл. 57. (1) При кандидатстване за получаване на лекарствата по чл.52, ал.1, ЗЗОЛ представя следните документи:
  1. заявление (свободен текст) до директора на РЗОК на територията, на която ЗЗОЛ е направило избор на ОПЛ;
  2. медицински и други документи съгласно изискванията по чл.54.
  (2) Всички документи, с изключение на заявлението по ал.1, т.1, се подписват, извеждат и подпечатват от лечебните заведения по съответния ред.
  (3) Документите се представят в РЗОК на територията, на която ЗЗОЛ е направило избор на ОПЛ.
  (4) Документите по ал.1 се разглеждат от експертни комисии в ЦУ на НЗОК или РЗОК съобразно правилата за тяхната работа.
  (5) Документите се утвърждават от длъжностно лице или от комисията в РЗОК съобразно изискванията по чл.54.
  Чл. 58. Комисията в ЦУ на НЗОК всяко тримесечие изготвя отчет по изпълнение на изискванията по чл.54.
  Чл.59. (1) Действието на утвърден и заверен "Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК" (бл. МЗ-НЗОК) се прекратява със заповед на директора на НЗОК, в следните случаи:
  1. смърт на пациента;
  2. промяна на терапията, дозата или прекратяване на лечението, вкл. и в случаите на поява на нежелани лекарствени реакции;
  3. в случай на изгубване или повреждане на протокола;
  4. при промяна на условията, реда и начина за отпускане на лекарствения продукт;
  5. в случаите на отмяна на протокол, издаден от комисията в РЗОК, от комисията в ЦУ на НЗОК;
  6. при констатирано повторение на протокол, издаден на едно и също лице за припокриващи се периоди и за един и същ лекарствен продукт в различни РЗОК и / или НЗОК;
  7. при изключване на лекарствен продукт от приложение №1 на Позитивния лекарствен списък;
  8. в случаите на изтегляне на заявление от притежател на разрешение за употреба на лекарствени продукти или други обстоятелства по реда на Наредба № 10 от 2009 г.
  (2) В случаите по ал.1, т.3 комисията, утвърдила протокола, служебно съставя нов протокол за остатъчния срок съобразно назначената терапия.
  Чл.60. (1) Отказ по подадени молба и документи по чл.57, ал.1 може да бъде направен с мотивирана заповед на директора на НЗОК в случаите, когато:
  1. назначената терапия в протокола не отговаря на изискванията по чл.54;
  2. представените документи не съответстват на изискванията по чл.54;
  3. установено е неспазване на предписаната терапевтична схема по одобрен протокол при постъпили молби за следващ курс лечение;
  4. установено е неспазване на общите изисквания на НРД и други нормативни актове.
  (2) Изключение по ал.1, т.3 се допуска само в случаи на документално доказана медицинска обосновка.
  Чл.61. Районната здравноосигурителна каса може да откаже утвърждаване и заверка на протокол с назначена терапия с лекарства от група IВ и IС в случаите по чл.60, ал.1.
  Чл. 62. (1) След утвърждаване по съответния ред и заверяване на протокола в РЗОК данните от него се пренасят върху "Рецептурната бланка" (МЗ-НЗОК) от ОПЛ и / или специалиста по профила на заболяването съгласно изискванията по чл.54.
  (2) Копие от заверения протокол се съхранява в досието на ЗЗОЛ от ОПЛ и от специалиста, издаващ рецептурна бланка.
  Чл. 63. В ЦУ на НЗОК се съхранява обобщена информация за ЗЗОЛ, за които са издадени протоколи, получена от РЗОК по ред, начин и формат, определен от ЦУ на НЗОК.
  Чл. 64. (1) Лекарственият продукт, за който има заверен протокол, се отпуска в аптеки, сключили договор с РЗОК, за извършване на дейността на територията на РЗОК, в която ЗЗОЛ е подало документи и е получило разрешение за получаването му.
  (2) Изключение по ал.1 се допуска в случаи, когато ЗЗОЛ е променило временно или постоянно своето местоживеене. В този случай, протоколът се представя за презаверка в РЗОК по временното или новото местоживеене.
  (3) Лекарственият продукт се отпуска след представяне на оригинален протокол, заверен от РЗОК, рецептурна бланка (бл. МЗ-НЗОК), рецептурна книжка, документ за самоличност на приносителя и копие на протокола, който се съхранява в аптеката.
  Чл. 65. На ЗЗОЛ, получаващи лекарства по протокол IА, не могат да им бъдат предписвани други лекарства от списък по чл.35, т.1, предназначени за лечение на същото заболяване.

  Глава дванадесета
  ДЕЙНОСТ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА

  Чл. 66. (1) Лечебните заведения, сключили договор за оказване на медицинска и дентална помощ с НЗОК, осъществяват дейностите и водят документация, свързани с медицинската експертиза на работоспособността, при условията и по реда на ЗЗ, Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността, Наредба №40 от 2004 г., Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи и НРД.
  (2) В изпълнение на сключените с НЗОК договори за оказване на ПИМП или СИМП, при необходимост ОПЛ или лекарите - специалисти извършват:
  1. медицинска експертиза на временната неработоспособност:
  а) издаване на първичен болничен лист;
  б) издаване на продължение на болничен лист;
  2. насочване за медицинска експертиза към лекарска консултативна комисия (ЛКК);
  3. подготвяне на документи за представяне пред териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) / Детска експерта лекарска комисия (ДЕЛК) съобразно приложения № 6 и 7 към член единствен на Наредба №40 от 2004 г.;
  4. насочване към ТЕЛК/ДЕЛК при условията и реда на чл.22, ал.2 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.
  (3) В изпълнение на сключените с НЗОК договори за оказване на СИМП, при необходимост, ЛКК от лечебните заведения за СИМП извършват:
  1. освидетелстване на лицата, съгласно чл.23, ал.1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи;
  2. подготвяне на документи за представяне пред ТЕЛК/ДЕЛК съобразно Наредба №40 от 2004 г.
  (4) В изпълнение на сключените с НЗОК договори за оказване на БП по клинични пътеки, при необходимост лекуващите лекари и ЛКК от лечебните заведения - изпълнители на БП извършват медицинска експертиза на работоспособността.
  Чл. 67. (1) По преценка на ОПЛ или лекар-специалист от лечебно заведение за СИМП, за нуждите на медицинската експертиза на работоспособността, същият издава на ЗЗОЛ:
  1. “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК №6) – при необходимост от прегледи и консултации със съответен специалист;
  2. “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК №4) - при необходимост от СМДИ и/или ВСМДИ;
  3. “Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл.МЗ-НЗОК №3А) при необходимост от ВСМД. Издава се от лекар- специалист от ИМП или ИДП. Общопрактикуващият лекар издава “Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл.МЗ-НЗОК №3А) само за ВСМД от пакет “Анестезиология и интензивно лечение”;
  4. При трайно намалена работоспособност, която не е предшествана от временна неработоспособност, или намалена възможност за социална адаптация, ОПЛ насочва болния към ТЕЛК/ДЕЛК с медицинско направление за ТЕЛК съгласно Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.
  Чл. 68. (1) Когато нормативната уредба предвижда медицинската експертиза да се извършва от ЛКК, лекуващият лекар – ОПЛ или лекар-специалист от лечебно заведение за СИМП, насочва ЗЗОЛ към ЛКК с “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК №6).
  (2) При насочване към ЛКК, лекарят по ал.1 представя необходимата медицинска документация.
  (3) При подготовката за ЛКК, ЗЗОЛ се насочва за прегледи към специалисти от лечебни заведения за СИМП, сключили договор с НЗОК, с “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК №6).
  (4) Лекарската консултативна комисия, сформирана в лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ, може да назначи допълнителни СМДИ и/или ВСМДИ или консултации, ако са необходими, с “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК № 4) и/или с “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК № 6).
  (5) Член на ЛКК, сформирана в лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ, няма право да насочи ЗЗОЛ за допълнителни изследвания или консултации към самия себе си.
  Чл. 69. (1) Районната здравноосигурителна каса е задължена да уведомява по подходящ начин лечебните заведения от извънболничната помощ, сключили договор с НЗОК, за сформираните ЛКК на територията на съответната област, профила им и графика за работата.
  (2) Председателите на ЛКК, сформирани в лечебни заведения за извънболнична помощ, представят ежемесечни отчети пред РЗОК. Отчетът съдържа обобщен списък на ЗЗОЛ, номерата на протоколите от заседанията на комисията, състава на комисията и взетите решения.
  (3) Към отчета по ал.2 се прилага общата част на талона за медицинска експертиза, с който пациентът е изпратен за експертиза на работоспособността.
  Чл.70. (1) Когато нормативната уредба предвижда медицинската експертиза да се извършва от ТЕЛК/ДЕЛК, ЛКК подготвя необходимата документация на ЗЗОЛ и я насочва за експертиза пред ТЕЛК.
  (2) Когато е налице трайно намалена работоспособност, която не е предшествана от временна неработоспособност, или намалена възможност за социална адаптация, ОПЛ насочва болния към ТЕЛК/ДЕЛК с медицинско направление за ТЕЛК съгласно Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.
  (3) За насочване към ТЕЛК/ДЕЛК, ЛКК съставя медицински протокол и прилага съответната медицинска документация във вид и обем Наредба №40 от 2004 г.
  (4) Пациентът представя в регионалната картотека на медицинските експертизи (РКМЕ) медицинския протокол по ал.3, придружен от молба и съответната медицинска документация.
  (5) Когато се прецени, че представеният протокол не е достатъчно изчерпателен съгласно приложения № 6 и 7 на Наредба №40 от 2004 г., регионалната картотека на медицинските експертизи (РКМЕ) е в правото си да го върне на съответната ЛКК за допълнителни такива.
  (6) При необходимост ЛКК назначава допълнителни изследвания или консултации по реда по чл.68, ал.4.
  Чл. 71. (1) Дейността на лечебното заведение, свързана с изясняването и уточняването на здравословното състояние на лицата и с подготовката им за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК/ДЕЛК или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) се осигурява от НЗОК.
  (2) В случай, че за нуждите на медицинската експертиза на работоспособността, в частта подготовка за преосвидетелстване от ТЕЛК/ДЕЛК (НЕЛК) са необходими:
  1. прегледи и консултации със съответен специалист - ОПЛ или лекарят -специалист или ЛКК издават на ЗЗОЛ “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК №6);
  2. специализирани медико-диагностични изследвания (СМДИ) - ОПЛ или лекарят - специалист или ЛКК издава на ЗЗОЛ “Направление за медико-диагностична дейност” (бл.МЗ-НЗОК №4);
  3. високоспециализирани медико-диагностични изследвания (ВСМДИ) – специалистът или ЛКК издава на ЗЗОЛ “Направление за медико-диагностични изследвания” (бл.МЗ-НЗОК №4);
  4. високоспециализирани медицински дейности (ВСМД) - лекарят –специалист или ЛКК издава “Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл.МЗ-НЗОК №3А). ОПЛ издава “Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл.МЗ-НЗОК №3А) само за ВСМД от пакет “Анестезиология и интензивно лечение”.
  Чл.72. Преосвидетелстването се осъществява, както по искане на освидетелстваното лице, така и по преценка на ТЕЛК/ДЕЛК (НЕЛК). За нуждите на преосвидетелстването, лечебните заведения осъществяват дейност по реда, описан по-горе и регламентиращ процеса на освидетелстване по НРД.
  Чл.73. При подготовка за ТЕЛК/ДЕЛК (НЕЛК) (за освидетелстване или преосвидетелстване) лечебните заведения осъществяват дейност (медицински консултации, изследвания и издават документи) съобразно конкретните заболявания и в обхват, регламентирани Наредба №40 от 2004г.
  Чл.74. След постъпване на изискуемите документи в ТЕЛК/ДЕЛК или НЕЛК, по тяхно писмено назначение, ОПЛ издава на ЗЗОЛ “Направление за медико-диагностична дейност” (бл.МЗ-НЗОК №4) за извършване на поисканите допълнителни високо-специализирани и скъпоструващи медико-диагностични изследвания и свързано с процеса на медицинската експертиза.

  Глава тринадесета
  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ И ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ

  Чл. 75. (1) Изпълнителите на медицинска или дентална помощ са задължени да събират, поддържат, съхраняват и предоставят на НЗОК/РЗОК информация:
  1. на хартиен носител съгласуван с БЛС – за документи, за които се изисква подпис на пациента и финансово-отчетни документи.
  2. в електронен вид, в определен от НЗОК формат - за работа и отчитане на ИМП пред съответната РЗОК за извършената от тях дейност в полза на ЗЗОЛ;
  (2) Обемът и видът на информацията по ал.1 се използва за изграждане и поддържане на регистрите на НЗОК по чл.63, т.1 и 2 ЗЗО и НРД.
  Чл. 76. Обемът и видът на предоставяната информация са определени в НРД, като се спазват реквизитите на установените в този договор документи.
  Чл. 77. (1) Изпълнителите на медицинска или дентална помощ са задължени да предоставят изискваната с НРД информация във формат, начин и в срокове, определени в глава десета и приложения № 3 и 5.
  (2) Националната здравноосигурителна каса предоставя обратна информация на УС на БЛС и УС на БЗС на тримесечен период за изпълнението на бюджета.
  Чл. 78. Договорните партньори са задължени да предоставят съхраняваната при тях информация по чл.75 при проверка от контролните органи на НЗОК.
  Чл. 79. При промени в нормативната база, които налагат изменение на работните процедури и изискванията към медицинския софтуер, промените се публикуват на интернет страницата на НЗОК в срок не по-малък от 30 дни преди прилагането им, в случай че срокът не противоречи на влизането в сила на нормативния акт.
  Чл. 80. Българският лекарски съюз своевременно уведомява НЗОК при промяна на уникалния идентификационен номер (УИН) на лекарите.
  Чл. 81. (1) Националната здравноосигурителна каса е задължена да съхранява данните за ЗЗОЛ и ИМП и ИДП за периода, регламентиран в чл.67 ЗЗО.
  (2) НЗОК предоставя на ИМП и ИДП необходимия формат за софтуер за осъществяване на тяхната дейност изисквана от НРД.
  Чл. 82. Националната здравноосигурителна каса е задължена да използва и предоставя данните, свързани с личността на ЗЗОЛ и ИМП и ИДП, в съответствие с изискванията по чл.68, ал.1 и 2 ЗЗО и Закона за защита на личните данни.
  Чл. 83. Националната здравноосигурителна каса е задължена чрез РЗОК да предоставя на ЗЗОЛ при поискване информация за ИМП, ИДП и аптеките, сключили договор с РЗОК, съдържаща данните по чл.64, ал.2 ЗЗО.
  Чл. 84. (1) Националната здравноосигурителна каса е задължена да предоставя на лечебните заведения за ПИМП информация за промените в регистрите по чл.120.
  (2) Информацията по ал.1 се предоставя ежемесечно при подаване от изпълнителите на ПИМП на отчета за последния месец.

  Глава четиринадесета
  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ НА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

  Чл. 87. (1) Договорът с ИМП и ИДП се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие:
  1. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
  2. с изтичане на уговорения срок;
  3. при смърт или поставяне под запрещение на лекаря или лекаря по дентална медицина, регистрирал индивидуална практика за извънболнична медицинска или дентална помощ - от момента на смъртта или от датата на постановяване на съдебното решение за поставяне под запрещение;
  4. при заличаване на регистрацията в РЦЗ на лечебното заведение- изпълнител при условията на чл.45 ЗЛЗ - от датата на влизане в сила на акта на заличаването;
  5. при заличаване на лекаря или лекаря по дентална медицина, регистрирал индивидуалната практика за първична или специализирана медицинска помощ, от регистъра на БЛС/БЗС, за което председателят на районната колегия незабавно уведомява РЗОК - от датата на влизане в сила на акта на заличаването;
  6. при прекратяване, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на изпълнител - юридическо лице или едноличен търговец - от момента на настъпване на съответното юридическо събитие;
  7. при настъпила обективна невъзможност за изпълнение на целия или на част от договора - изцяло, или частично - по отношение на съответната част.
  8. при отнемане на правото на лекар/ лекар по дентална медицина, регистрирал индивидуална практика, да упражнява медицинска професия в Република България.
  (2) В случаите на заличаване от регистъра на съответната РК на БЛС/БЗС, при настъпила обективна невъзможност за изпълнение на договора или отнемане на правото да упражнява медицинска професия на лекар/лекар по дентална медицина, работещ в лечебно заведение, което не е регистрирано като индивидуална практика, договорът се прекратява частично по отношение на този лекар/лекар по дентална медицина.
  Чл. 88. (1) Договорът с ИМП и ИДП се прекратява без предизвестие от страна на НЗОК, когато:
  1. изпълнителят е прекратил дейността си за повече от 20 дни, без да уведоми РЗОК, с изключение на изпълнителите на дентална помощ;
  2. изпълнителят не представи отчети за извършена дейност:
  а) за ИМП - повече от 3 последователни месеца;
  б) за ИДП http://www.teenproblem.net/forum повече от 3 последователни месеца.
  3. в случай че изпълнителят не отговаря на условията за извършване на съответната дейност, установени в нормативен акт или НРД.
  (2) Директорът на съответната РЗОК прекратява договорите с изпълнители на медицинска помощ – лечебни заведения за болнична помощ по чл.9 от ЗЛЗ, в следните случаи:
  1. при отчитане на дейност, която не е извършена – частично за съответната КП;
  2. при повторно отчитане на дейност, която не е извършена – за всички договорени КП.
  Чл. 89. (1) Договорът може да се прекрати с писмено предизвестие от страна на ИМП в следните срокове:
  1. за изпълнител на ПИМП - един месец, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от три месеца;
  2. за изпълнител на СИМП - 15 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от един месец;
  3. за изпълнител на болнична помощ - един месец, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от три месеца.
  (2) Договорът може да се прекрати с писмено предизвестие от страна на ИДП в срок един месец, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от три месеца.
  Чл. 90. Прекратяването на договор с ИМП и ИДП не освобождава НЗОК от задължението да заплати на същия извършените дейности до прекратяването на договора по представени отчетни документи.

  СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

  ДЯЛ I
  МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

  Глава петнадесета
  ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

  Раздел I
  Условия и ред за сключване на договори с изпълнители на извънболнична медицинска помощ

  Чл.91. Страна по договор с НЗОК може да бъде лечебно/здравно заведение, което отговаря на общите условия на глава седма и специалните условия в този раздел.
  Чл.92. Националната здравноосигурителна каса сключва договор с лечебно заведение за ПИМП, което има функциониращо и налично в лечебното заведение медицинско и техническо оборудване и обзавеждане съгласно приложение № 11 “Изисквания за сключване на договор с лечебни заведения за ПИМП”.
  Чл.93. Лечебно заведение за ПИМП, желаещо да сключи договор с НЗОК, следва да има регистрирани ЗЗОЛ, осъществили правото си на свободен избор на ОПЛ.
  Чл.94. Не се установява долна и горна граница на броя ЗЗОЛ, осъществили правото си на избор на ОПЛ от лечебно заведение за ПИМП.
  Чл.95. Лечебните заведения за ПИМП могат да ползват общи помещения и оборудване съгласно приложение № 11.
  Чл.96. В случаите на повече от един адрес на помещенията, където лечебното заведение за ПИМП извършва лечебната си дейност, за функциониращото и наличното оборудване важат изискванията съгласно приложение № 11. То е задължително само за един от изброените адреси на ЛЗ, посочен изрично в договора с НЗОК. За останалите адреси на практиката се спазват изискванията на РЦЗ.
  Чл.97. Общопрактикуващи лекари или членовете на групови практики за ПИМП, работещи по договор с НЗОК, не могат да работят в друго лечебно/здравно заведение, сключило договор с НЗОК.
  Чл.98. Националната здравноосигурителна каса сключва договори с лечебни заведения за СИМП за извършване на всички общомедицински и всички специализирани медицински дейности от дадена специалност, от съответния пакет съгласно Наредба № 40 от 2004 г.
  Чл. 99. Лечебно заведение за СИМП, желаещо да сключи договор с НЗОК, следва да отговаря на посочените в глава седма общи условия, както и да има функциониращо и налично в лечебното заведение медицинско и техническо оборудване и обзавеждане съгласно приложение № 12 “Изисквания за сключване на договор с лечебни заведения за СИМП”.
  Чл. 100. Лечебно заведение за СИМП и МДЛ, сключили договор с НЗОК с повече от един адрес на помещенията, където то извършва лечебната си дейност, следва да има функциониращо и налично оборудване и обзавеждане за всеки адрес, регистриран в РЦЗ и посочен в договор с НЗОК.
  Чл. 101. Лечебно заведение за СИМП, намиращо се в една или съседни сгради с лечебно заведение за СИМП или БП, може да ползва общи помещения и медицинска техника за образна диагностика, за извършване на високоспециализирани медицински дейности и ВСМДИ.
  Чл.102. (1) Лечебно заведение за СИМП може да кандидатства и за извършване на високоспециализирани медицински дейности по специалности, посочени в Наредба № 40 от 2004 г., само в случай, че кандидатства и за специализираните медицински дейности, включени в основния пакет по съответната специалност, с изключение на високоспециализираните дейности по пакет “Анестезиология и интензивно лечение”.
  (2) В случаите по ал.1 лечебното заведение следва да отговаря и на следните изисквания:
  1. да разполага с функциониращо медицинско и техническо оборудване и обзавеждане съгласно приложение № 12;
  2. необходима квалификация и обучение за използване на високоспециализираната техника на специалистите, работещи в него съгласно Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (Наредба № 34 от 2006 г.) и приложение № 12.
  Чл.103. Националната здравноосигурителна каса сключва договори за извършване на всички специализирани медико-диагностични изследвания от съответния пакет по специалности съгласно Наредба № 40 от 2004 г., със самостоятелни медико-диагностични лаборатории или лечебни заведения за СИМП, съдържащи в структурата си медико-диагностични лаборатории, в съответствие с изискванията по приложение № 12.
  Чл.104

  Чудиш се дали си бременна? Кажи:
  1. Дата на последна редовна менструация /ПРМ/ 2. Дата на рисков полов акт и 3. Продължителност на менструалния цикъл /МЦ/.
  Списък на медикаментите, отпускани без рецепта- http://www.bda.bg/images/stories/doc...ed_inf/OTC.pdf За всички останали отнасяте БАН!

  Шофирай разумно- стигни жив!

 7. #7
  Супер фен Аватара на NissaN
  Регистриран на
  Aug 2013
  Мнения
  1 201
  Браво за труда.

 8. #8
  angel1092
  Guest
  а лицата с непрекъснати здравноосигурителни права, подадени като такива от РЗОК в периода, определен в ал. 1, т. 2 и ал. 3, т. 2, могат да се назначават всички видове медицински дейности в НРД, вкл. изписване и отпускане на лекарства и болнично лечение, като същите се изпълняват от ИМП


  _______________
  angel

Правила за публикуване

 • Вие не можете да публикувате теми
 • Вие не можете да отговаряте в теми
 • Вие не можете да прикачвате файлове
 • Вие не можете да редактирате мненията си